Raa­si­ku val­la noo­ri tree­ni­vad spor­dik­lu­bid saa­vad taotleda pea­ra­ha

24
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 13. sep­temb­ril kor­ra, mil­le alu­sel saa­vad spor­dik­lu­bid, kes kor­ral­da­vad tree­nin­guid 5-19aas­tas­te­le las­te­le, taot­le­da val­laee­lar­vest toe­tust.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra väl­ja­töö­ta­mist alus­ta­ti 2018. aas­tal, kuid too­kord esi­ta­tud eel­nõu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­dest kau­ge­ma­le ei jõud­nud, sest ei lei­tud ra­has­ta­mis­mu­de­lit, mil­le­ga se­ni­sed toe­tu­se­saa­jad ra­ha­li­selt ei kao­taks. Siia­ni on spor­dik­lu­bid saa­nud toe­tust kul­tuu­ri-, noor­soo- ja spor­dip­rog­ram­mi­de, elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se ja ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se toe­tus­te taot­le­mi­se, and­mi­se ja ka­su­ta­mi­se kor­ra alu­sel. Vo­li­ko­gu heaks­kii­du saa­nud noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra­ga Ju­ta Asu­ja kin­ni­tu­sel val­la suu­red spor­dik­lu­bid võr­rel­des se­ni­se­ga ei kao­ta ega väik­se­mad eri­ti või­da, küll aga muu­tub toe­tus­te ja­ga­mi­ne sel­ge­maks ja lä­bi­paist­va­maks.

Noo­ri tree­ni­va­te­le klu­bi­de­le keh­tes­ta­tak­se noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra­ga kol­me lii­ki toe­tust: pea­ra­ha, hü­vi­tis ja tree­ne­ri töö­ta­su toe­tus.

Tree­nin­gu­rüh­ma­des osa­le­va­te las­te ar­vust sõl­tu­vat pea­ra­ha saa­vad taot­le­da Raa­si­ku val­las re­gist­ree­ri­tud ja te­gut­se­vad spor­dik­lu­bid, mil­le tree­ning­rüh­ma­des on in­di­vi­duaa­l-
a­la­del vä­he­malt 6 last-noort, mees­kon­na­la­del mi­ni­maal­selt 12. Tree­nin­gud pea­vad toi­mu­ma vä­he­malt kaks kor­da nä­da­las re­gu­laar­selt 9 kuu jook­sul, klu­bis peab ole­ma keh­tes­ta­tud tree­nin­gu­ta­su. Toe­tu­se saa­mi­seks peab tree­ne­ri­tel ole­ma vä­he­malt 4. kut­se­ta­se, sel­le nõu­de täit­mi­seks näeb mää­rus et­te ka­heaas­ta­se üle­mi­ne­kua­ja.

Pea­ra­ha ar­ves­ta­tak­se Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud iga lap­se või noo­re koh­ta. Kui laps/noor osa­leb mit­mes tree­nin­gug­ru­pis, või­vad te­ma eest pea­ra­ha saa­da mi­tu klu­bi. Pea­ra­ha suu­ru­se kin­ni­tab val­la­vo­li­ko­gu. Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb klu­bi­del esi­ta­da aval­dus koos tree­nin­gu­rüh­ma­de ni­me­kir­ja­de­ga ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas Spoku hil­je­malt 1. no­vemb­riks. Ka üks va­ne­ma­test peab lap­se-noo­re osa­le­mi­se Spokus kin­ni­ta­ma.

Hü­vi­tis on mõel­dud väl­jas­pool Raa­si­ku val­da te­gut­se­va­tes klu­bi­des osa­le­va­te noor­te tree­nin­gu­ta­su­de osa­li­seks kom­pen­see­ri­mi­seks spor­di­ala­del, mil­le har­ras­ta­mi­seks oma val­las või­ma­lu­sed puu­du­vad.

„Eel­kõi­ge on sel­li­ne ala uju­mi­ne, kuid ka muud, mil­le pu­hul oma val­la grup­pi­des po­le vas­ta­vat ta­set, näi­teks sulg­pal­li saab meil har­ras­ta­da al­ga­ja ta­se­mel, eda­si­jõud­nu­te­le tree­nin­guid ei ole,“ sel­gi­tas Ju­ta Asu­ja.

Teis­te piir­kon­da­de klu­bi­de­le maks­ta­va hü­vi­ti­se suu­rus ühe noo­re koh­ta ei või üle­ta­da vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud pea­ra­ha suu­rust. Hü­vi­tist maks­tak­se klu­bi­de­le, sel­leks tu­leb esi­ta­da Spoku kau­du aval­dus hil­je­malt 30. märt­siks esi­me­se ja 30. no­vemb­riks tei­se poo­laas­ta koh­ta.

Tree­ne­ri töö­ta­su saa­vad taot­le­da val­la spor­dik­lu­bid, kes on täit­nud Spor­di­koo­li­tu­se ja -Tea­be Sih­ta­su­tu­se nõu­ded ja kel­le­le riik eral­dab tree­ne­ri töö­ta­su toe­tust. Val­laee­lar­vest võib tree­ne­ri töö­ta­su toe­tust saa­da sa­ma pal­ju, kui mak­sab riik – täis­ko­ha­ga tree­ne­ri pu­hul ku­ni 600 eu­rot. Toe­tu­se saa­mi­seks peab klu­bil ole­ma tree­ne­ri­ga sõl­mi­tud töö­le­ping ning tree­ne­ril peab ole­ma vä­he­malt 5. kut­se­ta­se. Taot­lus tu­leb Spoku kau­du esi­ta­da hil­je­malt 1. no­vemb­riks. Ha­ri­dus- ja sot­siaal­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sõ­nul on Raa­si­ku val­las prae­gu 6 tree­ne­rit, kes võik­sid töö­ta­su toe­tust saa­da, neist kaks töö­ta­vad val­la koo­li­des.

Noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra kin­ni­ta­mi­se poolt olid vo­li­ko­gu 7, vas­tu 5 lii­get, 1 jäi era­poo­le­tuks, 2 taan­da­sid end hää­le­ta­mi­sest. Vas­tu ol­nud opo­sit­sioo­ni­liik­med leid­sid, et klu­bi­de­le kes­ken­du­va noor­tes­por­di toe­ta­mi­se­ga te­ki­ta­tak­se eba­võrd­ne olu­kord, sest Raa­si­ku val­las on ka in­di­vi­duaa­la­la­de­ga te­ge­le­vaid noo­ri, kel po­le ot­sest tree­ne­rit või tree­ni­tak­se pro­jek­ti­põ­hi­selt, pea­mi­selt on need noo­red mo­tos­port­la­sed. Ju­ta Asu­ja lau­sus, et nii nen­de kui täis­kas­va­nu­te spor­di­te­ge­vu­se jaoks saab toe­tust taot­le­da en­di­selt kul­tuu­ri-, noor­soo- ja spor­dip­rog­ram­mi­de, elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se ja ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se toe­tus­te taot­le­mi­se, and­mi­se ja ka­su­ta­mi­se kor­ra alu­sel. Sa­ma kor­ra jär­gi toe­ta­tak­se en­di­selt ka tei­si MTÜ­sid. Nei­le on taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg 20. sep­tem­ber.

Eelmine artikkelToi­du­jäät­me­te tek­ke vä­hen­da­mi­ne ja eral­di ko­gu­mi­ne on olu­li­ne
Järgmine artikkelAni­ja val­las on uus jäät­me­ve­da­ja – OÜ EKO­VIR