Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pi­das esi­me­se e-is­tun­gi

425
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pi­das tei­si­päe­val, 7. ap­ril­lil toi­mu­nud is­tun­gi es­ma­kord­selt nii, et vo­li­ko­gu liik­med ei ko­gu­ne­nud val­la­ma­ja saa­li, vaid osa­le­sid is­tun­gil vee­bi kau­du. Li­gi­kau­du pool­teist tun­di kest­nud is­tung vii­di lä­bi in­ter­ne­tis Zoom kesk­kon­nas, mis või­mal­das vo­li­ni­kel osa­le­da is­tun­gil sel­li­selt, et olid pil­di ja näo­ga tu­vas­ta­tud ehk vi­deo­pil­dis nä­ha ja kuul­da. Is­tun­gist võt­sid osa vo­li­ko­gu kõik 17 lii­get ning val­la­va­nem ja val­la­va­lit­su­se kut­su­tud amet­ni­kud.

Is­tun­gi al­gu­ses sel­gi­tas vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, et va­ba­rii­gi va­lit­su­se väl­ja kuu­lu­ta­tud erio­lu­kor­ra tõt­tu on ku­ni 1. mai­ni kõik ava­li­kud ko­gu­ne­mi­sed kee­la­tud. Kui­gi sel­ge­sõ­na­list keel­du vo­li­ko­gu­de koo­so­le­ku­te kee­la­mi­seks ei ole, on oma­va­lit­sus­te­le soo­vi­ta­tud hai­gu­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks ja ela­ni­ke ter­vi­se kaits­mi­seks ka vo­li­ko­gu, sel­le ko­mis­jo­ni­de ja val­la­va­lit­su­se koo­so­le­ku­te pu­hul väl­ti­da erio­lu­kor­ra ajal füü­si­li­si ko­gu­ne­mi­si ning või­ma­lu­sel suu­ren­da­da elekt­roo­ni­lis­te va­hen­di­te kau­du osa­le­mist ja ot­sus­ta­mist.

Tii­na Rüh­ka li­sas, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ju­his­te ko­ha­selt on vo­li­ko­gul erio­lu­kor­ras erand­kor­ras või­ma­lus ot­sus­ta­da is­tun­geid lä­bi viia elekt­roo­ni­li­selt ja kuu­lu­ta­da vo­li­ko­gu is­tung ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks ko­gu erio­lu­kor­ra kes­tel kin­ni­seks. Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus lu­bab kuu­lu­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gi kin­ni­seks, kui sel­le poolt hää­le­tab vä­he­malt kaks kor­da enam vo­li­ko­gu liik­meid kui vas­tu. Esi­me­he et­te­pa­ne­kul ot­sus­ta­ti ühe­hääl­selt, et Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gid on ko­gu erio­lu­kor­ra ajal kin­ni­sed, kuid is­tun­gi­te pro­to­kol­lid ava­li­kus­ta­tak­se val­la ko­du­le­hel do­ku­men­di­re­gist­ris.

E-is­tun­gi päe­va­kor­ras olid li­saks vo­li­ko­gu esi­me­he ja val­la­va­ne­ma in­fo­­le Raa­si­ku las­teaia liit­mi­ne põ­hi­koo­li­ga, de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­ne Aru­kü­la män­ni­kus Lin­na­ku kin­nis­tul, vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni uue liik­me kin­ni­ta­mi­ne.

Tii­na Rüh­ka kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et e-is­tun­gi lä­bi­vii­mi­ne su­jus ke­nas­ti.
„Ka ap­ril­li­kui­sed ko­mis­jo­ni­de is­tun­gid toi­mu­sid Zoo­mi vee­bi­kesk­kon­nas. Is­tun­gil oli va­he­peal le­vi­ko­na­ru­si, aga vo­li­ko­gu kõik liik­med said hää­le ja pil­di­ga osa­le­da. Kõik ot­su­sed vii­si­me lä­bi ni­me­li­se hää­le­ta­mi­se­ga. Ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni jät­ka­me nii ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­te kui vo­li­ko­gu is­tun­gi­te lä­bi­vii­mist sa­ma­moo­di,“ rää­kis ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai loa koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­keks
Järgmine artikkelRaa­ma­tuid saab lae­nu­ta­da ka erio­lu­kor­ra ajal