Raven kü­sib Raa­si­ku ela­ni­ke soo­ve ÜVK­ga lii­tu­mi­seks

706

Raa­si­ku val­la OÜ Ra­ven juht Ser­gei Ki­vi üt­les, et soo­ve kü­si­tak­se Raa­si­ku ela­ni­kelt, kel­le kin­nis­tud asu­vad reo­vee­ko­gu­mi­sa­las. Kok­ku puu­du­tab see 244 ma­ja­pi­da­mist ning 15 hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tut.

„Taot­le­me ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks toe­tust KI­Ki kesk­kon­nap­rog­ram­mist. Sel­leks on va­ja, et vä­he­malt 60 prot­sen­dil kü­sit­le­tud kin­nis­tuo­ma­ni­kest on hu­vi ja val­mi­so­lek lä­he­ma viie aas­ta jook­sul lii­tu­da,“ sõ­nas ta.

Sot­siaal­mee­dias on ini­me­sed aval­da­nud pa­ha­meelt, et vas­ta­ta tu­li kii­res­ti – mõ­ned kin­nis­tuo­ma­ni­kud ole­vat Ra­ve­ni kir­ja kät­te saa­nud al­les lau­päe­val, vas­tus tu­li saa­ta es­mas­päe­val, 11. märt­sil.

„Kii­rus tu­le­nes sel­lest, et pea­me taot­lu­se KI­Ki­le esi­ta­ma 15. märt­sil. Taot­lu­se esi­ta­mi­se aeg oli lü­hi­ke, neid ha­ka­ti vas­tu võt­ma veeb­rua­ris. Meil võt­tis üs­na pal­ju ae­ga kin­nis­tuo­ma­ni­ke kon­tak­ti­de taot­le­mi­ne ja saa­mi­ne,“ sel­gi­tas Ser­gei Ki­vi.

Ta li­sas, et um­bes pool­te­le kin­nis­tuo­ma­ni­kest sai Ra­ven kü­si­mus­ti­ku saa­ta e-kir­ja­ga, neist suu­rem osa saa­tis es­mas­päe­vaks ka vas­tu­se, kuid nei­le, kel­le e-pos­ti aad­res­si ei ol­nud, vii­sid et­te­võt­te töö­ta­jad möö­du­nud ree­del kir­jad post­kas­ti­des­se: „Ilm­selt avas­ta­sid osa need lau­päe­val, sel­le pea­le tõu­sis­ki pa­ha­meel, et kõik peab toi­mu­ma nii kii­res­ti. Eel­da­si­me, kui ini­me­sed pa­ne­vad vas­tu­se es­mas­päe­va-tei­si­päe­val pos­ti, siis jõuab mei­le veel õi­geks ajaks ja saa­me esi­ta­da kor­rekt­se taot­lu­se.“

Kes es­mas­päe­vaks, 11. märt­siks vas­ta­ta ei jõud­nud, võik­sid Ra­ve­ni ju­hi kin­ni­tu­sel te­ha se­da vä­he­malt ree­deks, siis jõua­vad ra­ha­taot­lu­ses­se täp­se­mad and­med: „Kui kel­lel­gi on tões­ti va­ja veel mõ­ne päe­va võr­ra pi­ke­mat ae­ga ot­sus­ta­mi­seks, siis ei juh­tu mi­da­gi, kui nad se­da ka­su­ta­vad. Vii­ta­me taot­lu­ses, et esi­ta­me puu­duo­le­vad and­med ta­gant­jä­re­le.“

Esi­me­ne etapp Raa­si­ku ÜVKst on val­mis, te­ge­ma­ta osa on jao­ta­tud tei­se ja kol­man­das­se etap­pi, teis­e etap­pi oli ka­van­da­tud se­ni te­ge­ma­ta osa kes­ka­su­last, kol­man­das­se etap­pi ale­vi­ku tei­sel pool raud­teed asu­vad kin­nis­tud.  Ra­ven soo­vib ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni neis ka­hes piir­kon­nas ra­ja­da kor­ra­ga. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on um­bes 1,8 mil­jo­nit eu­rost, sel­lest um­bes 600 000 eu­rot on va­ja­lik omao­sa­lus: „Sel­lest poo­le ta­sub kind­las­ti Ra­ve­n, osa­li­selt toe­tab ilm­selt oma­va­lit­sus, võib-ol­la tu­leb võt­ta ka lae­nu.“

Ser­gei Ki­vi aval­das loo­tust, et vas­tus ra­hae­ral­du­se koh­ta an­nab KIK jaa­ni­päe­vaks. See­jä­rel tu­leb kor­ral­da­da pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­han­ked ning ehi­ta­mi­ne võiks ala­ta aas­ta lõ­pus: „Suu­rem ehi­tus­te­ge­vus jääb kind­las­ti 2020. aas­tas­se.“

Ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­ne on Raa­si­ku val­las ta­su­ta. Ra­ven ra­jab ÜVK kin­nis­tu pii­ri­ni, kin­nis­tu­si­se­sed to­rus­ti­ku ja ühen­du­sed pea­vad oma­ni­kud te­ge­ma oma ku­lul.

„Kind­las­ti eel­da­me, et need ini­me­sed, kes prae­gu aval­da­vad soo­vi ühis­vee­vär­ki ja -ka­na­li­sat­sioo­ni saa­da, hil­jem ka sel­le­ga lii­tuk­sid. Kui 60 prot­sen­ti kin­nis­tu­test lä­hiaas­tail lii­tu­vad, on või­ma­lik lae­nu nor­maal­set hal­la­ta, ei pea mi­ne­ma ta­rii­fi kal­la­le ning se­da suu­rem on tõe­näo­sus, et vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­hin­nad või­vad ala­ne­da.“

Ra­ven müüb era­tar­bi­jai­le prae­gu vett hin­na­ga 2,51 eu­rot/kuup­mee­ter, ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus mak­sab 2,53 eu­rot/kuup­mee­ter.

Ser­gei Ki­vi sõ­nul on et­te­võt­tel ole­mas ka nii­ni­me­ta­tud plaan B ju­huks, kui KI­Ki käi­ma­so­le­vast voo­rust toe­tust ei eral­da­ta.

Eelmine artikkelMAIT KRÖÖNST­RÖ­MI et­te­pa­nek Lok­sa-Kuu­sa­lu ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­teks
Järgmine artikkelKot­ka Ris­ti tank­la uus oma­nik on AS Kroo­ning