Rah­va­loen­dus al­gab rah­vas­ti­ku­re­gist­rist, vaa­da­ke oma and­med üle!

492
LIINA OSILA.

LII­NA OSI­LA,
rah­va­loen­du­se pro­jek­ti­juht

Käe­so­le­va aas­ta lõ­pus toi­mub Ees­tis rah­va ja elu­ruu­mi­de loen­dus. Küm­me aas­tat ta­ga­si tu­li loen­da­ja ko­ju ning ühi­selt mär­gi­ti muu­hul­gas üles nii pe­re­liik­me­te and­med kui ka elu­ruu­mi­de suu­rus, köö­gi ja van­ni­toa ole­ma­so­lu jne. See­kord saa­me suu­re­ma osa va­ja­li­kest and­me­test e-rii­gi­le ko­ha­selt re­gist­ri­test ja kü­sit­lu­se an­keet saab ole­ma kõi­gest le­he­külg.

Loen­dus põ­hi­neb suu­res osas re­gist­riand­me­tel. E-rii­gi­le ko­ha­selt kor­ral­da­me loen­du­se suu­res­ti re­gist­ri­te põ­hi­selt. Riik saab peaaegu ko­gu va­ja­mi­ne­va in­fo eri­ne­va­test riik­li­kest re­gist­ri­test, näi­teks rah­vas­ti­ku­re­gist­rist, ehi­tis­re­gist­rist, ha­ri­du­se in­fo­süs­tee­mist. Kok­ku on loen­du­se jaoks ka­su­ta­ta­vaid re­gist­reid li­gi 30. Li­saks re­gist­ri­test and­me­te kok­ku ko­gu­mi­se­le toi­mub ka va­li­kuu­ring, mil­le lü­hi­ke­se­le kü­si­mus­ti­ku­le saa­vad vas­ta­ta kõik Ees­ti ini­me­sed.

Esi­me­ne käik on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se. Loen­du­se ja re­gist­ri­te and­me­te ka­su­ta­mi­se eel­dus on, et seal­ne in­fo oleks aja­ko­ha­ne ja usal­dus­väär­ne. Sel­leks on­gi va­ja iga Ees­ti ela­ni­ku pa­nust. Kut­su­me kõi­ki esi­me­se sam­mu­na rah­vas­ti­ku­re­gist­rist oma and­meid üle vaa­ta­ma, aja­ko­has­ta­ma enda ha­ri­du­se, rah­vu­se, elu­ko­ha and­meid ning kon­tak­te.

Re­gist­ris saab li­sa­da elu­ko­ha­na ka mi­tu aad­res­si ehk kui ala­li­si elu­koh­ti on mi­tu, siis tu­leb va­li­da üks neist pea­mi­seks ning üle­jää­nud aad­res­sid saab esi­ta­da li­sa-aad­res­si­de­na. Ees­ti sea­dus­te jär­gi tu­leks uu­de koh­ta ko­li­des end ku­ni 14 päe­va jook­sul rah­vas­ti­ku­re­gist­ris re­gist­ree­ri­da ja see keh­tib ka ren­di­kor­te­ri­te pu­hul. And­me­te kor­ras­ta­mi­ne on suur samm ee­soo­ta­va e-loen­du­se õn­nes­tu­mi­seks.

Va­li­kuu­rin­gus­se va­li­tud 60 000 ini­me­se­le on kü­sit­lu­se­le vas­ta­mi­ne ko­hus­tus­lik, kuid vas­ta­ma on oo­da­tud kõik Ees­ti ela­ni­kud. Kü­si­mus­ti­kus on mõ­ned kü­si­mu­sed keel­e tee­mal, ka ema­kee­le os­ku­se, rah­vu­se, mur­re­te, re­li­gioo­ni, ter­vi­se ja rän­de koh­ta. Mil­le­gi üle­liig­se kü­si­mi­seks või ju­ba re­gist­ri­tes ole­ma­so­le­va koh­ta kee­gi tü­li­ta­ma ei hak­ka. Va­li­kuu­ring on vee­bis vas­ta­mi­seks ava­tud 28. det­sem­ber 2021-15. jaa­nuar 2022. Jul­gus­ta­me kõi­ki se­da täit­ma, iga vas­tus lä­heb ar­ves­se ja on vä­ga olu­li­ne täp­se­te tu­le­mus­te saa­mi­seks.

Üks rah­va­loen­du­se põ­hi­mõt­teid on üht­ne loen­dus­mo­ment ehk konk­reet­ne kok­ku­le­pi­tud aja­hetk, mis sei­su­ga and­meid ko­gu­tak­se ole­ne­ma­ta and­me­te esi­ta­mi­se ajast või vii­sist. Ees­ti loen­dus­mo­ment on sel kor­ral 31. det­sem­ber 2021 kell 00.00 ehk kõik nii re­gist­ri­te kui ka kü­sit­lu­se and­med ko­gu­tak­se sel­le kuu­päe­va sei­su­ga ning nii te­kib nii-öel­da pilt meie rah­vas­ti­ku, pe­re­kon­da­de ja elu­ruu­mi­de sei­sust just sel aja­het­kel. Nii toi­mi­des on and­med võr­rel­da­vad ka rah­vus­va­he­li­selt. Kui per­re sün­nib laps pä­rast sü­daööd, näiteks 31. detsembril kell 00.15, siis ta see­kord­ses rah­va­loen­du­ses ei ka­jas­tu.

Kõi­gil ta­sub ol­la jät­ku­valt tä­he­le­pa­ne­lik, sest mit­me­tes rii­ki­des on rah­va­loen­du­se tuu­les ka kel­mid ak­ti­vi­see­ru­nud. Ka Ees­tis või­vad pa­ha­taht­li­ke ees­mär­ki­de­ga ini­me­sed pa­ra­ku rah­va­loen­du­ses nä­ha või­ma­lust ini­mes­te kõ­ne­ta­mi­seks. See­tõt­tu tu­le­ta­me meel­de – rah­va­loen­da­ja ei kü­si ku­na­gi Si­nu ID-kaar­di või pan­ga­pa­roo­le, kre­diit- või dee­bet­kaar­di numb­reid, pal­gain­fot. Sa­mu­ti ei nõu­ta kü­sit­le­mi­se eest ta­su ega ka vas­ta­ma­ta jät­mi­se eest ei trah­vi­ta. Iga­su­gu­sest kaht­lus­test tu­leks kind­las­ti po­lit­sei­le tea­da an­da.

Li­sain­fot rah­va­loen­du­se koh­ta saab uu­ri­da ko­du­le­helt www.rahvaloendus.ee ning küsida statistikaameti telefonil 625 9300.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelUuest aas­tast tõu­se­vad Ani­ja val­las vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­nad