Rah­vus­va­he­li­st tant­su­päe­va tähistati Aru­kü­las lä­bi tui­su

943
Poeesise muutsid lavaks segarühm Lapulised ja naisrühm Marike. Tantsijatel oli katus pea kohal, pealtvaatajad tulid hoolimata lörtsisest tuisust.

Aru­kü­la rah­va­tant­su­rüh­mad and­sid Coo­pi ehk Kon­su­mi ees ja sees tant­sue­ten­du­se, Keh­ras tant­si­ti elekt­ri­ta jää­nud rah­va­ma­jas ela­va muu­si­ka saa­tel.

ERE UI­BO
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Lau­päe­val, 29. ap­ril­lil, kui lu­me­torm oli jät­nud pal­jud ma­ja­pi­da­mi­sed elekt­ri­ta ning tuis­kas, sadas lört­si ja ra­he­t, ot­sus­ta­sid Aru­kü­la rah­va­tant­si­jad – am­mu pla­nee­ri­tud rah­vus­va­he­li­se tant­su­päe­va tä­his­ta­mi­ne ei to­hi ära jää­da ning ilm tu­leb üle ka­val­da­da.
Aru­kü­las oli tant­su­päe­va pi­du väl­ja kuu­lu­ta­tud Coo­pi poe ees. Kor­ral­da­ja, kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas pla­nee­ris, et tant­si­da võiks uuel kerg­liik­lus­teel ning peo­ga haa­ra­ta ko­gu poe­park­la. Esi­ne­ma olid kut­su­tud Aru­kü­la rüh­mad: se­ga­rühm La­pu­li­sed, nais­rühm Ma­ri­ke ning mem­me­de­rühm Pih­la­ko­bar. Esi­ne­jad olid vaa­ta­ma­ta tui­su­le ko­hal, soo­jen­da­sid end en­ne esi­ne­mist poes kas­sa­de ees ning esi­ne­mi­se ajaks olid kõik rah­va­riie­tes.
Ku­na la­ge­da tae­va all esi­ne­mi­ne ei tul­nud kõ­ne al­la, va­lis Ga­ri­na Too­min­gas la­vaks poe uk­see­si­se, mil­le ko­hal on va­ri­ka­tus. Sin­na al­la, pan­gaau­to­maa­di ja lil­le­poe va­he­le, mah­tu­sid La­pu­li­sed, Ma­ri­ke ning he­li­teh­ni­ka täp­selt ära, mem­me­de­rühm esi­nes hil­jem poes sees.

Oi­ge ja va­sem­ba
Rah­vus­va­he­li­sel tant­su­päe­val osa­le­mi­seks tu­li kell 13.05 pan­na raa­dio Vi­ker­raa­dio sa­ge­du­se­le. Sealt kõ­la­sid Kas­sa­ri-pä­ri­to­lu kont­ra­tant­su­de muu­si­ka, Põh­ja­ran­ni­kul le­vi­nud „Kas­sa­riik”, „Ing­lis­ka” ning „Oi­ge ja va­sem­ba”. Aru­kü­la rüh­mad va­li­sid tant­si­mi­seks „Oi­ge ja va­sem­ba”.
Vi­deo ühis­tant­sust sai üles laa­di­da You­tu­be’i ning Ees­ti rah­va­tant­su- ja rah­va­muu­si­ka selts an­nab pa­ri­ma­te­le selts­kon­da­de­le au­hin­nad. Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks oli tant­su­päe­va vi­deo­sid You­tu­be’is paar­küm­mend, peaae­gu kõik fil­mi­tud si­se­ruu­mi­des.
Pä­rast amet­lik­ku tant­su kut­sus Ga­ri­na Too­min­gas tant­si­jad Kon­su­mis­se, kus rüh­mad tant­si­sid kas­sa­de ees niiöel­da va­ba ka­va ehk tant­su omal va­li­kul. Pä­rast esi­ne­mi­si te­gid tant­si­jad ühis­pil­di. Väl­jas jäl­gi­ti esi­ne­jaid au­to­de aken­dest ning ka tui­su käes seis­tes, poes oli uu­dis­ta­ma jää­nud rah­vast roh­kem.
Miks tant­su­päev just toi­du­poes toi­mus, sel­gi­tas Ga­ri­na Too­min­gas, et puh­ke­päe­val tu­lek­sid rah­va­maj­ja tant­su vaa­ta­ma vä­he­sed: „Poo­di tu­leb ik­ka min­na ja vah­va, kui tants on seal ees oo­ta­mas.”
Ta ütles, et oi­ge ja va­sem­ba va­lis ku­na see on tut­tav, mõ­nus ja rüt­mi­kas tants ning kõik saa­vad sel­le saa­tel jal­ga kee­ru­ta­da. Ül­la­tu­se­na tu­li tal­le, et raa­diost kõ­la­nud tant­su­lu­gu oli ne­li sal­mi ehk ta­va­pä­ra­sest pi­kem ning lau­lu­sõ­na­de­ga. Ta kii­tis, et tant­si­jad olid vap­rad ning nae­ra­tus oli näol hoo­li­ma­ta kül­mast.
La­pu­lis­te tant­si­jad mär­ki­sid, et tui­su­ne poe-esi­ne oli nen­de se­ni ekst­reem­se­maid esi­ne­mis­pai­ku. Li­be­dust ega kül­ma tant­si­jad ei kurt­nud ning li­sa­sid, et pub­li­kut oleks või­nud ol­la roh­kem, mõ­ni poe­kü­las­ta­ja pii­lus arg­li­kult let­ti­de va­helt.

Keh­rast ka­dus ke­set pi­du elek­ter
Ani­ja val­la tant­si­jad tä­his­ta­sid rah­vus­va­he­list tant­su­päe­va lau­päe­val ühis­peo­ga Keh­ra rah­va­ma­jas. Ko­hal olid val­la kõik rah­va­tant­su­rüh­mad: se­ga­rah­va­tant­su­rühm, nais­rüh­mad Kad­rel, Ala­ve­re An­nid ja Päi­ke­se­ra­tas, mem­me­de rüh­mad Kad­ri ja Ala­ve­re Hel­da, li­ne­tant­sut­rupp Kant­ri­roo­sid ning eri­kü­la­li­ne Tal­lin­nast – Ja­mai­ka tä­na­va­tant­su dan­ce­hal­li tant­si­ja Queen Eli­sa­beth.
Es­malt toi­mus pla­nee­ri­tud poo­le­teist-tun­ni­ne kont­sert, kus iga rühm pi­di esi­ta­ma paar tant­su. See­jä­rel olid ka­vas va­ba­mas vor­mis töö­toad, mil­les iga tant­su­rühm pi­di teis­te­le õpe­ta­ma mõnd oma tant­su. Vei­di pä­rast kont­ser­di al­gust ka­dus Keh­rast elek­ter, ka rah­va­ma­ja jäi voo­lu­ta.
„Et pi­du saaks jät­ku­da, tu­li imp­ro­vi­see­ri­da, Mart Jü­ri­sa­lu võt­tis lõõt­sa, kee­gi män­gis kla­ve­rit. Lõ­bus oli ik­ka,“ üt­les val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.
Ku­na pea­le elekt­ri puu­dus ka ve­si, lõ­pe­ta­ti poo­le seits­me­ni ka­van­da­tud pi­du kel­la viie pai­ku: „Esi­me­ne po­ti­täis koh­vi- ja tee­vett oli meil õn­neks va­rem kee­de­tud, nii sai igaüks vä­he­malt tas­si koh­vi ja kring­li­tü­ki.“