Rave­ni nõu­ko­gu liik­med Ani­ja val­last

43
Anija vallamaja

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ühi­se­le vee-et­te­võt­te­le Ra­ven kin­ni­ta­tak­se uus nel­ja­liik­me­li­ne nõu­ko­gu. Vee-et­te­võ­te­te liit­mi­sel lep­pi­sid oma­va­lit­sus­te esin­da­jad kok­ku, et kumb­ki vald ni­me­tab nõu­ko­gus­se 2 lii­get. Nõu­ko­gu liik­me­te mää­ra­mi­ne on val­la­va­lit­su­se pä­de­vu­ses, kuid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor pa­lus vo­li­ko­gu 22. det­semb­ri is­tun­gil te­ha et­te­pa­ne­kuid, ke­da nõu­ko­gu liik­meks mää­ra­ta. Mar­gus Nõl­vak te­gi et­te­pa­ne­ku, et need võik­sid ol­la val­la­va­nem Rii­vo Noor ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, kes olid ka vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te juu­res. Ma­rek Suik ar­vas, et nõu­kok­ku võiks saa­ta ini­me­sed, kel­lel on vee-et­te­võt­te juh­ti­mi­se ko­ge­mu­sed, Peep Kask ar­vas, et nõu­ko­gu liik­med peak­sid ole­ma apo­lii­ti­li­sed. Mar­gus Nõl­vak mär­kis, et te­gu on val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te­ga, kes pa­kub elu­täht­sat tee­nust. See­tõt­tu pi­das ta õi­geks, et nõu­ko­gus on ini­me­sed, kes on ka val­la juh­ti­mi­se juu­res. Mar­gus Nõl­vak pa­ni oma et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le. Vo­li­ko­gu ena­mu­se poolt­hääl­te­ga ot­sus­ta­ti te­ha val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­nek mää­ra­ta Ani­ja val­la poolt OÜ Ra­ven nõu­kok­ku Rii­vo Noor ja Jaa­nus Ka­lev. Val­la­va­nem mär­kis, et nõu­ko­gu liik­me­te vo­li­tu­sed on täh­ta­ja­tud, kuid val­la­va­lit­su­sel on igal ajal õi­gus nad ta­ga­si kut­su­da ja mää­ra­ta ase­me­le uued liik­med.

Eelmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­da­de loo­si­mi­ne Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las va­li­tak­se ko­gu­kon­na eden­da­ja 2022 rah­va­hää­le­tu­se­ga