Ral­li­ta­ja rik­kus Ani­ja val­las vil­ja­põl­du

89
OÜ Koplimäe Agro Partsaare külas asuval viljapõllul rallimisega on ettevõttele tehtud umbes 600 eurone kahju.

Möö­du­nud tei­si­päe­val an­ti Ani­ja val­la põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­te OÜ Kop­li­mäe Ag­ro Fa­ce­boo­ki le­hel tea­da, et es­mas­päe­val, 24. ok­toob­ril on Part­saa­re kü­las asu­val põl­lul, ku­hu on kül­va­tud ta­li­ni­su, käi­dud au­to­ga sõit­mas. Li­sa­tud pil­ti­del on vil­ja­põl­lul nä­ha suu­ri au­to­ra­tas­te te­ki­ta­tud roo­paid.

„Häs­ti kur­vaks teeb, kui ei aus­ta­ta teis­te ini­mes­te ras­ket ja ae­ga­nõud­vat tööd,“ on pos­ti­tu­ses, mil­les pa­lu­tak­se ai­da­ta süüd­la­se leid­mi­sel.

Kop­li­mäe Ag­ro juht Ago Pär­na­mäe rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et põl­du käi­di rik­ku­mas 24. ok­toob­ri õh­tul kel­la 18 pai­ku ning au­to, mil­le­ga seal sõi­de­ti, oli se­daan­ke­re­ga hal­li vär­vi väik­sem BMW. Tal­le an­dis sel­lest tea­da pealt­nä­gi­ja, Ago Pär­na­mäe sõi­tis küll ko­he ko­ha­le, kuid sel­leks ajaks oli au­to põl­lult ka­du­nud. BMW numb­rit he­lis­ta­ja ei näi­nud.

„Sõit­sin ümb­rus­kon­na kü­lad lä­bi, kuid sel­list au­tot ei näi­nud,“ tõ­des Kop­li­mäe Ag­ro juht.
Ke­da­gi kaht­lus­ta­da ta ei os­ka, ole­tab, et pa­ha­te­gi­ja võis ol­la ka kee­gi, kes käis Pii­be maan­tee ää­res len­nu­ra­jal ki­hu­ta­mas ning sõi­tis see­jä­rel möö­da va­na maan­teed ja ral­li­tas ka sel­le ää­res põl­lul.

Ago Pär­na­mäe sõ­nul on ol­nud juh­tu­meid, kus vil­ja­põl­du­del on sõi­de­tud ATV­de­ga, au­to­de­ga po­le te­ma mä­le­ta­mist möö­da se­da va­rem teh­tud. Part­saa­res on „põl­lu­ral­lit“ teh­tud um­bes hek­ta­ri suu­ru­sel alal, kah­ju­sum­ma ula­tub põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­ja hin­nan­gul 600 eu­ro­ni. Ta mär­kis, et te­ha po­le enam mi­da­gi, järg­mi­sel aas­tal tu­leb põl­lult üles võt­ta see vi­li, mis jäi kah­jus­ta­ma­ta.

Ehkki Kop­li­mäe Ag­ro sot­siaal­mee­dia­pos­ti­tust on ja­ga­tud roh­kem kui 460 kor­ral, on süüd­la­ne se­ni ta­ba­ma­ta.

„Pä­ris pal­ju on he­lis­ta­tud ja au­to­sid väl­ja pa­ku­tud, aga nen­de­ga ei ole mi­nu põl­lul käi­dud. Kuid ot­sin­gud käi­vad,“ lau­sus Ago Pär­na­mäe.

Ta pa­lub tea­da an­da kõi­gil, kes on näi­nud piir­kon­nas kir­jel­dus­te­le vas­ta­vat au­tot või mär­ka­sid se­da möö­du­nud nä­da­lal seal­kan­dis lii­ku­mas: „Kui süüd­la­sel hak­kab sü­da­me­tun­nis­tus vae­va­ma, võt­ku sa­mu­ti mi­nu­ga ühen­dust.“

Eelmine artikkelAegviidu ja lähikülade piirid
Järgmine artikkelPolitseiuudised