Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad on CRIS­TI­NA KAS­KA, AI­RA JÕÕTS ja MAAR­JA-LY TEI­NO

785

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na aas­ta te­gi­jad kuu­lu­ta­ti sel aas­tal väl­ja vi­deo­sil­la va­hen­du­sel.

Tra­dit­sioo­ni­li­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­tus­peo ase­mel õn­nit­le­sid val­la­va­nem And­re Sepp ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja õpe­ta­ja­te päe­val, 5. ok­toob­ril koo­li­de, las­teae­da­de, raa­ma­tu­ko­gu­de, rah­va­ma­ja­de, noor­te­kes­kus­te ja Raa­si­ku Val­la Spor­di töö­ta­jaid rä­pi­ga, mil­le sõ­nad kir­ju­ta­sid Ju­ta Asu­ja ja Kill Kaa­re, esi­ta­sid And­re Sepp ja Ju­ta Asu­ja. Sa­mas vi­deos, mil­le mon­tee­ris Ju­ku Trump ning on nähtav ka You­tu­be´is, kuu­lu­tas val­la­va­nem väl­ja Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja ja aas­ta noor­te toe­ta­ja.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jaks ni­me­ta­ti Aru­kü­la koo­li loo­dus­tea­dus­te õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka, kes ke­va­di­sel dis­tant­sõp­pe­pe­rioo­dil ai­tas värs­ke ha­ri­dus­teh­no­loo­gia ma­gist­ri­na oma koo­lis nii õpe­ta­jaid kui õpi­la­si ning koos­tas ma­hu­ka ju­hend­ma­ter­ja­li­de ko­gu­mi eri õpi­kesk­kon­da­de ka­su­ta­mi­seks. Cris­ti­na Kas­ka töö­tab Aru­kü­la koo­lis ala­tes 2004. aas­tast, 2011. aas­tast on suu­na­nud ja ra­ken­da­nud prak­ti­lis­te te­ge­vus­te ning töö­tu­ba­de kau­du noor­te mee­dia­hu­vi. Ta on ol­nud ak­tiiv­ne eest­ve­da­ja ka rah­vus­va­he­lis­te pro­jek­ti­de al­ga­ta­mi­sel ja el­lu­vii­mi­sel.

Cris­ti­na Kas­ka üt­les, et tii­tel tu­li ül­la­tu­se­na, mi­da ei osa­nud kaht­lus­ta­da­gi. Ta ju­tus­tas, et al­les al­ga­ja ha­ri­dus­teh­no­loo­gi­na ai­tas ta dis­tant­sõp­pe ajal kol­lee­ge ja õpi­la­si nii pal­ju kui os­kas, kõik abi ei va­ja­nud­ki. Va­ne­ma koo­liast­me õpe­ta­ja­tel oli te­ma hin­nan­gul liht­sam, noo­re­ma ast­me õpe­ta­ja­tel tun­du­valt ras­kem: „Algk­las­siõ­pe­ta­jad said vä­ga suu­re koor­mu­se osa­li­seks, sest väi­ke­sed lap­sed ei saa ise kõi­ge­ga hak­ka­ma. Üle­mi­se ast­me õpe­ta­jad pi­did vä­ga pal­ju aren­da­ma oma di­gios­ku­si, õp­pi­ma juur­de uu­si. Kuid ar­van, et las­te jaoks oli see aeg veel ras­kem.“

