Raa­si­ku val­la noor­te esin­da­jad käi­sid Hor­vaa­tias

339
AN­NE­LI PÕLD­RA, MA­RI MÖLS, AN­GE­LA AL­LIK ja MAY­RO METT Va­raždi­ni lin­nas los­si ees, mis on Hor­vaa­tia 5ku­na­sel ra­ha­tä­hel.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­koor­di­naa­tor An­ne­li Põld­ra, Aru­kü­la põ­hi­koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls, Raa­si­ku noor­te­juht An­ge­la Al­lik ja aktiivne noor May­ro Mett olid 21.-24. sep­temb­ri­ni Hor­vaa­tias Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni ra­has­tu­sel toi­mu­va pro­jek­ti EFY­RA ehk „Eu­roo­pa noor­te tu­le­vik maa­piir­kon­nas“ vii­ma­sel üri­tu­sel.

Hor­vaa­tia Pri­gor­je-Za­gor­je Lea­der te­ge­vusg­rupp oli pro­jek­ti juht­part­ner, kaa­sa­tud olid Ees­ti, Itaa­lia, Põh­ja-Ma­ke­doo­nia, Un­ga­ri, Ser­bia ja Slo­vee­nia Lea­der-gru­pid. Ko­roo­na tõt­tu toi­mu­sid kolm kok­ku­saa­mist vee­bi kau­du, esi­me­ne reaal­ne koh­tu­mi­ne oli aas­ta ta­ga­si Ser­bias, teist kor­da said osa­le­jad kok­ku pro­jek­ti lõ­puü­ri­tu­sel.

Vii­ma­sel kok­ku­saa­mi­sel de­ba­tee­ri­sid ko­ha­li­ku põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja ja lin­na­pea tee­mal „Noor­te prob­lee­mid ot­sus­ta­ja­te sil­me lä­bi ko­ha­li­kul ja rii­gi ta­san­dil“, põ­gu­salt tut­vus­ta­ti pro­jek­ti jook­sul lä­bi vii­dud uu­rin­gu tu­le­mu­si. Pro­jek­ti raa­mes kü­las­ta­ti üht et­te­võt­jat, kes val­mis­tab ko­dus oma kas­va­ta­tud õun­test mah­la, ning maal vi­bus­por­ti har­ras­ta­vaid en­tu­sias­te.

An­ne­li Põld­ra ja Ma­ri Möls tõ­de­sid, et Ees­ti on ol­nud tun­du­valt edu­kam ja Hor­vaa­tiast aren­gus kau­gel ees. Nad rää­ki­sid, et Hor­vaa­tias on ini­mes­te lah­ku­mi­ne maa­koh­ta­dest vä­ga suur prob­leem ning pro­jek­ti kau­du loo­de­ti saa­da sel­gust, kui­das muu­ta maa­piir­kon­da­de elu eel­kõi­ge noor­te­le at­rak­tiiv­se­maks, et nad näek­sid oma tu­le­vik­ku maal.

„Maae­lu ei tõm­ba noo­ri, kes põl­lu­ma­jan­du­se­ga te­ge­le­da ei ta­ha või po­le või­ma­lust ma­si­na­te soe­ta­mi­seks. Sa­mas, kui­gi maal te­ge­le­tak­se põl­lu­ma­jan­du­se­ga, ei jää­nud sil­ma suu­ri far­me või te­ra­vil­ja­põl­de,“ rää­kis An­ne­li Põld­ra.

Ma­ri Möls li­sas: „Igaüks püüab väi­ke­se põl­lu ja ühe trak­to­ri abil el­lu jää­da, ise oma too­dan­gut müüa.“

An­ne­li Põld­ra ja Ma­ri Möls aval­da­sid loo­tust, et pro­jek­ti eest­ve­da­jal õn­nes­tub oma rii­gi ja ka Eu­roo­pa Lii­du ta­san­dil prob­leem tõs­ta­ta­da, kuid mär­ki­sid, et üks pro­jekt ega ka Eu­roo­pa Liit ei suu­da mi­da­gi muu­ta, kui ei muu­tu rii­gi­si­se­ne po­lii­ti­ka – Hor­vaa­tias saa­vad noo­red toe­tust, kui jää­vad maa­le ja os­ta­vad ta­lu, kuid mõ­ned ee­lis­tak­sid põl­lu­ma­jan­du­se­le muud äri.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja esin­da­ja soo­vi­tab rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti al­ga­ta­jail koon­da­da noo­red, kel on ta­het muu­tu­si el­lu viia, te­ha jät­kup­ro­jekt, min­na edu­ka­ma­tes­se rii­ki­des­se õp­pe­rei­si­de­le ning ha­ka­ta saa­dud ko­ge­mus­te­ga oma ideid el­lu vii­ma: „Ole­me val­mis neid ka Ees­tis­se õp­pe­rei­si­le kut­su­ma.“

Eelmine artikkelAni­ja val­las tõu­se­vad veetee­nu­se hin­nad
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. oktoobril