Ran­na­res­to­ra­ni uued oma­ni­kud pa­ku­vad Valk­las ta­li­sup­le­ja­te­le soo­ja sau­na ja sup­pi

1621
Valk­la puh­ke­kes­ku­ses tegutseva firma Valkla LKD OÜ oma­ni­kud LY PE­TER­SON, DEI­LI PLUM­BERG ja KARL KRUPP.

Valk­la Ran­na puh­ke­komp­lek­si restorani pea­kokk on KARL KRUPP fir­mast Tel­li Kokk Ko­ju.

Ala­tes ok­toob­rist ren­dib Valk­la Ran­na puh­ke­kes­kust Valk­la LKD OÜ. Et­te­võ­te jät­kab eel­mi­se rent­ni­ku alus­ta­tut, täien­da­tud on komp­lek­si vee­bi­leh­te, ka res­to­ra­ni köö­ki ning tee­nin­dus­saa­li si­sus­tust ja ku­jun­dust.

Pea­kokk Karl Krupp tõ­deb, et po­le liht­ne ran­nas asu­va res­to­ra­ni­ga sü­gi­sel te­ge­vust alus­ta­da, eri­ti veel ko­roo­na­sü­gi­sel, kuid ta­sa­pi­si on klien­te juur­de tul­nud ning ree­de­sed ela­va muu­si­ka­ga õh­tud ol­nud eri­ti me­nu­kad.

Fir­ma ni­mes Valk­la LKD tä­hen­dab lü­hend kol­me oma­ni­ku, tal­lin­las­te Ly Pe­ter­so­ni, te­ma tüt­re Dei­li Plum­ber­gi ja tüt­re sõb­ra Karl Krup­pi, ees­ni­me­sid. Ema ja tü­tar te­ge­le­vad puh­ke­kes­ku­ses ma­ju­tu­se­ga. Vii­mas­tel aas­ta­tel era­ko­ka­na te­gut­se­nud Karl Krupp töö­tab oma tii­mi­ga res­to­ra­nis.

Ka Ly Pe­ter­son on noo­re­na töö­ta­nud res­to­ra­nis ja baa­ris. Res­to­ra­niä­ri­ga alus­tas Bel­gias ning on seal ja ka Ees­tis te­ge­le­nud ma­ju­tu­sä­ri­ga. Kui tu­li pak­ku­mi­ne asu­da te­gut­se­ma Valk­la puh­ke­kes­ku­sesse, tun­dus see te­ma sõ­nul ideaal­se või­ma­lu­se­na oma tead­mi­sed ja ko­ge­mu­sed sin­na kok­ku tuua: „Ideaal­se mees­kon­na kok­ku­pa­ne­mi­seks oli va­ja veel lei­da ideaal­ne pea­kokk.“

Karl Krupp: „Kui sain pak­ku­mi­se tul­la pea­ko­kaks ja käi­sin Valk­las ran­na­res­tot vaa­ta­mas, siis ko­he meel­dis ja olin nõus. Olen pur­je­ta­ja, me­reäär­ne koht ja mõ­nus me­re­tuul so­bi­vad häs­ti. See ma­ja on ku­na­gi­se pio­nee­ri­laag­ri söök­la ja ku­ju­ta­sin et­te, kui­das seal omal ajal lap­sed jook­sid.“

Pä­rast oma­ni­ke va­he­tust avas res­to­ran uk­sed 3. ok­toob­ril ja pea­ko­ka rõõ­muks oli ko­he esi­me­sel päe­val kü­las­ta­jaid: „Tee­nin­da­si­me viit laud­kon­da, olid ko­ha­li­kud ini­me­sed, tu­lid ilu­sa il­ma­ga ran­da kõn­di­ma ja nä­gid, et uk­sed olid lah­ti, as­tu­sid sis­se. Hak­ka­si­me end Fa­ce­boo­kis tut­vus­ta­ma, hea rek­laam on ka klien­ti­de en­di kom­men­taa­rid. See on ot­se­kui re­de­list üles ro­ni­mi­ne, ka­he kuu­ga on tu­le­mu­sed jär­jest pa­re­mad ja rõõ­mu teeb klien­ti­de hea ta­ga­si­si­de.“