Li­gi küm­me aas­tat on Cris­ti­na Kas­ka tei­nud koos Aru­kü­la koo­li õpi­las­te­ga fil­me: „Ilm­selt on see lap­se­põl­ve pi­ken­da­mi­ne, mi­nu või­ma­lus te­ha as­ju, mi­da oma lap­se­põl­ves te­ha ei saa­nud. Mul­le meel­dib te­ha just ama­töör­fil­me, ma po­le ku­na­gi taht­nud saa­da pro­fes­sio­naal­seks fil­mi­te­gi­jaks. See on vah­va, kui­gi vä­ga kee­ru­li­ne loo­min­gu­li­ne te­ge­vus, mi­da ei saa te­ha ük­si. Hea ju­hu­se tah­tel sat­tu­sin Aru­kü­las kok­ku noor­te­ga, kes olid sa­mu­ti fil­min­dus­hu­vi­li­sed. Meil on sõp­rus­kond, kel­le­ga ole­me nüüd se­da aas­taid koos tei­nud. Al­gu­ses kart­sin, et aja­pik­ku va­jub see ära, sest fil­mi te­ge­mi­ne on teh­ni­li­selt ras­ke, näiteks mon­tee­ri­mi­ne. Aga uu­si noo­ri tu­leb ko­gu aeg pea­le, nüüd on hu­vi­rin­gi, mi­da koos Ju­ku Trum­bi­ga vea­me, tul­nud ka vä­ga pal­ju tüd­ru­kuid. To­re, et on noo­ri, kes on val­mis lau­päe­val pi­ka päe­va koos teis­te­ga te­gut­se­ma.“

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks ni­me­ta­ti suu­re pa­nu­se eest las­te ja noor­te lu­ge­mis­hu­vi aren­da­mi­sel ning har­ras­tus­näi­te­rin­gi­de töö eest­ve­da­mi­sel Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts. Ta on ol­nud eest­ve­da­ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu pro­jek­ti­del „Mi­nu väi­ke raa­ma­tu­ko­gu“, „Lu­ge­mi­si­su“ ja „Su­ve­lu­ge­mi­ne“, kor­ral­da­nud raa­ma­tu­ko­gus las­te­hom­mi­kuid, kir­ju­ta­nud ja la­vas­ta­nud näi­den­deid, ju­hen­da­nud kah­te näi­te­rin­gi, la­vas­ta­nud oma­kir­ju­ta­tud näi­den­deid.

Ai­ra Jõõts üt­les, et nii suur tun­nus­tus on se­da ül­la­ta­vam, et on val­la kul­tuu­ri­maas­ti­kul töö­ta­nud al­les mõ­ne aas­ta: „On vä­ga to­re, et mär­ga­tak­se ja uh­ke tun­ne, kui­gi te­ge­li­kult on sel­le tun­nus­tu­se ta­ga mees­kon­na­töö ja see on tun­nus­tus ko­gu Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­le.“
Ta li­sas, et ka Aru­kü­la rah­va­ma­ja näi­te­rin­gis, mi­da ju­hen­dab, on tu­ge­vad taus­ta­jõud, kõi­ke te­hak­se koos: „Ses mõt­tes on mul ve­da­nud, et kõr­val on ol­nud vä­ga to­re­dad ja toe­ta­vad ini­me­sed.“

Kaks aas­tat ju­hen­das Ai­ra Jõõts ka hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind las­te näi­te­rin­gi, sel­lest hooa­jast enam mit­te, ku­na ta­hab roh­kem pü­hen­du­da õpin­gu­te­le – ta õpib Tar­tu üli­koo­lis in­fo­kor­ral­dust, ees on lõ­pu­töö kir­ju­ta­mi­ne.

Aas­ta noor­te toe­ta­jaks va­li­ti Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no, kes kor­ral­dab noor­te­le üri­tu­si, an­nab nõu ja ai­tab pro­jek­te kir­ju­ta­da ja el­lu viia. Ta on ka rin­gi­juht ja mit­me­te pro­jek­ti­de eest­ve­da­ja, kaa­sa­nud koos­töös­se ka Raa­si­ku ning Pe­nin­gi piir­kon­na noo­red, kor­ral­da­nud üle­val­la­li­si et­te­võt­mi­si – töö- ja puh­ke­laa­ger, hu­vi­ha­ri­du­se laat, su­ve­noor­te­ka pro­jek­ti, mit­me val­la laua­män­gu­ri­te pro­jekt, noor­te­vo­li­ko­gu el­lu­kut­su­mi­ne.

