RAI­VO UUK­KI­VI pa­ni töö Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­na kaan­te va­he­le

2334
Ala­ti on nii ol­nud, et RAI­VO UUK­KI­VI kir­ju­tab tööst val­la­va­ne­ma­na raa­ma­tu. Raa­si­ku vald on tal Rae ja Vi­hu­la jä­rel kol­mas.

Ala­ti on nii ol­nud, et RAI­VO UUK­KI­VI kir­ju­tab tööst val­la­va­ne­ma­na raa­ma­tu. Raa­si­ku vald on tal Rae ja Vi­hu­la jä­rel kol­mas.

 

Kui kok­ku ar­vu­ta­da, mi­tu le­he­kül­ge on Raa­si­ku val­la­va­ne­mal Rai­vo Uuk­ki­vil raa­ma­tuks kir­ju­ta­tud, on tu­le­mus kõ­vas­ti üle 1000. Se­da on au­to­ri sõ­nul roh­kem, kui näi­teks Ed­gar Sa­vi­saa­re „Pea­mi­nist­ris”.

„Val­la­va­ne­ma aruan­ne. Ala­ti on nii ol­nud” on Rai­vo Uuk­ki­vi kuues raa­mat. Kir­ju­ta­mis­pi­sik sai al­gu­se aas­tal 2009, kui Rae val­la­va­ne­maks ol­dud ajast sai kaan­te va­he­le „Val­la­va­ne­ma aruan­ne”. Järg­ne­sid 2013. aas­tal tööst Vi­hu­la val­la­va­ne­ma­na „Val­la­va­ne­ma aruan­ne ehk 100 000 ki­lo­meet­rit hil­jem” ning sa­mal aas­tal Rae val­la­vo­li­ko­gu liik­me te­ge­mi­si kir­jel­dav-ana­lüü­siv „Aruan­ne. Mä­lu­pil­did”. Tä­na­vu sü­gi­sel sai val­mis tei­ne raa­mat Rae vo­li­ko­gu­liik­me­na „Aruan­ne. Lood, mi­da Rae Sõ­nu­mi­test ei leia”, sa­mal ajal jõu­dis trü­kist väl­ja ka Raa­si­ku val­la raa­mat. Tä­na­vu ke­va­del jõu­dis töis­te te­ge­mis­te raa­ma­tu­te va­he­le ka erae­lu­li­ne – Rai­vo Uuk­ki­vi ja te­ma abi­kaa­sa 35. pul­ma-aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud „Tee­kond”.

Raa­si­ku raa­ma­tu esit­lu­sel rää­kis Rai­vo Uuk­ki­vi, et val­la­va­ne­ma­na töö­tav ini­me­ne peab and­ma aru oma tööand­ja­le ehk rah­va­le, see on ka põh­jus, miks raa­mat sün­dis. Raa­ma­tu la­si ta trük­ki­da eri­ne­valt eel­mis­test raa­ma­tu­test täie­li­kult vär­vi­li­se­na, ta­sus suu­re­mas osas ise, toe­ta­sid val­la et­te­võt­jad.

Raa­ma­tu tut­vus­tu­seks üt­les ta, et ma­ter­ja­li oli pal­ju, tu­li va­li­da, mis on hu­vi­ta­vam. Ära sai ka­su­ta­da teks­te, mi­da val­la­va­nem suu­re­ma­te sünd­mus­te, täht­päe­va­de pu­hul või tä­he­le­pa­ne­ku­te-ana­lüü­si­de­na vii­ma­se nel­ja aas­ta jook­sul kir­ju­ta­nud ning pos­ti­ta­nud oma ko­du­le­he­le või val­la Fa­ce­boo­ki-le­he­le.
Raa­si­ku raa­ma­tus on val­da tut­vus­tav osa, aja­lu­gu, val­la au­ko­da­ni­kud, vo­li­ko­gu­de koos­sei­sud ala­tes val­la loo­mi­sest. Jut­tu on val­la al­la­su­tus­test, in­ves­tee­rin­gu­test, esi­ta­tud on rah­vas­ti­kup­rog­noos. Pea­tükk on ka Raa­si­ku val­la ise­seis­vu­se säi­li­ta­mi­se kam­paa­niast möö­du­nud aas­tal, kui aas­ta lõ­pus täi­tus val­la re­gist­ris 5000 ko­da­nik­ku.

Au­to­ri­le meel­dis kõi­ge roh­kem aga kok­ku kir­ju­ta­da päe­va­po­lii­ti­ka osa: „2013. aas­tal, kui olin and­nud lu­ba­du­se, et kan­di­dee­rin Raa­si­ku val­la­va­ne­maks, läks Fa­ce­boo­kis lah­ti ak­tiiv­ne aru­te­lu. Kõr­valt tul­les oli hu­vi­tav lu­ge­da, mi­da mi­nust siis ar­va­ti. Põ­ne­vaks läks aga aas­tal 2015, kui vo­li­ko­gu koa­lit­sioon si­su­li­selt la­gu­nes. Oo­ta­sin siis iga kuu, mil­lal an­tak­se mul­le um­bu­sal­du­sa­val­dus. Se­da po­le teh­tud siia­ni.”

Rai­vo Uuk­ki­vi: „Kui kee­gi üt­leb, et see raa­mat po­le va­li­mis­te­ga seo­tud, siis ta ek­sib. Kir­ju­ta­sin sel­le nii, et Raa­si­ku val­la va­li­ja saaks te­ha adek­vaat­se ot­su­se.”

