Ree­del sel­gu­vad Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­ja

314
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­las es­ma­kord­selt väl­ja kuu­lu­ta­tud kon­kur­si­le aas­ta ha­ri­dus- ja aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja va­li­mi­seks teh­ti 24. sep­temb­riks 18 esil­dist, ka­hes ka­te­goo­rias kok­ku esi­ta­ti 11 kan­di­daa­ti, 8 aas­ta ha­ri­du­se- ja 3 aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja pree­mia­le. Esi­ta­tud kan­di­daa­ti­de seast te­gi va­li­ku val­la­va­lit­sus koos vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esin­da­ja­ga. „Lu­ge­si­me põh­jen­du­si, ar­ves­ta­si­me iga no­mi­nen­di saa­vu­tu­si sel­lel aas­tal. Pi­di­me te­ge­ma va­li­ku, kui­gi kõik esi­ta­tud kan­di­daa­did vää­rik­sid tiit­lit,“ sõ­nas val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Raa­si­ku val­la aas­ta te­gi­jad ava­li­kus­ta­tak­se ja pre­mee­ri­tak­se ree­del, 4. ok­toob­ril Aru­kü­la koo­lis toi­mu­val val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tra­dit­sioo­ni­li­sel peol.

Eelmine artikkelAeg­vii­du las­teaia di­rek­tor on va­li­tud
Järgmine artikkelIda-har­ju­kad EV100 tä­nu­gaa­lal Vil­jan­dis