Raa­si­kul al­gab tu­le­va­se sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­ne

28
Raa­si­ku tu­le­va­se sot­siaal­ma­ja vaade.

Järgmisel nä­da­lal al­gab Raa­si­kul Nur­me tä­nav 10 asu­va tu­le­va­se sot­siaa­le­la­mu re­konst­ruee­ri­mi­ne. Ehi­ta­ma hak­kab OÜ Dan­vil­le, kes või­tis val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud tei­se rii­gi­han­ke. Esi­me­ne rii­gi­han­ge, mis vii­di lä­bi möö­du­nud sü­gi­sel, tun­nis­ta­ti aas­ta al­gu­ses nur­ju­nuks, ku­na val­la­va­lit­su­sel ei õn­nes­tu­nud han­ke võit­nud Tes­ron Ehi­tu­se­ga kol­me kuu jook­sul le­pin­gut sõl­mi­da. Ku­na et­te­võt­te mee­lest oli re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­tis mit­meid puu­du­si, la­si val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­jal pro­jek­ti üle vaa­da­ta.

„Mõ­ned muu­da­tu­sed said teh­tud ja pro­jekt sai kind­las­ti pa­re­maks,“ sõ­nas val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets.

Raa­si­ku ku­na­gi­ne haig­la­hoo­ne Nur­me tä­na­val on prae­gu ka­su­tu­sel sot­siaa­le­lu­ruu­mi­de­na. 313 ruut­meet­ri suu­ru­ses ka­he­kord­ses puu­ma­jas on 7 amor­ti­see­ru­nud ela­mis­pin­da. Prae­gu on ka­su­tu­sel 4 elu­ruu­mi, kol­mes ela­vad ük­si­kud ini­me­sed, ühes suur­pe­re. Kõik nad ko­li­tak­se sel­le nä­da­la jook­sul asen­dus­pin­da­de­le.

Ka­pi­taal­re­mon­di käi­gus va­he­ta­tak­se ma­jas peaae­gu kõik pea­le kand­va­te konst­rukt­sioo­ni­de. Hoo­ne saab maa­küt­te, ka­tu­se­le pan­nak­se päi­ke­se­pa­nee­lid, Ra­ven viib hoo­nes­se ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni. Maj­ja ka­van­da­tak­se 6 kor­te­rit, neist suu­re­maid on või­ma­lik ha­ka­ta üü­ri­le and­ma ka tu­ba­de kau­pa.

Sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 708 574, 34 eu­rot. Ehi­tus­töö­de abi­kõlb­li­kest ehk ener­gia­sääs­tu­le suu­na­tud ku­lu­dest 50 prot­sen­ti saa­dak­se Kre­de­xilt ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le kuu­lu­va­te kor­ter­ma­ja­de ener­gia­sääst­li­kuks re­konst­ruee­ri­mi­seks mõel­dud toe­tust.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul saa­vad tu­le­va­ses sot­siaal­ma­jas elu­ruu­mid puu­de­ga ini­me­sed, toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes pe­red või ük­sik­va­ne­mad, ka ko­du­hool­dust va­ja­vad ea­kad.

Eelmine artikkelTee­me Ära tal­gud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­jad