Raa­si­ku val­la juh­tiv raa­ma­tu­pi­da­ja on MAR­GE KU­NIN­GAS

428
Marge Kuningas

Ala­tes 14. no­vemb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses juh­ti­va raa­ma­tu­pi­da­ja­na Mar­ge Ku­nin­gas (pil­dil), kel­le ame­ti­ni­me­tus on tu­le­vast aas­tast pea­raa­ma­tu­pi­da­ja. Juh­tiv raa­ma­tu­pi­da­ja õn­nes­tus lei­da kol­man­da kon­kur­si­ga. Mar­ge Ku­nin­gas on pä­rit Lõu­na-Ees­tist, ela­nud üle 15 aas­ta Rae val­las. On lõ­pe­ta­nud Lää­ne-Vi­ru­maa kut­se­kõrg­koo­li, töö­ta­nud raa­ma­tu­pi­da­ja­na Tal­lin­na ha­ri­du­sa­me­tis, vii­ma­sed li­gi ne­li aas­tat Rae val­la­va­lit­su­ses. „Siin­ne töö tun­dus uus väl­ja­kut­se, aren­dav, vas­tu­tus on suu­rem kui ta­va­li­sel raa­ma­tu­pi­da­jal. Olen siin lä­he­dal ela­nud 16 aas­tat, Aru­kül­la pol­nud va­rem sat­tu­nud. Aru­kü­la aval­das mul­le mul­jet – vaik­ne, ra­hu­lik, ro­he­lust täis koht.“ sõ­nas Mar­ge Ku­nin­gas.

Eelmine artikkelRII­VO NOO­RE­LE kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­rin­na­märk
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. detsembril