Ühe uue et­te­võt­mi­se­na on ha­ka­tud võõ­rus­ta­ma ta­li­sup­le­jaid, kes käi­vad Valk­la ran­nast me­res. Karl Krupp räägib, et idee an­dis elu ise: „Sal­mis­tult he­lis­ta­ti, et ta­hak­sid tul­la ta­li­sup­lust te­ge­ma, kas võib au­tod meie juur­de par­ki­da. Tu­lid, va­he­ta­sid ma­ja uk­se ta­ga rii­deid. Meil oli kõr­vit­sa­supp just val­mis saa­nud, kut­su­sin sup­pi söö­ma. Ku­na meil on je­ti­saun seal­sa­mas, tek­kis mõ­te, et miks mit­te pan­na saun soo­ja ja an­da ta­li­sup­le­ja­te­le või­ma­lus end seal soo­jen­da­da. Nii on­gi ha­ka­tud käi­ma, pa­lu­me sup­le­jail tu­le­kust et­te tea­ta­da, et nii­sa­ma sau­na ei kü­taks. Sü­gi­sel oli sup­le­jaid roh­kem, nüüd jää­nud vä­he­maks, jul­gus­tan tu­le­ma, saab pä­rast me­res uju­mist sau­na ja sup­pi.“

Je­ti­sau­naks kut­su­tak­se puh­ke­kes­ku­se me­reäär­set sau­na see­tõt­tu, et sealt min­nak­se me­re­le je­ti­de­ga sõit­ma, sau­nas pan­nak­se ka­lip­sod sel­ga.

Pea­kokk li­sab, et teab li­gi 80 prot­sen­ti kü­las­ta­jaid ju­ba ni­me­pi­di või toi­duee­lis­tus­te jär­gi. Üks pe­re on käi­nud 9 kor­ral ning lu­bas, et küm­nen­dal kor­ral teeb nei­le ül­la­tu­se. Tee­nin­da­tak­se kait­se­mas­ki­des, lauad on sea­tud suur­te va­he­de­ga, et ta­ga­da tur­va­li­sust. Karl Krupp mär­gib, et sa­ge­li viib ise toi­dud lau­da ja tut­vus­tab me­nüüd.

Ta jät­kab ka fir­ma­ga Tel­li Kok­k Ko­ju, sõi­dab va­ja­du­sel Ees­ti tei­se ot­sa, kui kut­su­tak­se. Ka ko­roo­na-ajal on tel­li­tud ko­du­se­le peo­laua­le süüa te­ge­ma, eel­mi­sel ree­del käis Jär­va­maal ühes ta­lus.

„Kar­li seik­lu­sed siin ja seal“
Karl Krupp jutustab, et on ko­ge­mu­si oman­da­nud Eu­roo­pas li­gi 40 res­to­ra­nis-baa­ris, kui aas­ta­tel 2016 ja 2017 rän­das sel­ja­ko­ti­mat­ka­ja­na ühest rii­gist tei­se. Alus­tas Ees­tist, hää­le­tas maan­tee­de ää­res, sõi­tis eda­si ju­hus­li­ke au­to­de­ga. Te­gi väik­se­ma­tes söö­gi­koh­ta­des toi­du ja pea­var­ju eest tööd. Jõu­dis väl­ja His­paa­nias­se Cos­ta del Sol su­vi­tus­piir­kon­da, kus töö­tas ran­naäär­ses res­to­ra­nis ja lõ­puks pi­ke­malt ühes baa­ris.

Neist rän­na­ku­test saab lu­ge­da in­ter­ne­ti-blo­gis „Kar­li seik­lu­sed siin ja seal“. Ta kom­men­tee­rib, et sai mõt­teid ning laie­ma üle­vaa­te, mil­li­ses sei­su­kor­ras on Eu­roo­pas eri­ne­vad res­to­ra­nid, kui­das neis süüa te­hak­se ja klien­te vas­tu võe­tak­se.

„Oli tex-mex, jaa­pa­ni, his­paa­nia, ing­li­se, itaa­lia, prant­su­se, ka ko­ha­li­ke toi­tu­de pak­ku­jaid, sai ko­ge­tud eri kul­tuu­ri­de too­rai­neid ja teh­ni­kaid. Kõi­ke ko­ge­tut püüan nüüd kok­ku mik­si­da Valk­la res­to­ra­ni me­nüüd koos­ta­des,“ lau­sub ta.