Ran­na­kee­le män­gu­le ko­gu­tak­se toe­tust Hooand­jas

86
TORMI NUTER ja MARE TAMMERAND mängivad Purekkari neeme tipus.

Ve­ro­ni­ka Nu­ter MTÜst Töö­tu­ba Ra­tas­tel taot­leb koos­töös MTÜ­ga Ran­na­kee­le Kes­kus in­ter­ne­tis ühis­ra­has­tus-p­lat­vor­mil Hooand­ja toe­tust män­gu­le „Ki­vi kot­ti!“. Mängu kü­si­mus­kaar­ti­del on ran­na- ja kir­ja­kee­les koos­ta­tud kü­si­mus­ed ran­na- ehk mur­de­keel­se­te sõ­na­de ning piir­kon­na pä­ri­mus­kul­tuu­ri koh­ta. Män­gu on ku­jun­da­nud raa­ma­tu­te il­lust­raa­tor Mar­ja-Lii­sa Plats. Kok­ku soo­vi­tak­se toe­tust 1600 eu­rot, es­mas­päe­va sei­su­ga oli ko­gu­tud 566 eu­rot 15 hooand­jalt ehk toe­ta­jalt. Ve­ro­ni­ka Nu­ter üt­les, et esial­gu on män­gu­komp­lek­tis 46 kaar­ti kü­si­mus­te­ga. Et saaks män­gi­da suu­rem selts­kond ja mäng oleks va­hel­dus­rik­kam, oleks va­ja juur­de te­ha veel 46. Ve­ro­ni­ka Nu­ter töö­tas väl­ja män­gu­le­gen­di ja –st­ra­tee­gia ning koos­tas sõ­na­kü­si­mu­sed ja ees­ti­keel­sed tee­ma­kü­si­mu­sed. He­li Kend­ra tõl­kis kü­si­mu­sed ran­na­keel­de ja Jaan Velst­röm kont­rol­lis üle. „Ki­vi kot­ti!“ saab män­gi­da laua- ja õue­män­gu­na, män­gua­lus on trü­ki­tud vett­hül­ga­va­le kan­ga­le. Män­gu­nup­pu­de­na ka­su­ta­tak­se väi­ke­seid vär­vi­li­si ki­ve, tä­ring on pui­dust. Män­gu pro­to­tüüp ehk proo­vit­rükk on kahes ek­semp­la­ris, ko­gu­ti­raaž tu­leb 100 komp­lek­ti. Hooand­jas saab „Ki­vi kot­ti!“ män­gu val­mis­ta­mist toe­ta­da ku­ni 15. juu­li­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu ko­gu­nes val­la­ma­jas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du