RAS­MUS ME­RI­VOO: „Kesk­väl­jak 2 tu­leks säi­li­ta­da ja te­ha Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na­ma­jaks.“

1596

Vas­ta­valt kin­ni­ta­tud pla­nee­rin­gu­le kuu­lub Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 puu­ma­ja lam­mu­ta­mi­se­le, ase­me­le ehi­ta­tak­se hoo­le­kan­de­ma­ja, mil­le jaoks on riik lu­ba­nud 392 000 eu­rot.

Äs­ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks va­li­tud Ras­mus Me­ri­voo käis ok­toob­ri al­gu­ses koos muin­sus­kait­se ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga üle vaa­ta­mas Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 puu­ma­ja, mis ko­li­ti mai­kuus tüh­jaks ning on ka­vas lam­mu­ta­da.

Ras­mus Me­ri­voo on se­da meelt, et ma­ja tu­leks al­les jät­ta: „See ma­ja on üks Kuu­sa­lu süm­bo­leid, prae­gu­seks küll la­gu­ne­nud ja la­gas­ta­tud, aga kui kor­da te­ha, saaks vä­ga ilu­sa hoo­ne. Me ei tea veel, kui kal­liks võib re­no­vee­ri­mi­ne ku­ju­ne­da, aga lä­hia­jal kut­su­me spet­sia­lis­tid hin­da­ma. Fa­ce­boo­ki-gru­pi Are­nev Kuu­sa­lu Vald kau­du on tek­ki­nud suur ak­tiiv­ne ko­gu­kond, kel­le­ga saa­me kok­ku, pa­ku­tak­se ideid ja ol­lak­se val­mis ise kätt kül­ge pa­ne­ma, et ko­du­ko­has mi­da­gi ära te­ha. Võik­si­me Kesk­väl­jak 2 ma­ja re­no­vee­ri­da ko­gu­kon­na ma­jaks, kor­ral­da­da tal­guid, ko­gu­da ehi­tus­ma­ter­ja­li­de jaoks an­ne­tu­si fir­ma­delt ja ela­ni­kelt.“

Muin­sus­kait­sea­me­ti ins­pek­tor Ly Ren­ter üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hoo­ne ei ole võe­tud muin­sus­kait­se al­la, kuid ko­ha­li­ku ehi­tu­sa­ja­loo kon­teks­tis on see ar­hi­tek­tuu­ri­li­selt täh­tis, so­bib Kuu­sa­lu Kesk­väl­ja­kut ümb­rit­se­va­te 19. sa­jan­di esi­me­ses poo­les ehi­ta­tud puit­ma­ja­de an­samb­lis­se ja võiks oma asu­koh­ta al­les jää­da: „Ma­jas on väär­tus­lik­ke de­tai­le – va­nad uk­sed ja uk­se­piir­ded, ak­na­raa­mid. Kui lam­mu­ta­tak­se, tu­leb koos­ta­da õiend, pil­dis­ta­da väär­tus­li­kud de­tai­lid ja do­ku­men­tee­ri­da. Väär­tus­lik­ke de­tai­le võiks res­tau­ree­ri­da ja suu­na­ta taas­ka­su­tus­se.“

Kui ma­ja pääs­te­tak­se, tu­leb vä­lis­ku­ju ja maht säi­li­ta­da, taas­ta­mi­sel ei ole nii ran­geid nõu­deid, na­gu on muin­sus­kait­sea­lus­tel hoo­ne­tel.

Hoo­le­kan­de­ma­ja peab val­mi­ma 2018. aas­ta lõ­puks
Kesk­väl­jak 2 puu­ma­ja kuu­lub OÜ­le Kuu­sa­lu Soo­jus, mil­le ai­nuo­ma­nik on Kuu­sa­lu vald. Hoo­net ka­su­ta­ti vii­mas­tel aas­ta­tel val­la sot­siaal­ma­ja­na, ala­tes tä­na­vu mai­kuust on ela­ni­kud ma­ju­ta­tud mu­ja­le sot­siaal­kor­te­ri­tes­se, maja uk­sed-ak­nad on kin­ni nae­lu­ta­tud. Sel­le­le ko­ha­le peaks ker­ki­ma 10 kor­te­ri­ga hoo­le­kan­de­ma­ja, mil­le mak­si­maal­ne ehi­tu­sa­lu­ne pind to­hib kin­ni­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi ol­la ku­ni 350 ruut­meet­rit.

De­tailp­la­nee­ring al­ga­ta­ti mul­lu su­vel, ku­na sot­siaal­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas, et Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist on või­ma­lik taot­le­da toe­tust eri­hoo­le­kan­de ko­gu­kond­li­ke tee­nus­koh­ta­de loo­mi­seks. Li­sa­tud olid nõu­ded, mil­le­le tee­nus­ko­had pea­vad vas­ta­ma, Kõi­ge pa­re­mi­ni so­bis asu­ko­ha­na Kuu­sa­lu ale­vik.

