Raa­si­ku val­la õpe­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni­päev

178
Pikavere mõisas on kool ja lasteaed.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das tei­si­päe­val, 25. au­gus­til val­la koo­li­de õpe­ta­jai­le es­ma­kord­selt mo­ti­vat­sioo­ni­päe­va. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis toi­mu­nud mo­ti­vat­sioo­ni­päe­val esi­nes näit­le­ja Tõ­nis Nii­ne­mets püstijalako­möö­dia­ga, see­jä­rel te­gid koo­li­ju­hid lü­hi­ke­se üle­vaa­te, mi­da toob nen­de koo­li­le uus õp­peaas­ta, mil­li­sed uuen­du­sed plaa­nis, val­la­va­nem And­re Sepp te­gi üle­vaa­te val­la­va­lit­su­se te­ge­mi­sest. Päe­va lõ­pe­tas õues toi­mu­nud seik­lus­lik mees­kon­na­mäng. Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul aru­ta­ti aas­ta ta­ga­si, et õpe­ta­jai­le võiks en­ne uue koo­liaas­ta al­gust te­ha mo­ti­vat­sioo­ni­päe­va. Ke­va­del aru­ta­ti se­da koo­li­juh­ti­de­ga ning di­rek­to­rid ole­ta­sid, et õpe­ta­jad ei soo­vi au­gus­tis veel vä­ga tõ­sist koo­li­tust, pi­gem na­tu­ke lõõ­gas­ta­vat ja ins­pi­ree­ri­vat kok­ku­saa­mist. Mo­ti­vat­sioo­ni­päe­va­le olid kut­su­tud val­la nel­ja üld­ha­ri­dus­koo­li ning hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpe­ta­jad, osa­le­jaid oli li­gi 60. „Ta­ga­si­si­de oli vä­ga po­si­tiiv­ne. Loo­dan, et sel­li­sest ins­pi­rat­sioo­ni­päe­vast saab iga-aas­ta­ne tra­dit­sioon,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelRaasiku valda lapsehoid?
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu te­hak­se kaks kor­da