Raasiku valla lastekaitsespetsia­list on ANU NÕLVE

139
Anu Nõl­ve

Ala­tes 18. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se las­te­kait­se­spet­sia­lis­ti­na Anu Nõl­ve. Vii­ma­sed kolm ja pool aas­tat oli ta las­te­kait­se­töö­ta­ja Rae val­la­va­lit­su­ses, en­ne se­da töö­tas ala­tes 1995. aas­tast Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ko­du­hool­du­sõe­na, ala­tes 2006. aas­tast las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na. 2008. aas­tal lõ­pe­tas ta Tal­lin­na Üli­koo­lis ma­gist­ran­tuu­ri las­te­kait­se ja sot­siaal­pe­da­goo­gi­ka alal. „Raa­si­ku val­las olin ai­nu­ke las­te­kait­se­töö­ta­ja, pi­din te­ge­ma kõi­ke, Rae val­las on see tii­mi­töö – seal on ne­li- las­te­kait­se­töö­ta­jat ja üks peas­pet­sia­list, kes te­ge­les eel­kõi­ge en­ne­tu­se­ga,“ rää­kis Anu Nõl­ve. Ta tõ­des, et Raa­si­ku val­las on las­te­kait­se­ga ol­nud kehv seis, töö­ta­jad on sa­ge­li va­he­tu­nud või puu­du­nud: „Va­he­peal on ol­nud kolm las­te­kait­se­töö­ta­jat, eel­mi­ne töö­tas vä­ga väi­ke­se koor­mu­se­ga, li­saks on osa­kon­nas puu­du pe­re­de-en­ne­tuss­pet­sia­list ja ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list. Nüüd, kus osa­kon­na­ju­ha­ta­ja­na jät­kab se­ni­ne sot­siaal­töös­pet­sia­list, on ka see ame­ti­koht täit­ma­ta.“ Las­te­kait­se­spet­sia­lis­ti­na on pea­mi­ne mu­re te­ma sõ­nul see, et po­le pii­sa­valt pak­ku­da tee­nu­seid, kuid jär­jest roh­kem on abi­va­ja­vaid lap­si, kes va­jak­sid eri­ne­vaid te­raa­piaid.

Eelmine artikkelVolikogu määras Raasiku vallavanema asendajale töötasu
Järgmine artikkelKuusalu kool viis õpilased tutvuma aleviku väärtustega