REIN HEI­NA jät­kab Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he­na

1750
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees REIN HEI­NA.
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees REIN HEI­NA.

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu uues koos­sei­sus on 13 koh­ta Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal ja 2 IR­Lil.

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu vast­va­li­tud koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli nel­ja­päe­val, 26. ok­toob­ril Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses. Päe­va­kor­ras oli uue vo­li­ko­gu­esi­me­he va­li­mi­ne ja lin­na­va­lit­su­se ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne. Es­malt ju­ha­tas is­tun­git lin­na­sek­re­tä­ri asen­da­ja, va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Ai­ri Öö­sa­lu, ko­hal olid ka lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­ni liik­med Ol­ga Los­je­va ja An­to­ni­na Gus­se­va.

Ko­hal oli 14 vo­li­ko­gu­lii­get, puu­dus IR­Li ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ig­nar Tam­sa­lu.

Lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le esi­ta­ti üks kan­di­daat – Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va Ees­ti Kesk­era­kon­na ni­me­kir­jast te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da sel­les­se ame­tis­se Rein Hei­na. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud.

Ai­ri Öö­sa­lu kü­sis, kas soo­vi­tak­se, et kan­di­daat tut­vus­taks en­nast. Il­mi Ter­novs­ka­ja IR­Li ni­me­kir­jast sõ­nas, et Rein Hei­na võiks rää­ki­da oma ha­ri­dus­teest, et kas ta on so­bi­lik vo­li­ko­gu esi­me­heks. Ai­ri Öö­sa­lu pa­ni et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le. Tei­sed vo­li­ko­gu­liik­med ei soo­vi­nud, et Rein Hei­na end tut­vus­taks, poolt oli Il­mi Ter­novs­ka­ja, see­ga tut­vus­ta­mi­ne jäi ära.

Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Rein Hei­na 13 poolt­häält. Üks hääl oli vas­tu, hää­le­ta­mis­se­de­li­le oli li­sa­tud kir­ja­lik kom­men­taar.

Rein Hei­na tä­nas usal­du­se eest ja üt­les, et ees on ne­li pin­ge­ri­kast aas­tat: „Pea­me vae­va nä­ge­ma, et Lok­sa lae­nu­koor­mu­se lu­ba­tud piir oleks 60 prot­sen­ti. Meil on pal­ju pro­jek­te ja aeg on täi­ta va­li­mis­lu­ba­du­si. Kut­sun kõi­ki koos­töö­le ja loo­dan ka IR­Li ni­me­kir­ja koos­töö­val­mi­du­se­le.“

Is­tung jät­kus Rein Hei­na ju­ha­ta­mi­sel. Il­mi Ter­novs­ka­ja pa­lus sõ­na, Rein Hei­na lu­bas, et ta saab rää­ki­da pä­rast teist päe­va­kor­ra­punk­ti.

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann õn­nit­les vo­li­ko­gu­liik­meid: „Mõ­ni päev ta­ga­si kü­sis BNS, et kel­le­ga teeb Kes­ke­ra­kond Lok­sal koa­lit­sioo­ni, vas­ta­sin, et me ei pea se­da moo­dus­ta­ma.“ Ka te­ma soo­vis, et 15 vo­li­ko­gu­lii­get tee­vad koos­tööd ning kõik mõist­li­kud et­te­pa­ne­kud võe­tak­se ar­ves­se.

Lin­na­pea lu­ges et­te lin­na­va­lit­su­se ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve ja esi­tas sel­le kir­ja­li­kult vo­li­ko­gu esi­me­he­le.

Il­mi Ter­novs­ka­ja lau­sus oma sõ­na­võ­tus, et on töö tõt­tu osa­le­nud vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel Kei­las, Keh­ras, Aeg­vii­dus, Sa­kus ja Sauel, need vo­li­ko­gud on teist­su­gu­sed ja soo­vi­tab ka Lok­sa teis­tel vo­li­ko­gu­liik­me­tel sin­na min­na. Ta üt­les veel, et vo­li­ko­gu ja lin­na­va­lit­sus pea­vad ole­ma sõl­tu­ma­tud, mit­te tant­si­ma tei­ne­tei­se tant­su. Lin­na­va­lit­su­ses ei pea ole­ma ai­nult amet­ni­kud, võik­sid ol­la ka ak­tiiv­sed lin­na­ko­da­ni­kud, kel­lest on seal ka­su. Lok­sal on tub­li­sid ini­me­si, kes võik­sid ol­la lin­na­va­lit­su­ses.

Rein Hei­na on Ees­ti Kes­k­era­kon­na lii­ge, juh­ti­nud Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ka aas­ta­tel 1993-2000 ja ala­tes 2006. aas­tast.

 

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu koos­seis
Ees­ti Kes­ke­ra­kond: Rein Hei­na, Hel­le Loots­mann, Ga­li­na Ni­ki­ti­na, Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va, Mar­git Amer, Ol­ga Mas­lo­va, Je­le­na Täht, Na­tal­ja Ka­li­ni­na, Ju­ri Grill, Hei­ki Tud­re, Rai­ner Lapp, Ro­bert Roht­la, Ar­tur All­mä­gi.
IRL: Il­mi Ter­novs­ka­ja, Ig­nar Tam­sa­lu.

Eelmine artikkelLok­sa 4 rah­vae­sin­da­jat pea­ta­sid vo­li­tu­sed
Järgmine artikkelSõnu­mi­too­ja on il­mu­nud 23 aas­tat