RAI­VO PAIS­TE esit­leb in­ter­ne­tis Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ni­me­kir­ja­de seo­seid ja sta­tis­ti­kat

2096
Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ni­me­kir­ja­de koos­sei­su­de ana­lüü­tik RAI­VO PAIS­TE. Fo­to He­le­ri Pais­te

Kuu­sa­lu ela­nik RAI­VO PAIS­TE on pos­ti­ta­nud Fa­ce­boo­ki-gru­pi­le Are­nev Kuu­sa­lu Vald ta­be­leid ja diag­ram­me va­li­mis­te koh­ta Kuu­sa­lu val­las.Valimised Kuusalu 92-2017 uurimiseks - Haridus_iga liitudes copy

Fa­ce­boo­ki-gru­pil Are­nev Kuu­sa­lu Vald on prae­gu­seks liik­meid üle 1500. Roh­kem kui kuu ae­ga on pea­mi­sed arut­lus­tee­mad ol­nud seo­tud va­li­mis­te­ga Kuu­sa­lu val­las. Pos­ti­ta­tak­se ni­me­kir­ja­de prog­ram­me, väi­del­dak­se val­lae­lu üle, tut­vus­ta­tak­se en­da ideid ning kri­ti­see­ri­tak­se vas­tas­kan­di­daa­te.

On ka sel­li­seid sa­ge­da­si pos­ti­ta­jaid-kaa­sa­rää­ki­jaid, kes ise vo­li­ko­gus­se ei kan­di­dee­ri. Üks sil­ma­tor­ka­va­maid ja põh­ja­li­ku­maid on Rai­vo Pais­te, kes toob rah­va­ni vi­sua­li­see­ri­tud and­meid ja ana­lüü­se va­li­mis­lii­tu­de/era­kon­da­de ni­me­kir­ja­de ning kan­di­daa­ti­de koh­ta.       

Es­malt pos­ti­tas ta kaks nä­da­lat ta­ga­si üle­vaa­te Kuu­sa­lu val­la kan­di­daa­ti­dest ot­se­kui harg­ne­va puu­na, mi­da saab ar­vu­tiek­raa­nil jäl­gi­da osa­de kau­pa – iga isi­ku ni­me­le klik­ki­des te­ma prae­gu­ne ja va­ra­sem kan­di­dee­ri­mi­ne ning va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­le klik­ki­des nen­de kan­di­daa­ti­de va­ra­se­mad lii­ku­mi­sed eri ni­me­kir­ja­de-va­li­mis­lii­tu­de va­hel.

Järg­mi­se­na pos­ti­tas ta mee­le­la­hu­tu­seks Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ni­me­kir­ja­de ast­ro­loo­gi­li­se vaa­te täht­ku­ju­de jär­gi. Kõi­ge enam on lõ­vi täht­ku­jus sün­di­nud kan­di­daa­te (20), vei­di vä­hem on sõn­ne, järg­ne­vad ka­lad ja vä­hid, kõi­ge vä­hem on jää­ra ja kak­si­ku­te täht­ku­jus sün­di­nuid (al­la 10).

Möö­du­nud nä­da­lal li­sas Rai­vo Pais­te ma­hu­ka ta­be­li Kuu­sa­lu val­las ja en­di­ses Lok­sa val­las kan­di­dee­ri­nu­te hääl­te­saa­gi koh­ta ala­tes esi­mes­test ko­ha­li­kest va­li­mis­test taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis aas­tal 1993, li­saks see­kord­sed uued tu­li­jad. Väl­ja on too­dud eri aas­ta­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel saa­dud hää­led. Kok­ku on ta­be­lis 521 isi­kut.

Eel­mi­se nä­da­la lõ­pust on või­ma­lik tut­vu­da Rai­vo Pais­te koos­ta­tud ta­be­li­te­ga va­li­mis­lii­tu­de liik­me­te ha­ri­du­se ja kesk­mi­se va­nu­se koh­ta.

