Reovee käitlemisest Anija valla tiheasustusaladel

1910

Evelin Kolbak, Anija  valla keskkonnaspetsialist

Anija vallas on ühiskanalisatsiooniga  kaetud  aladel  võimalik  liituda ühiskanalisatsiooniga võttes ühendust ettevõttega OÜ VELKO AV, tel 608 5564 või velko@velko.ee.
Erandkorras on ühiskanalisatsiooniga kaetud aladel lubatud kasutada ka reovee kogumiseks olemasolevat lekkekindlat kogumismahutit. Selle loa saamiseks tuleb hiljemalt 1. jaanuariks 2015 taotleda  Anija  vallavalitsuselt   olemasolevale  kohtkäitlusrajatisele reovee  kohtkäitlusluba.  Selleks tuleb Anija vallavalitsusele esitada:
1. „Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“ lisas 1 olev vormikohane taotlus.
2. Kinnistu plaan koos olemasolevate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutustega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni.
3. Reovee kohtkäitlusrajatiste ehitamise tehnilised dokumendid (joonised, sertifikaadid, kasutusjuhendid) või pädeva eksperdi hinnangu reovee kohtkäitlusrajatise nõuetele vastavuse kohta.
Antud taotluse alusel, kui reovee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse seisukohalt väljastab Anija vallavalitsus ühe kuu jooksul reovee kohtkäitluse loa.
Juhime tähelepanu ka sellele, et reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise ja reovee äraveo teenust osutav ettevõtja peab omama registreeringut äriregistris ning väljastama kliendile igakordselt dokumendid teenuse osutamise kohta. Samuti on Anija vallavalitsusel õigus kontrollida, kui tihti lastakse enda reovesi ära vedada ja millise teenuseosutaja poolt, selleks peab reovee kohtkäitlusrajatise omanik säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat. Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kogumismahuti lekkekindluse tõendamiseks reovee kohtkäitlusrajatiste omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.
Isikutele, kes 1. jaanuariks 2015 taotlust ei esitanud ja ühiskanalisatsiooniga liitunud ei ole, teeb Anija vallavalitsus ettekirjutuse ja nõuab antud taotluse esitamist ning enda reovee kogumismahuti lekkekindluse tõendamist või ühiskanalisatsiooniga liitumist. Kui seda ettekirjutust etteantud aja jooksul ei täideta, esitatakse kaebus keskkonnainspektsioonile, kes asja edasi menetleb.
„Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ ja taotlus kohtkäitlusloa saamiseks on leitavad nii Anija valla koduleheküljelt http://www.anija.kovtp.ee kui ka Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/406032014098.

Eelmine artikkelSõnumitoojat on välja antud 20 aastat
Järgmine artikkelRaasiku volikogu sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni aseesimees on ANNE VELTMANN