„See tii­tel on vä­ga suur au ja viis, kui­das se­da vi­deo­ter­vi­tu­se­na öel­di, oli vä­ga äge,“ sõ­nas Maar­ja-Ly Tei­no.

Ta on noor­soo­töö­ta­ja ol­nud kuus aas­tat, alus­tas 18aas­ta­se güm­naa­siu­miõ­pi­la­se­na Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses: „Soov se­da tööd te­ha on ol­nud ju­ba põ­hi­koo­lia­jast, suu­res­ti tä­nu ELO­le. Õpe­ta­ja Lee­na Möls usal­das mul­le vä­ga pal­ju üle­san­deid ja sealt hak­kas lu­me­pall vee­re­ma. Kui­da­gi sat­tu­sin noor­te­kas­se ja mul­le meel­dis noor­te­le üri­tus­te kor­ral­da­mi­ne. Üli­koo­li as­tu­des ei ol­nud muud va­rian­ti, kan­di­dee­ri­sin ai­nult noor­soo­tööa­la­le. Õn­neks sain sis­se ja ta­ga­si po­le vaa­da­nud.“

Aas­ta te­gi­jad said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia.

Tä­nu­kir­jad
Õpe­ta­ja­te päe­val käi­sid And­re Sepp ja Ju­ta Asu­ja kõi­gis ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­tes ko­hal ning and­sid üle veel roh­kem kui pool­sa­da tä­nu­kir­ja.

Tä­nu­kir­jad päl­vi­sid ka Ka­rin Aan­ja, Mo­ni­ka Nu­ka, Ul­vi Ten­sing, Vil­jar Laa­si, Mee­li­ka Mäeorg, Lee­na Möls, Ka­ja Aru­sa­lu, As­rid Lin­nu­mäe, Ivi­ka Je­gis, Age Ima­la, Ma­ri Möls, Aron Lips, Toi­vo Järv, Rii­na Ein­loo, Ant­ti Ro­gen­baum, And­rus Ro­gen­baum ja Kül­li Sau­põld Aru­kü­la põ­hi­koo­list, Hel­ju Ka­da­kas, Ma­rie Rei­ni­ke, Kaie To­min­gas-Oras, Ali­ce Suur­kuusk, Lii­sa Zim­mer­mann, Kar­ri Ur­ban, Ar­no Vors­man, Ljud­mi­la Jär­mut ja Vir­ve Han­sar Pi­ka­ve­re koo­list, nii Aru­kü­la kui Pi­ka­ve­re koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kül­li Ovir, Aet Jõ­gi­suu, Lin­da Wro­bel, Oles­ja Ba­la­di­na, Moo­ni­ka Ro­sar, Ree­li­ka Tu­ri, Mai­ri­ka Nel­lis, Lii­si Gus­sak, Rii­na Ko­rol­ko­va, Ene Ro­gen­baum, Lii­na Veer­baum, Maar­ja Hüd­si, Iri­na Haa­vis­to, Rai­vo Napp ja Tiia Toom Raa­si­ku koo­list, Rii­na Har­ma, Vir­ge San­der, Reet Ka­ru­la ja Tii­na Nah­kor Aru­kü­la wal­dorf­koo­list, Eve Vendt, Kai­do Ko­du­mäe, Pi­ret Stern­hof, Ama­lia Tšittš­jan ja Joel Ots Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­sest Pää­su­lind, He­ve­lin Rein­hold, Kris­ti Soo­me, Na­tal­ja Ko­ku­ta, Sand­ra Va­her, Ju­lia Pe­nu ja Ai­ri­ka Pet­tai Aru­kü­la las­teaiast, Kris­ti Va­der Raa­si­ku rah­va­ma­jast, Ga­ri­na Too­min­gas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­sist, ker­ge­jõus­ti­kut­ree­ner Sven Lil­li­mä­gi ning Raa­si­ku Val­la Raa­ma­tu­ko­gu kol­lek­tiiv.

Eelmine artikkelTIINA RÜHKA meenutas ajalookonverentsil Aruküla ehitajaid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja no­mi­nen­ti­de vas­tu­võtt