RAS­MUS ME­RI­VOO te­gi Kuu­sa­lus ka „Tul­nu­ka“ jär­je­fil­mi

241
Foto Tallifornia Facebookist. Foto: Laura Oks

Möö­du­nud nä­da­lal il­mus mee­dias uu­dis, et 1. ap­ril­lil jõuab ki­no­des­se Kuusalu filmimehe Ras­mus Me­ri­voo kul­tus­fil­mi „Tul­nu­kas“ täis­pikk järg „Tul­nu­kas 2 ehk Val­di­se ta­ga­si­tu­lek 17 osas“.

Lü­hi­film „Tul­nu­kas ehk Val­di­se pää­se­mi­ne 11 osas“ sün­dis Ras­mus Me­ri­voo eest­ve­da­mi­sel 2006. aas­tal Bal­ti Fil­mi- ja Mee­dia­koo­li lõ­pu­töö­na. Ta oli fil­mi st­se­na­rist ja režis­söör. Paa­ri­küm­ne mi­nu­ti pik­kust „Tul­nu­kat“ sai vaa­da­ta in­ter­ne­tis, sel­lest ku­ju­nes kii­relt kul­tus­film. Val­dist män­gis fil­mis Märt Avan­di, rull­nok­ka­de kam­bas olid veel Ott Sepp, Uku Uus­berg, Val­lo Kirs.

Ras­mus Me­ri­voo tea­tas nüüd Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuu­di pres­si­päe­val, et uue män­gu­fil­mi te­ge­vus toi­mub 20 aas­tat pä­rast se­da, kui UFO vii­s Val­di­se en­da­ga kaa­sa. Män­gi­vad sa­mad näit­le­jad, kes olid esi­me­ses osas.

Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et „Tul­nu­kas 2“ võt­ted olid see­gi kord Kuu­sa­lus: „Elan ja fil­min Kuu­sa­lus ehk Muu­sa­lus, „Tul­nu­ka“ jär­jes näe­me tu­le­vi­ku Muu­sa­lut. Fil­mi­ma hak­ka­si­me jäl­le Kon­su­mi ees, seal on kõik to­taal­selt muu­tu­nud. Võt­ted olid ka Kuu­sa­lu koo­li park­las ja pool fil­mi on üles võe­tud koo­li­ma­jas. Näit­le­jad on va­he­peal saa­nud tun­tuks ja ar­mas­ta­tuks, ras­ke oli lei­da kõi­gi­le so­bi­vaid ae­gu ning oli­me pü­ha­päe­va­fil­mi­jad, nad tu­lid pü­ha­päe­vi­ti oma va­bast ajast.“

Fil­mi­mist alus­ta­ti 2022. aas­ta sü­gi­sel. Emar­ti kõr­val asu­va väikese toidupoe-söö­gi­ko­ha tei­ne kor­rus oli teh­tud võ­teg­ru­pi staa­biks, selle kõr­va­l­ruumist sai fil­mi jaoks po­lit­sei­jaos­kond.
„Fil­mi­si­me veel Kiiu va­na koo­li­ma­ja juu­res ning Kiiu-Valk­la teel olen võ­te­te jaoks sõit­nud vist 10 000 kor­da,“ lau­sus ta ja ju­tus­tas, et „Tul­nu­ka“ täis­pi­ka jär­je idee sün­dis siis, kui käis oma kul­tus­fil­mi 10. sün­ni­päe­val fän­ni­de­ga koh­tu­mas. Seal kü­si­ti, kas tei­ne osa ka tu­leb ja te­ma vas­tas, et ei tu­le. Kui kohtumiselt ko­ju sõi­tis, hak­kas mõ­te lii­ku­ma, et kui­das võiks teist osa te­ha.

Ras­mus Me­ri­voo: „Kui „Kratt“ sai val­mis, hak­ka­sin st­se­naa­riu­mi kir­ju­ta­ma. Võt­teg­rupp on suu­res­ti sa­ma, mis oli „Kra­til“. Vah­va on see, et „Tul­nu­kas 2“ toot­mi­seks õn­nes­tus Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuu­dilt saa­da toe­tus­ra­ha.“

Eelmine artikkelUus kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja leid­mi­seks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 31. jaanuaril