Rii­gi­ko­gu keskf­rakt­sioo­ni 4 lii­get käi­sid Keh­ras

780

Keh­ra ko­gu­du­se majas 3. mail toi­mu­nud ­koh­tu­mi­sel rii­gi­ko­gu liik­me­te Too­mas Vit­su­ti, Er­ki Sa­vi­saa­re, Too­mas Väi­nas­te ja Hel­mut Hal­le­maa­ga osa­le­sid paar­küm­mend Ani­ja val­la ela­nik­ku.

Er­ki Sa­vi­saar rää­kis kii­rest in­ter­ne­tist ning an­dis loo­tust, et järg­mi­se viie aas­ta­ga jõuab val­gus­kaa­bel igas­se ko­dus­se. Ta ni­me­tas, et Ani­ja vald on Tal­lin­na ja Pär­nu lin­na kõr­val kol­mas oma­va­lit­sus, kes on kii­re in­ter­ne­ti tee­ma­ga vä­ga ak­tiiv­selt te­ge­le­nud.

„Teist on ol­nud vä­ga pal­ju abi ning loo­dan, et ole­te ka võr­gus­ta­mi­se graa­fi­kus esi­mes­te hul­gas,“ sõ­nas ta.

Ees­ti Ener­gia in­ves­tee­rib lai­ri­bas­se 200 mil­jo­nit eu­rot, riik 20 mil­jo­nit, lii­tu­mis­ta­su on mak­si­maal­selt 200 eu­rot: „Sel­le­ga peaks saa­ma ko­gu Ees­ti kae­tud, oma­va­lit­sus­te­le täien­da­vaid ko­hus­tu­si ei tu­le.“

Prae­gu viib Ees­ti Ener­gia kol­mes eri asus­tus­ti­he­du­se­ga piir­kon­nas lä­bi pi­lootp­ro­jek­t. Kui need lõp­pe­nud, peaks tu­le­val aas­tal al­ga­ma kaab­li­te ve­da­mi­ne: „Ees­ti Ener­gia plaan on, et kui see käi­ma lä­heb, ei an­na nad enam üh­te­gi uut elekt­ri­lii­tu­mist il­ma and­me­si­deü­hen­du­se­ta.“

Val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et lai­ri­ba on olu­li­ne, aga kui po­le teid, po­le kii­rest in­ter­ne­tist ka­su. Ka val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam lau­sus, et rii­gi va­ra­se­mas ma­hus toe­tus ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le tu­leb taas­ta­da, il­ma sel­le­ta ei suu­da riik täi­ta loo­sun­git „Too­me ini­me­sed maa­le ta­ga­si.“.

Keh­ra­la­ne Han­nes Pik­kel tõs­ta­tas prob­lee­mi, et Keh­ras on et­te­võt­lu­se ja ela­mue­hi­tu­se aren­da­mi­seks vä­ga vä­he maad, ku­na ena­mik maid on rii­gi omad. Ka Ar­vi Ka­ro­tam oli se­da meelt, et riik peaks maa­de mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se and­mist olu­li­selt liht­sus­ta­ma.

Too­mas Vit­sut, kes on märtsist Keskerakonna Harju piirkonn juht, tõ­des, et re­for­mi­ma­ta maa mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se taot­le­mi­se tee­ma on neil rah­va­koh­tu­mis­tel ka mi­tu kor­da va­rem tõs­ta­ta­tud.

Vo­li­ko­gu lii­ge In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko rää­kis, et osa 25 aas­tat ta­ga­si sõ­ja­põ­ge­ni­ku­na Ab­haa­siast Ees­tis­se tul­nuid ei ole siia­ni saa­nud ko­da­kond­sust, kui­gi on eest­la­sed. Veel suu­rem on prob­leem, et nen­de tööaas­taid võõr­sil ei ar­ves­ta­ta Eestis, saa­vad 176eu­rost rah­va­pen­sio­ni.

Rii­gi­ko­gu­la­sed tõ­de­sid, et Ees­tis on 80 000 hal­li pas­si­ga ini­mest, nen­de ko­da­kond­su­se-tee­ma va­jab la­hen­dust.

Too­mas Vit­sut lei­dis, et kõi­gi 80 000 ko­da­kond­su­se­ta ini­me­se prob­lee­mi kor­ra­ga la­hen­da­mi­se ase­mel tu­leks ha­ka­ta se­da la­hen­da­ma ju­pi­ti: „Kas­ või see kaa­sus, mis siin väl­ja tõi­te.“

Eelmine artikkelTal­gu­te­ga vär­vi­ti mit­me­le poo­le ki­hel­kon­nat­rii­pe
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li moo­du­lid Ra­mi­rent Bal­tic ASilt