Remon­did Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la koo­li­des

1068

Ani­ja val­las re­no­vee­ri­ti su­vel Ala­ve­re põ­hi­koo­li tü­tar­las­te kä­si­töök­lass. Sel­leks ühen­da­ti kaks va­ra­se­mat klas­si­ruu­mi üheks kä­si­töö- ja ko­dun­du­sek­las­siks. See koos­neb nüüd ka­hest ruu­mist – kä­si­töö­toast ja köö­gist, kus uus köö­gi­möö­bel ja -teh­ni­ka. Klas­sis on õpi­las­tel roh­kem töö­koh­ti, köö­gis saab kor­ra­ga süüa te­ha mi­tu rüh­ma, ku­na on kaks plii­ti, kaks ah­ju, nõu­de­pe­su­ma­sin ja pesumasin. Ehi­tus­tööd läk­sid maks­ma 17 307 eu­rot, klas­si si­sus­ta­mi­ne 16 415 eurot. Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves oli kä­si­töök­las­si re­no­vee­ri­mi­seks 20 000 eu­rot, Kes­ke­ra­kond an­dis re­mon­diks 3000 eu­rot nii­ni­me­ta­tud po­lii­ti­list ka­tu­se­ra­ha, klassi sisustamiseks eraldati raha valla lisaeelarvetega. Ehi­tas An­kas Ehi­tu­se Grupp. Ala­ve­re koo­lis uuen­da­ti-hool­da­ti ka võim­la põ­ran­dat.  
Kuu­sa­lu val­las Kuu­sa­lu kesk­koo­lis olid su­vel suu­ri­mad tööd koo­liõue as­fal­tee­ri­mi­ne, peauk­se tre­pi plaa­ti­mi­ne, val­gus­tu­se pai­gal­da­mi­ne koo­li­tee äär­de ja õpe­ta­ja­te park­las­se, koo­li­ma­ja ka­tu­se re­mont ja pu­has­ta­mi­ne, au­la re­no­vee­ri­mi­ne, ko­ri­do­ri­de sein­te vär­vi­mi­ne ja kuu­ri-ga­raa­ži ehi­tus. Kuu­sa­lu vald eral­das koo­li­le re­mon­di­ra­ha 55 000 eu­rot.
Kol­ga koo­lis on tööõ­pe­tu­se ja ko­kan­du­se klass kok­ku ehi­ta­tud kuns­tik­las­si­ga, teh­tud põ­ran­dad, laed ja sei­nad üle, ku­lus li­gi 6000 eu­rot, on tel­li­tud möö­bel ja köö­gi­teh­ni­ka.
Vihasoo lasteaias-algkoolis parandati suvel katust, remonditakse keskküttesüsteemi.
Raa­si­ku val­las sai suu­ri­ma uuen­dus­kuu­ri Raa­si­ku põ­hi­kool. Sai val­mis ole­ma­so­le­va koo­li­hoo­ne ka­pi­taal­re­mont ning ka­he­kor­ru­se­li­ne juur­de­ehi­tus. Ruu­mi­puu­du­ses Aru­kü­la põ­hi­koo­lis suu­re­maid re­mon­te pol­nud, su­ve jook­sul sai val­mis koo­li laien­dusp­ro­jekt, staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se tööp­ro­jekt on val­mi­mas.
Õp­peaas­ta al­gu­seks sai val­mis kõn­ni­tee Jaa­ma ja Har­ju tä­na­va rist­mi­kust koo­li­hoo­ne­ni. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis on re­mon­di­tud üks klas­si­ruum, pin­na­tud koo­li li­gi­pää­su­tee. Aru­kü­la mõi­sas te­gut­se­va wal­dorf­koo­li ning hu­vi­koo­li ette on ehi­ta­tud jalg­rat­ta­hoid­la.