Rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter MIH­HAIL KORB käis Ani­jal

1703
Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM ja vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV kin­ki­sid mi­nis­ter MIH­HAIL KOR­BI­LE val­la su­ve­nii­ri, Ani­ja ei­de.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM võõ­rus­ta­sid Ani­ja mõi­sas rii­gi­hal­du­se mi­nist­rit.

Tei­si­päe­val, 21. veeb­rua­ril um­bes tund ae­ga kest­nud koh­tu­mi­sel lõu­na­lauas tut­vus­ta­sid val­la­ju­hid Mih­hail Kor­bi­le Ani­ja val­la aren­gup­laa­ne ning sel­le­ga seo­tud prob­lee­me, kõ­nel­di ka hal­dus­re­for­mist.
Ani­ja val­da kü­las­tas Mih­hail Korb en­da init­sia­tii­vil. Ani­ja mõi­sas ei ol­nud ta esi­mest kor­da, käis seal paar aas­tat ta­ga­si vaa­ta­mas „To­ker­ja­te“ eten­dust. Mi­nis­ter üt­les, et ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga tut­vu­mi­ne on te­ma tööü­le­san­ne ning kõi­gis üle­jää­nud maa­kon­da­des on ta jõud­nud ju­ba va­rem käia, Har­ju­maa­le tu­li vii­ma­se­na. Sa­mal päe­val en­ne Ani­ja­le sõit­mist oli ta Pal­dis­ki lin­nas ja Rae val­las.
„Pal­dis­kis oli jut­tu pea­mi­selt hal­dus­re­for­mist, mu­jal roh­kem piir­kon­na spet­sii­fi­lis­test prob­lee­mi­dest,“ lau­sus mi­nis­ter.
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam rää­ki­sid tal­le plaa­nist te­ha eu­ro­ra­ha toel kor­da Ani­ja mõis, et ava­da seal mõi­saa­jas­tu kes­kus.
„Kõ­ne­le­si­me ka in­ves­tee­rin­gu­test Tal­lin­na kuld­sest rin­gist kau­ge­ma­le. Mi­nis­ter tõi väl­ja, et ela­mue­hi­tus on väl­jas­pool suur­lin­nu prak­ti­li­selt seis­nud – te­hak­se vaid era­ma­ju, kor­ter­ma­ju mit­te, see po­le kin­nis­va­raa­ren­da­jai­le at­rak­tiiv­ne. Kuid pal­jud noo­red pe­red ei saa laenu võt­ta, ku­na puu­dub sis­se­mak­su­sum­ma ning nen­de jaoks on esial­gu ai­nus la­hen­dus üü­ri­kor­ter. Mih­hail Kor­bilt kuul­si­me, et rii­gil on plaan pan­na üü­ri­kor­te­ri­te ehi­ta­mi­se­le õlg al­la, ka oma­va­lit­sus võiks osa­le­da. See oleks meie val­la aren­gu jaoks vä­ga po­si­tiiv­ne,“ üt­les Ar­vi Ka­ro­tam.
Koh­tu­mi­sel mi­nist­ri­ga rää­gi­ti veel, et rii­gilt maa­de mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se saa­mi­se prot­sess on lii­ga pikk ning pär­sib ela­mua­ren­dust ja et­te­võt­lu­se te­ket: „Rii­gi oman­du­ses ole­vad maa­tü­kid tu­leks­ki an­da mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se. Meie ko­ha­peal tea­me, mi­da nen­de­ga te­ha – kas pla­nee­ri­da ela­muid, töös­tus- või äria­la­sid. See või­mal­daks val­da pal­ju kii­re­mi­ni aren­da­da.“
Ka Mih­hail Korb nõus­tus, et maa mu­nit­si­pa­li­see­ri­mi­se kii­ren­da­mi­ne an­naks oma­va­lit­sus­te­le juur­de aren­gu­või­ma­lu­si.

Har­ju­maal jäi hal­dus­re­form te­ge­ma­ta?
Jaa­nus Ka­lev ja Ar­vi Ka­ro­tam te­gid mi­nist­ri­le üle­vaa­te, kui­das kul­ge­sid Aeg­vii­du val­la­ga ühi­ne­mi­se et­te­val­mis­tu­sed ning kui­das jõu­ti ühi­ne­mis­le­pin­gu­ni.
„Tun­dub, et siin laa­bus kõik vä­ga häs­ti,“ kom­men­tee­ris Mih­hail Korb Sõ­nu­mi­too­ja­le.
Ta li­sas, et aru­ta­ti ka, mil­li­sed võik­sid ol­la Har­ju­maal oma­va­lit­sus­te järgmised ühi­ne­mi­sed: „Väl­jen­da­sin oma mõ­tet kol­me ühi­ne­mi­se osas, mis an­nak­sid piir­kon­na­le aren­gu­tõu­ke: Jõe­läht­me vald võiks ühi­ne­da Maar­du lin­na­ga, Kii­li Sa­ku val­la­ga ning Raa­si­ku kas Rae või Ani­ja val­la­ga. Siin­sed val­la­ju­hid leid­sid, et Raa­si­ku­ga ühi­ne­mist võiks tu­le­vi­kus kaa­lu­da, kuid on sel­ge, et see po­le prae­gu­se va­li­mis­pe­rioo­di tee­ma.“
Mi­nist­ri ar­va­tes ei saa võr­rel­da Har­ju­maa oma­va­lit­su­si näi­teks Võ­ru­maa val­da­de­ga, kus 5000 ela­nik­ku võib tä­hen­da­da 1000 ruut­ki­lo­meet­ri suu­rust val­da. Har­ju­maa val­da­des võiks te­ma mee­lest ol­la tun­du­valt roh­kem kui 5000 ela­nik­ku ning Har­ju­s jäi hal­dus­ter­ri­to­riaal­ne re­form Mih­hail Kor­bi hin­nan­gul prae­gu suu­res osas te­ge­ma­ta. Väik­se­ma­te oma­va­lit­sus­te kam­paa­niat saa­da eel­mi­se aas­ta lõ­puks täis 5000 ela­nik­ku, kom­men­tee­ris ta: „Mi­na ni­me­taks se­da asen­dus­te­ge­vu­seks, sest nad ei te­ge­le­nud mit­te ühi­ne­mi­se­ga, vaid oma val­la kunst­li­kult suu­reks aja­mi­se­ga. Ma ei üt­le, et see on krii­ti­ka, see on nen­de oma ee­lis­tus­käi­tu­mi­ne, kuid hal­dus­re­for­mi mõ­te on mi­da­gi muud.“
Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la või­ma­li­ku sund­liit­mi­se koh­ta mär­kis mi­nis­ter, et pall on prae­gu val­la­juh­ti­de käes – ne­mad pea­vad esi­ta­ma 15. maiks oma sei­su­ko­ha ning see­jä­rel va­lit­sus ot­sus­tab. Ta üt­les, et va­lit­su­sel on õi­gus te­ha eran­deid, kuid ei soo­vi­nud en­nus­ta­da, kas Lok­sa-Kuu­sa­lu pu­hul võiks see tul­la kõ­ne al­la. Mih­hail Korb soo­vi­tas oma­va­lit­sus­tel igal ju­hul vas­ta­valt va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­le pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si.
Kas võib juh­tu­da, et mõ­ni oma­va­lit­sus an­nab sund­liit­mi­se koh­tus­se ja sü­gi­sel ühi­ne­mi­si ei toi­mu? Rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter vas­tas: „Mi­nu hin­nan­gul toi­mu­vad.“

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu ju­hib Ma ja Sa
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker alus­tab uut jalg­pal­li­hooae­ga