Raasiku vallavolikogu arutas struktuurimuudatusi

1091

Raasiku vallas on plaanis muuta ehitus- ja keskkonnaosakond haldusosakonnaks ning lisada struktuuri kalmistuvahi ametikoht.

Raasiku vallavolikogu detsembrikuu istungil tutvustas vallavanem eelnõud, millega on plaanis muuta alates 2016. aastast vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja põhigruppidesse jaotust. Eelnõu läks arutamiseks komisjonidele.
Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et võrreldes kehtiva struktuuriga on plaanis muudatused. Ehitus- ja keskkonnaosakond nimetatakse ümber haldusosakonnaks, mille koosseisus on keskkonna-, ehitus- ja planeerimisküsimustega tegelevad spetsialistid: „Muudatus on tingitud niiöelda elust enesest ehk vallavalitsuse-sisestest struktuuriaruteludest. Arvesse võeti ametnike tähelepanekuid töö sujuvamaks korraldamiseks, ja asjaolu, et vallavalitsuse tegemistes on suurima kaaluga mitte planeerimis- ja ehitusalased küsimused, vaid pigem haldusküsimused – teede, tänavavalgustuse ja vallaobjektide korrashoiuga seotu. Seoses sellega väärtustatakse haldusjuhi ametikoht ja seotakse see osakonna juhi ametinimetusega. Struktuuri lisandub keskkonnaspetsialisti ametikoht. Osakonna juhataja-haldusjuhi koht täidetakse konkursiga.”
Teine muudatus on vallavanema  sõnul,  et  rahandusosakonna juhataja  ettepanekul  asendatakse finantsisti  ametikoht  juhtiva  raamatupidaja kohaga: „See annab võimaluse  ümber  korraldada praeguste  raamatupidajate  tööd.”
Sotsiaalosakonna struktuurist on plaanis välja tuua psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi kohad, sest need on seotud haridusasutustega, mitte sotsiaalhoolekandega. Ametikohad viiakse abivallavanema otsealluvusse.
Võrreldes 2015. aastaga suureneb töökohtade arv struktuuris ühe koha võrra, lisandub kalmistuvaht. Kulu sellest eelarvesse ei lisandu, sest kalmistu haldamiseks enam teenust ei osteta.