Tä­na­vu jaa­nua­ris eral­das sot­siaal­mi­nis­tee­rium Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se taot­lu­sel psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ela­mu­tee­nu­se kor­ral­da­mi­seks ehk hoo­le­kan­de­ma­ja ra­ja­mi­seks 392 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus on 30 prot­sen­ti ehk 168 000 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 560 000 eu­rot.

De­tailp­la­nee­rin­gu es­kii­si esi­me­ne ava­lik aru­te­lu toi­mus juu­nis 2016, amet­lik ava­lik väl­ja­pa­nek oli tä­na­vu ap­ril­lis, pla­nee­rin­gu keh­tes­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 3. mail vas­tu võe­tud ot­su­se­ga. Kesk­väl­jak 2 se­ni­ne kin­nis­tu ja­ga­tak­se ka­heks, Kuu­sa­lu Kesk­väl­ja­ku­le ring­tee äär­de ra­ja­ta­va hoo­le­kan­de­ma­ja kin­nis­tu suu­ru­seks jääks 1528 ruut­meet­rit, Kän­nu lil­le­poe­ni ula­tu­val kõr­val­kin­nis­tul 1705 ruut­meet­rit. Kõr­val­kin­nis­tu­le võib ehi­ta­da ük­sik­e­la­mu ja abi­hoo­ne.
Vas­ta­valt sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le peab Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja val­mi­ma hil­je­malt 2018. aas­ta lõ­puks.

RASMUS MERIVOO kutsub kaasa mõt­lema, kuidas säilitada Keskväljak 2 puu­maja.
RASMUS MERIVOO kutsub kaasa mõt­lema, kuidas säilitada Keskväljak 2 puu­maja.

Han­ge pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hak­kas pä­rast de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist ot­si­ma hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jek­tee­ri­jat. Kaks rii­gi­han­get luh­tu­sid, osa­le­jaid pol­nud. Kol­man­dal kor­ral teh­ti väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ta lä­bi­rää­ki­mis­te­ga rii­gi­han­ge – kol­me­le ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo­le esi­ta­ti et­te­pa­nek osa­le­da han­kes.

Pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­t­aeg oli eel­mi­se nä­da­la es­mas­päev, 23. ok­too­ber. Ku­na sood­sa­ma pak­ku­mu­se tei­nud bü­roo ei kva­li­fit­see­ru­nud, sest ei ol­nud va­rem ka­van­da­nud eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le elu­ma­ju, va­li­ti võit­jaks Pro­jekt Kuu­bis OÜ, et­te­võ­te on val­mis hoo­ne põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ma 64 900 eu­ro eest. Kol­mas pak­ku­ja kü­sis li­gi 4000 eu­rot roh­kem.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ree­del, 27. ok­toob­ril Pro­jekt Kuu­bis OÜ han­ke võit­jaks. Aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saa­re sõ­nul on ka­vas sõl­mi­da võit­ja­ga le­ping käe­so­le­val nä­da­lal.

ME­RI­VOO: hoo­le­kan­de­ma­ja tu­leb ehi­ta­da
Ras­mus Me­ri­voo tun­nis­tab, et oleks või­nud ma­ja al­les­jät­mi­se kü­si­mu­se­ga va­rem te­ge­le­ma ha­ka­ta. Val­la­va­lit­su­se esin­da­jad mär­ki­sid ring­käi­gul ja sel­le­le järg­ne­nud aru­te­lul, et pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se ot­sust oleks saa­nud veel juu­nis vaid­lus­ta­da, ja ar­va­sid, et nüüd võib ju­ba ol­la hil­ja – kui ka­van­da­da hoo­le­kan­de­ma­ja jaoks muud asu­koh­ta, ei jõua hoo­net täh­ta­jaks val­mis ehi­ta­da ning rii­gilt saa­dud ra­hast jää­dak­se il­ma.

„Osa­le­sin küll es­kii­si aru­te­lul aas­ta ta­ga­si, kuid siis oli hoo­le­kan­de­ma­ja asu­koht veel tei­ne. Ei juh­tu­nud va­rem nä­ge­ma in­fot, et naab­ri­te vas­tu­sei­su pä­rast ot­sus­ta­ti ni­hu­ta­da hoo­le­kan­de­ma­ja Kesk­väl­jak 2 ase­me­le. Ku­ni see ilu­sa ar­hi­tek­tuu­ri­ga puu­ma­ja, mis on Kuu­sa­lu ale­vi­ku üks süm­bo­leid, on veel püs­ti, tä­hen­dab, se­da saaks pääs­ta. Aga kind­las­ti ei või jät­ta hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­ma­ta ja loo­dan, et on või­ma­lik veel lei­da la­hen­dus. Ke­da see tee­ma hu­vi­tab ja ta­ha­b kaa­sa mõel­da, võt­ke ühen­dust,“ lau­sub ta.

Eelmine artikkelMaa tu­leb täi­ta kii­re in­ter­ne­ti­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis esi­me­heks MAR­TI HÄÄ­LE