Rave­ni kin­nis­tu­le Aru­kül­la kor­ter­ma­ja ja kon­tor-de­poo­hoo­ne

1024

Raa­si­ku val­la­ma­jas on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul Aru­kü­la Sü­gis­te tä­nav 2b ka­tast­riük­su­se ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus. Pla­nee­rin­gu al­ga­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud aas­ta 12. juu­nil. Val­la vee-et­te­võt­te­le Ra­ven kuu­luv Sü­gi­se tä­na­va kin­nis­tu pin­da­la on 4228 ruut­meet­rit, ko­gu pla­nee­ri­ta­va ala suu­rus li­gi 7000 ruut­meet­rit. De­tail­pla­nee­rin­gut koos­tab OÜ Ju­han Kut­ti.

Pla­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se ja­ga­da Aru­kü­la kat­la­ma­ja ja Staa­dio­ni tä­na­va kor­te­re­la­mu­te va­he­li­ne toot­mis­maa ots­tar­be­ga krunt ka­heks, neist ühe­le saab ra­ja­da ku­ni kol­me kor­ru­se­li­se kor­te­re­la­mu, tei­se­le Ra­ve­ni kon­to­ri koos de­poo­hoo­ne­ga va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le.

Kor­te­re­la­mu krun­di suu­rus on vas­ta­valt es­kii­si­le 2733 ruut­meet­rit ning sin­na võib ra­ja­da ühe 12 kor­te­ri­ga ela­mu. Tei­se­le, 1495ruut­meet­ri­se­le kin­nis­tu­le ka­van­da­tak­se kon­tor-de­poo­hoo­net. Pro­jekt on ole­mas – ana­loog­ne tu­le­tõr­je­de­poo val­mis mul­lu sü­gi­sel Võ­ru­maal Mis­so va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et pä­rast de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist on ela­mu­maa ka­vas pan­na müü­ki, et lei­da aren­da­ja. Müü­gi­tu­lu plaa­ni­tak­se ka­su­ta­da Ra­ve­ni kon­to­ri-tu­le­tõr­je­de­poo ehi­ta­mi­seks.

Pla­nee­rin­gu koos­ta­ja hin­nan­gul on pääs­te­de­poo­le asu­koht asu­la kes­kel vä­ga so­biv, või­mal­dab kii­relt väl­ja sõi­ta ale­vi­ku igas­se punk­ti, sa­mu­ti kau­ge­ma­le. Ka Ra­ve­ni kon­to­ri asu­ko­ha­na peab pla­nee­ri­ja Sü­gi­se tä­na­va kin­nis­tut heaks, ku­na see asub val­la­ma­ja ja ela­mu­te lä­he­dal ning on ja­la­käi­ja­te­le hea juur­de­pää­su­ga. Kon­tor-de­poo ta­ha ka­van­da­tav kor­te­re­la­mu moo­dus­tab prae­gu­se ela­mu­piir­kon­na­ga üht­se ter­vi­ku.

Prae­gu kin­nis­tul asu­vad amor­ti­see­ru­nud hoo­ned – ga­raaž, de­poo, abi­hoo­ne – on ka­vas lam­mu­ta­da. De­tailp­la­nee­rin­gu­ga nä­hak­se et­te, et kin­nis­tul asu­vad hal­ja­sa­lad säi­li­ta­tak­se ja re­konst­ruee­ri­tak­se, ra­ja­tak­se jalg­teed ning ela­mu­maa­le puh­kea­la koos las­te män­gu­väl­ja­ku­te­ga.

De­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul 16. veeb­rua­ri­ni. Ava­li­kus­ta­mi­se ajal on kõi­gil või­ma­lik esi­ta­da valla­va­lit­su­se­le kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid ja vas­tu­väi­teid. Val­laar­hi­tekt Kris­ta Kohv sel­gi­tas, et ku­na te­gu on val­la üldp­la­nee­rin­gut muut­va de­tailp­la­nee­rin­gu­ga – pla­nee­rin­gu­ga muu­de­tak­se maa sih­tots­tar­ve toot­mis­maast osa­li­selt ela­mu- ning osa­li­selt rii­gi­kait­se­maaks, kor­ral­da­tak­se pä­rast ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku lõp­pu es­kii­si ava­lik aru­te­lu.

„Põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­kuid võ­tab pla­nee­rin­gu koos­ta­ja ar­ves­se, pä­rast se­da tu­leb pla­nee­rin­gu­le saa­da va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed ning kui vo­li­ko­gu on pla­nee­rin­gu vas­tu võt­nud, pan­nak­se see uues­ti ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le,“ lau­sus ar­hi­tekt.

Eelmine artikkelVali­mis­tel on igal hää­lel jõud
Järgmine artikkelPalju õnne, Kehra komando!