Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su

167
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Ala­tes 1. jaa­nua­rist on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su 100 eu­rot is­tun­gi eest.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 14. det­semb­ri is­tun­gil tut­vus­tas vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut koa­lit­sioo­ni esi­ta­tud eel­nõud ha­ka­ta val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le maks­ma 100 eu­rot iga val­la­va­lit­su­se is­tun­gil osa­le­mi­se eest. Se­ni on val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su ol­nud 100 eu­rot kuus, val­la­va­lit­su­se is­tun­gid toi­mu­vad ena­mas­ti üks kord nä­da­las. Vo­li­ko­gu esi­mees põh­jen­das, et se­ni­ne ta­su on aja­le jal­gu jää­nud ning et­te­pa­nek se­da tõs­ta teh­ti, et liik­me­tel oleks mo­ti­vat­sioo­ni val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­tel osa­le­da.

Vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni liik­med pi­da­sid ta­su tõu­su lii­ga suu­reks ning leid­sid, et see võiks ol­la võrd­ne vo­li­ko­gu­liik­me hü­vi­ti­se­ga, mis on 65 eu­rot is­tun­gil osa­le­mi­se eest. Vo­li­ko­gu is­tun­gid toi­mu­vad ena­mas­ti üks kord kuus. And­re Sepp ar­vas, et va­lit­su­se liik­med, kes ei töö­ta iga­päe­va­selt val­la­va­lit­su­ses, võik­sid saa­da kõr­ge­mat ta­su kui val­laa­met­ni­kest liik­med. Ku­na val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­te ar­vu ei mää­ra tööand­ja ehk vo­li­ko­gu, pi­das ta õi­geks keh­tes­ta­da val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le kor­ra­põ­hi­se ta­su ase­mel kin­del kuu­ta­su.

Det­semb­ris ot­sus­ta­ti eel­nõu val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su koh­ta saa­ta ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni. Ko­mis­jon jõu­dis sei­su­ko­ha­le, et ta­su võiks ol­la kor­ra­põ­hi­ne ning sa­ma­väär­ne vo­li­ko­gu liik­me hü­vi­ti­se­ga.

Maar­ja Si­kut tut­vus­tas 11. jaa­nua­ri vo­li­ko­guis­tun­gil täien­da­tud se­le­tus­kir­ja et­te­pa­ne­ku­ga tõs­ta val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su 100 eu­ro­ni is­tun­gil osa­le­mi­se eest. Se­le­tus­kir­jas on mär­gi­tud, et 4 aas­tat muu­tu­ma­tu­na pü­si­nud ta­su on nii mo­raal­selt kui ka si­su­li­selt ebap­ro­port­sio­naal­ne val­la­va­lit­su­se liik­me­te töö si­su ja ot­sus­te vas­tu­tu­se kaa­lu­ga, 100eu­ro­ne is­tun­gi­ta­su on val­la­va­lit­su­se lii­get mo­ti­vee­riv, keh­ti­va­le prak­ti­ka­le vas­tav ja pro­port­sio­naal­ne tööü­le­san­ne­te ning vas­tu­tu­se­ga. Näi­te­na oli se­le­tus­kir­jas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 15. det­semb­ri ot­sus maks­ta val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le iga­kui­se hü­vi­ti­se­na 500 eu­rot kuus. Val­la­va­lit­su­se liik­me 100eu­ro­se is­tun­gi­ta­su kor­ral on mak­si­maal­ne ku­lu val­laee­lar­ve­le 25 690 eu­rot, se­ni ku­lus val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su­deks 8028 eu­rot aas­tas.

And­re Sepp lau­sus, et Kuu­sa­lu val­laee­lar­ves­se lae­kub roh­kem ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su ning tu­lu­baa­si suu­ren­da­vad kae­van­da­mis­ta­sud. Ta tõi näi­teks, et Kii­li ja Ko­se val­da­des val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su ei ole, Jõe­läht­me ja Rae val­las on. „Iga vo­li­ko­gu ot­sus­tab oma või­ma­lus­te pii­res,“ sõ­nas ta ning lei­dis, et kui val­la tu­lu­baa­si suu­de­tak­se lä­hiaas­tal pii­sa­valt suu­ren­da­da, on 100eu­ro­ne ta­su või­ma­lik, se­ni toe­tab ta val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu liik­me­te­le võrd­se 65eu­ro­se is­tun­gi­ta­su maks­mist.

Tii­na Rüh­ka nen­tis, et val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su tõus on 100eu­ro­se is­tun­gi­ta­su kor­ral 320 prot­sen­ti, mis on üle­jää­nud ka­van­da­ta­va­te pal­ga­tõu­su­de­ga võr­rel­des ebap­ro­port­sio­naal­selt suur: „See­pä­rast oli­gi ko­mis­jo­ni ena­mus sel­lel mee­lel, et val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su oleks võrd­ne vo­li­ko­gu liik­me­te ta­su­ga. Ka 65 eu­ro pu­hul on val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su tõus 208 prot­sen­ti.“

Maar­ja Si­kut tõ­des, et mi­da väik­sem sum­ma, se­da ebap­ro­port­sio­naal­sem on prot­sen­te võr­rel­da.

Lau­ri Bet­lem soo­vis tea­da, kas val­laee­lar­ves ja­ga­tak­se ra­ha vald­kon­da­de va­hel üm­ber või suu­re­neb tu­lu­baas se­da­võrd, et või­mal­dab ta­su­de tõst­mist. Maar­ja Si­kut vas­tas, et ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni­le on teh­tud et­te­pa­nek val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su tõst­mi­se kat­teal­li­ka­te koh­ta, kas need heaks kii­de­tak­se, sel­gub val­laee­lar­ve tei­sel lu­ge­mi­sel.

Ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni ning Tii­na Rüh­ka et­te­pa­ne­kut kin­ni­ta­da val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­suks 65 eu­rot is­tun­gil osa­le­mi­se eest toe­ta­sid vo­li­ko­gu 8 lii­get – va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald 7 lii­get ja ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas. 100eu­rost is­tun­gi­ta­su pool­da­sid vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad 9 saa­di­kut Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust ja EK­REst. Tii­na Rüh­ka pa­lus pro­to­kol­li mär­ki­da, et ta on ka­te­goo­ri­li­selt vas­tu val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su 320prot­sen­di­li­se tõu­su­le, see on te­ma hin­nan­gul ebap­ro­port­sio­naal­ne ega ole põh­jen­da­tud.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­vad li­saks val­la­va­nem Raul Sie­mi­le, kes val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su ei saa, veel EK­RE ni­me­kir­ja esin­da­ja Ants Ki­vi­mäe, Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du esin­da­ja Paul Sa­vi­sild ning val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud Ju­ta Asu­ja ja Eve­lyn Vel­berk.

Eelmine artikkelPää­su­lin­nu or­kest­ri sün­ni­päe­va­kont­sert
Järgmine artikkelEnergiahindade kompenseerimise taotlustest