Raa­ma­tu ti­raaž on 2000 ning prae­gu­seks val­la­va­ne­mal neid enam ja­ga­da po­le. Osa raa­ma­tuid kin­kis au­tor Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te päe­val tä­nu­kir­ja saa­ja­te­le.
Ta­ga­si­si­det raa­ma­tu­le po­le val­la­va­nem uu­ri­nud, kuid sõ­nas, et siia­ni kü­si­tak­se: „Pa­ra­ku on raa­ma­tud ot­sas ja lu­ge­da saab kas ne­tist või lae­nu­ta­da raa­ma­tu­ko­gust.”

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe, kes raa­ma­tu lä­bi lu­ge­nud ning esit­lu­sel ka val­la­va­ne­ma nel­ja aas­ta töö­le kii­tust aval­das, kom­men­tee­ris, et tal­le meel­dis raa­mat vä­ga: „Olin meel­di­valt ül­la­tu­nud, si­su oli as­ja­lik lä­he­ne­mi­ne. Kui­gi olen val­la te­ge­mis­te­ga häs­ti kur­sis ning ti­he­dalt seo­tud, oli see hea mä­lu­värs­ken­dus. Üh­te­gi val­la­va­ne­ma va­ra­se­mat raa­ma­tut ma lu­ge­nud pol­nud, see­ga eel­da­sin roh­kem numb­reid ja stai­tis­ti­kat, kuid lu­ge­mi­ne oli mõ­nus ja la­dus, kil­lu­ke aja­lu­gu.”

Raa­ma­tu koh­ta on tul­nud ka eriar­va­mu­si. Fa­ce­boo­ki-le­hel „Raa­si­ku val­la kuu­lu­ta­ja” aval­da­ti ar­va­must, et raa­ma­tus on mõ­ned vead ning kal­lu­ta­tud kok­ku­võt­ted. On ka mär­gi­tud, et Rai­vo Uuk­ki­vi isi­ku­na ei tei­nud suurt mi­da­gi, et vald jääks omaet­te val­laks.

Val­la­va­nem ei osa­nud kom­men­tee­ri­da, mil­lis­te­le vi­ga­de­le vii­da­tak­se: „Kui loe­ti e-raa­ma­tu­na, võib te­gu ol­la teh­ni­li­se prob­lee­mi­ga, kus prog­ramm on lü­ka­nud sõ­nu kok­ku ja dub­lee­ri­nud ri­du. Pa­ber­väl­ja­an­des se­da prob­lee­mi po­le. Kal­lu­ta­tust ei os­ka kom­men­tee­ri­da, kuid on sel­ge, et need on au­to­ri mõt­ted. Ise­seis­vu­se ta­ga­mi­ne oli mees­kon­na­töö, se­da tu­leb sel­li­se­na ka võt­ta. Mees­kon­na juht oli val­la­va­nem.”
Mit­med opo­sit­sioo­ni kuu­lu­nud vo­li­ko­gu­liik­med, kel­lelt Sõ­nu­mi­too­ja kom­men­taa­ri pa­lus, üt­le­sid, et nad po­le val­la­va­ne­ma raa­ma­tut veel lu­ge­nud.

Tii­na Rüh­ka lau­sus, et vaa­tas ja lu­ges val­la­va­ne­ma raa­ma­tu rek­laam­lõi­ku Raa­si­ku val­la Fa­ce­boo­ki-le­hel: „Mul­le ei meel­di­nud just see osa, kus ta hal­vus­tas min­git niiöel­da koos­lust, kes ole­vat vaid lõ­pus toe­ta­nud val­la ise­seis­vust. See oli va­le ja mõis­te­ta­ma­tu. Te­ge­li­kult oli ju paar vo­li­ko­gu­last, kes olid lõ­pu­ni vas­tu ise­seis­vu­se­le ja üle­jää­nud poolt.”

Ta li­sas, et vas­tu­meel­ne oli ka raa­ma­tu rek­laa­mi­mi­ne val­la Fa­ce­boo­ki-le­hel ja val­la üri­tus­tel: „Ka kir­ja­vead oleks tul­nud kee­le­kor­rek­to­ril kõr­val­da­da las­ta.”

Rai­vo Uuk­ki­vi põh­jen­das Fa­ce­boo­ki pos­ti­ta­mist: „Raa­mat on ju­ba peal­kir­ja jär­gi val­la­va­ne­ma aruan­ne. Ku­na kir­ju­ta­sin sel­le ta­ga­si­si­de­na oma tööst Raa­si­ku val­las, oli vä­ga nor­maal­ne se­da tut­vus­ta­da ka val­la le­hel. Kind­las­ti ei ka­vat­se ma püü­da kõi­gi­le mee­le jä­re­le ol­la, ilm­selt ei pea­gi. Sel­les on­gi de­mok­raa­tia võ­lu. Ku­na ma po­le Raa­si­ku val­la po­lii­tik, ei ol­nud see kind­las­ti ka po­lii­ti­li­ne akt­sioon. Ku­na ti­raaž oli vaid 2000 raa­ma­tut ja hu­vi­li­si pal­ju, le­vi­ta­sin se­da mit­me­tes ka­na­li­tes. Kui mõ­ne­le ei meel­di­nud, on see nen­de tra­göö­dia. Kui te­gu oleks mõ­ne vo­li­ko­gus esin­da­tud era­kon­na või va­li­mis­lii­du liik­me väl­jaan­de­ga, oleks kü­si­tav sel­le aval­da­mi­ne val­la amet­li­kul le­hel. See oli aga val­la te­gev­ju­hi ta­ga­si­si­de ko­gu­kon­na­le ja koht aval­da­mi­seks so­bi­lik.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus lä­heb pla­nee­ri­tust kal­li­maks
Järgmine artikkelKasis­pea ja Pä­ris­pea rah­vas tut­vus La­pi­maa kü­la­ma­ja­de­ga