Raasiku valla noortevolikogu ootab liikmeid

975
Aruküla noorsootöötaja MAARJA-LY TEINO.
Aruküla noorsootöötaja MAARJA-LY TEINO.

Esi­me­se koh­tu­mi­se aeg lük­kus eda­si – uue plaa­ni jär­gi oo­da­tak­se noo­ri 21. no­vemb­ril Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses­se.

Um­bes kuu ae­ga ta­ga­si hak­kas Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no le­vi­ta­ma üles­kut­set tul­la kaa­sa löö­ma Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se. Esi­me­seks koh­tu­mi­seks mää­ra­ti 9. no­vem­ber, ku­na see kuu­päev kõi­ki­de­le hu­vi­lis­te­le ei so­bi­nud, kuid ta­ga­si­si­de oli hea ja hu­vi­li­si mit­meid, ot­sus­tas noor­soo­töö­ta­ja lü­ka­ta koh­tu­mi­se järg­mi­se nä­da­la tei­si­päe­vaks, 21. no­vemb­riks.

Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et noo­red võt­sid idee häs­ti vas­tu: „Teeb sü­da­me soo­jaks, ku­na see on mi­da­gi uut ja põ­ne­vat ning noo­red soo­vi­vad mi­da­gi ära te­ha. Loo­dan, et en­tu­siasm ja te­gu­de­ta­he jät­kub ja suu­da­me koos mi­da­gi la­he­dat ära te­ha.”

Ta li­sas, et üles­kut­se kõ­ne­tas ka niiöel­da va­ne­maid noo­ri ehk neid, kes käi­vad tööl või õpi­vad üli­koo­lis. Noor­te­vo­li­ko­gu te­ma tea­da va­rem Raa­si­ku val­las koos käi­nud ei ole.

Noor­te­vo­li­ko­gu loo­mi­se mõ­te on tal ol­nud kaua, su­vel kor­ral­da­tud noor­soo­töö kva­li­tee­di­hin­da­mi­ne ja kü­sit­lus and­sid kin­ni­tust, et al­ga­tu­sel võiks ol­la ju­met: „Võiks ol­la grupp noo­ri, kes on kur­sis val­la töö­ga, suu­dab kaa­sa rää­ki­da ja noor­te mõt­ted val­la­juh­ti­de­ni viia.”

Järg­ne­valt on plaa­nis pai­ka pan­na koo­li­tus­kuu­päev, mil­lal kee­gi Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­sest saaks tul­la Raa­si­ku val­la noo­ri koo­li­ta­ma.

Noor­te­vo­li­ko­gu on ka naa­ber­val­las Ani­jal, seal on koos käi­dud ala­tes 2010. aas­tast.