Iga­päe­va­selt et­te­võ­te­te juh­ti­mi­se­ga te­ge­lev Rai­vo Pais­te rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel­lis­te ta­be­li­te-ana­lüü­si­de koos­ta­mi­ne on pal­ju liht­sam, kui et­te­võt­te ma­jan­du­sa­na­lüü­si­de tegemi­ne: „Te­gu on ava­li­ke and­me­te­ga, pea­mi­selt va­li­mi­sed.ee le­helt, ül­dist taus­ta saab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri pä­rin­gu­te­ga. And­med on nen­del leh­te­del ava­li­kult väl­jas, kuid esi­ta­tud nii, et neist on vä­ga kee­ru­li­ne üle­vaa­det saa­da, väi­ke­se prog­ram­mee­ri­mis­ko­ge­mu­se­ga saab aga esi­ta­da ta­be­li­na. Su­he­te vi­sua­li­see­ri­mi­seks puu­na ka­su­ta­sin töö­riis­ta Ku­mu.“

Ta üt­leb, et ei ole kel­le­gi vas­tu ega ka poolt. „Te­gin nii­sa­ma en­da­le üle­vaa­teks paar ta­be­lit ja tun­dus hu­vi­tav.“ En­ne, kui esi­me­se üle­vaa­te ava­li­kus­tas, tut­vus­tas se­da va­li­mis­lii­tu­de Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja Ühine Ko­du esin­da­ja­te­le. Kom­men­tee­ri­ti, et vä­ga la­he.

„Mõt­le­sin, et teeks val­la­rah­va­le va­li­mi­sed pa­re­mi­ni jäl­gi­ta­vaks ja hu­vi­ta­va­maks. Kõi­ge hul­lem on, kui va­li­mas käib vä­he ini­me­si. Loo­dan, et mi­nu vi­sua­li­see­ri­tud and­med ai­ta­vad nä­ha puu­de ta­ga met­sa – et kes on ju­ba mi­da­gi tei­nud ja kui­das te­da hin­na­tud. Va­li­ja peaks saa­ma pii­sa­va üle­vaa­te, mi­da va­li­ku­te lan­ge­ta­mi­sel ka­su­ta­da,“ sel­gi­tab Rai­vo Pais­te.

„Neid ta­be­leid on lai­gi­tud ja kom­men­tee­ri­tud. Igaüks näeb seal mui­du­gi se­da, mi­da ta­hab nä­ha, aga loo­de­ta­vas­ti muu­da­vad ik­ka­gi pil­ti adek­vaat­se­maks. Ko­ha­li­kud va­li­mi­sed on ju suu­res­ti isi­ku­va­li­mi­sed.“

Üheks kõi­ge koo­mi­li­se­maks hin­dab ta täht­ku­ju­de jär­gi teh­tud ta­be­lit, mis on­gi mõel­dud mee­le­la­hu­tu­seks: „Ka­su­ta­sin üht liht­sat va­le­mit, mis sün­ni­kuu­päe­va­le vas­ta­va täht­ku­ju li­sab. Tu­le­mus võib pan­na mui­ga­ma, aga kui sü­ve­ne­da, on ka mõt­teai­net.“

Kü­si­mu­se­le, kas ta ise ei ole mõel­nud kan­di­dee­ri­mi­sest ko­ha­li­kel va­li­mis­tel, vas­tab Rai­vo Pais­te, et kui min­gi selts­kon­na­ga lii­tu­da, peab osa oma ot­sus­tu­sõi­gu­sest teis­te­le ära and­ma ning neid täies­ti usal­da­ma: „See on dist­sip­lii­ni­kü­si­mus. Ja usal­dus peab ole­ma mui­du­gi vas­tas­ti­ku­ne, va­li­mis­lii­tu­des ja era­kon­da­des see nii on­gi.“ En­da­koos­ta­tud ta­be­li­te koh­ta sõ­nab ta veel: „Seos­te hulk on mui­du­gi pii­ra­ma­tu, ela­me ju sa­mas val­las. Kui and­me­baa­si li­sa­da klas­si­kaas­la­sed, su­gu­la­sed või hõim­la­sed, saaks veel kee­ru­li­se­ma ja sa­mas sel­ge­ma pil­di, aga parem on siis­ki piir­du­da amet­li­ke and­me­te­ga.“

Üle­vaa­det saab nä­ha aad­res­sil  https://goo.gl/GVdmRq Sa­mas võib seal ka eral­di en­da­le hu­vi­ta­va vaa­te ku­va­da.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li­noo­red: esi­me­sel kor­ral lä­he­me kind­las­ti va­li­ma
Järgmine artikkelMil­le poo­lest eri­neb Teie va­li­mis- ­ni­me­ki­ri teis­test te val­las/lin­nas kan­di­dee­ri­va­test ni­me­kir­ja­dest?