Raasiku valla ühisveevärgile on vaja 211 miljonit krooni

874

Eelmisel nädalal kinnitas volikogu Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava kuni aastani 2021.

ÜVK arengukava koostas OÜ Alkranel ning see läks maksma 200 000 krooni. Arengukavas kirjeldatakse valla veevarustuse- ja  kanalisatsioonisüsteeme asulate kaupa, tuuakse välja probleemid ja eesmärgid, vajalikud investeeringud. Arengukava alusel hakatakse edaspidi ühisveevärki ja -kanalisatsioonisüsteeme rajama ja rekonstrueerima.

Aruküla aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks on aastani 2021 ette nähtud investeerida hinnanguliselt 94,29 miljonit krooni, sellest veevärgi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks 11,74 miljonit krooni, kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks 82,45 miljonit krooni ning 100 000 krooni sademeveetorustike ehitamiseks. Vaja on teha uuringuid vanade vee- ja kanalisatsioonitorustike seisukorra kohta, rajada 2,2 kilomeetrit uut vee- ning ligikaudu 12 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku, ehitada uus puurkaev, paigaldada pumbamajadesse rauaärastusseadmed, ehitada 13 uut ja rekonstrueerida 2 reoveepumplat ja reoveepuhasti, rajada reoveesette töötlemiseks kompostväljak jm.

Raasiku asula ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks on vaja aastani 2021 investeerida 112,78 miljonit krooni. Sellest 55,27 miljonit krooni tuleks investeerida veevarustussüsteemide rajamiseks. Suurimad tööd on Tehase tee piirkonna pumpla rekonstrueerimine, veetöötluse paigaldamine, rahvamaja taha uue puurkaevu rajamine, Tehase tee piirkonna veetorustike rekonstrueerimine ning ühendamine keskasula torustikuga, raudtee piirkonna ühisveevärgi ühendamine ühisveevarustussüsteemiga, Raasiku lõuna- ja kirdeossa veetorustiku rajamine – kokku umbes 8,7 kilomeetrit.

Peningi külla on vaja investeerida 2,7 miljonit, sellest 600 000 krooni veetorustike ja pumpla renoveerimiseks, ülejäänu uue reoveepuhasti ehitamiseks, kanalisatsioonitorustiku seisukorra uuringuteks jm. Samu töid on vaja teha Härma külas, need lähevad maksma 1,49 miljonit krooni. Perila külas on vaja 100 000 krooni eest renoveerida puurkaev-pumpla.

Taotletakse euroabi
Valla keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall selgitas, et valla ühisveevärki ja – kanalisatsiooni loodetakse arendama hakata euroraha toel, kavas on esitada veel tänavu taotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetmest raha saamiseks.
„Oleme aastaid selle nimel tööd teinud, et saada toetust oma veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks. Kahjuks läks Ida-Harju ühisprojekt vett vedama, kuid jätkame ühtse veevärgi arendamist oma vallas, et juba kulutatud raha poleks päris maha visatud,“ rääkis ta.

Euroraha saab taotleda uute torustike rajamiseks Arukülas. Kuna Raasiku ja külade reostuskoormus on alla 2000 inimekvivalendi, on sinna võimalik toetust saada vaid olemasolevate torustike rekonstrueerimiseks. Kuid kindlasti on Alari Kruusvalli hinnangul vaja taotlusse lisada investeeringud joogivee kvaliteedi parandamiseks Raasikul: „Näiteks Raasikul Tehase teel on torud nii kehvas seisus, et vee kvaliteet kannatab suuresti seetõttu, et torud on roostet täis.“ 

Alari Kruusvall ütles, et abiraha saamiseks  tuleb teha väga korralik taotlus, seda aitavad koostada konsultatsioonifirmad. Kuna euroabi saamiseks on vajalik ka omaosalus, on eelnevalt vaja välja selgitada valla finantsvõime.

Keskkonnaspetsialist märkis veel – üle oma varju pole mõtet hüpata ega taotleda väga suurt rahasummat, kui endal pole võimalik projekti piisavas mahus kaasfinantseerida. Mõeldud on ka varuplaanile juhuks, kui valla finantsvõimekus pole piisavalt hea. Sel juhul on kavas esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele mitu väiksemat projekti.

„Kuid konsultandid on siiski arvanud, et Raasiku vallal on potentsiaali ühtekuuluvusfondist raha saada,“ märkis Alari Kruusvall.

Eelmine artikkelBensiinijaama rööv
Järgmine artikkelHarju pensionärid pidasid Kolgakülas kevadpidu