Raasiku valla 2011-2021 arengukavast

1129

Volikogu võttis aastate 2011-2021 arengukava oktoobrikuu istungil vastu ühehäälselt.

Vallavanem Aare Ets ütles Sõnumitoojale, et uue arengukava koostamine oli üks esimesi prioriteete, millega ta hakkas tegelema kevadel pärast ametisse asumist. Ta märkis, et neli-viis kuud, mis kulus selle tegemiseks, on üsna kiire tempo.

„Aeg surus pisut tagant, sest senine arengukava ei vastanud enam KOKSile, mis ütleb, et omavalitsuse arengukava peab ulatuma vähemalt neli eelarveaastat ette või sinnamaani, kuhu on võetud kohustusi. Meil tuleb Aruküla põhikooli rekonstrueerimiseks võetud laenu tasuda 2018. aastani,“ rääkis ta.

Raasiku valla uus arengukava koostati aastani 2021, kuna niikaua kehtib praegu kõige kaugemale ulatuv valdkondlik arengukava – Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava.

Uut arengukava oli vallavanema selgitusel ruttu vaja ka seetõttu, et ei ähvardaks fondidest toetusrahast ilmajäämine. Näiteks taotleb Raasiku vald EASist raha Pikavere lasteaias-algkoolis teise lasteaiarühma ehitamiseks. Tänavusest taotlusvoorust jäänuks Raasiku vallavalitsuse projekt ilma uue arengukavata kindlasti kõrvale, sest vanas ei olnud Pikaverre teist lasteaiarühma kavandatud.

Suvel viidi arengukava koostamiseks läbi kaks seminari. Septembris tutvus arengukava projektiga vallavolikogu. Seejärel oli avalikustamisel vallavalitsuses, raamatukogudes, valla kodulehel. Arukülas osalesid avalikul arutelul 5, Pikaveres 15 ja Raasikul 10 inimest.

Avalikustamise ajal tehti arengukava projekti mitmeid muudatusettepanekuid. Vallavanema sõnul puudutasid need enamasti konkreetseid objekte.
„Arvestasime ettepanekuid, mis olid põhjendatud ja tundusid mõistlikud,“ kinnitas ta.

Arengukavas nüüd ka eelarvestrateegia
Raasiku valla uues arengukavas on ülevaade vallast, erinevate valdkondade olukordade kirjeldus, SWOT-analüüsid ja strateegilised eesmärgid ning tegevuse ja investeeringute kavad aastateks 2012-2018. Eraldi valdkondadena on haridus, kultuur, sport ja noorsootöö, teiseks sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja lastekaitse, kolmandaks tehniline taristu ning neljandaks maakasutus, planeerimine ja keskkond. Omaette peatükina on eelarvestrateegia.

„Oleme Harjumaal üks esimesi omavalitsusi, kellel on olemas eelarvestrateegia. Järgmisest aastast on see kohustuslik,“ selgitas Aare Ets.

Ta lisas, et finantside planeerimine ehk eelarvestrateegia peaks toimima sünkroonselt investeeringute kavaga, kuigi praeguses arengukavas on investeeringute maht veidi suurem, kui eelarvestrateegia järgi võimalik: „Siiski lõhub see senist mõttemalli, kus arengukava ja eelaarvestrateegia kippusid kumbki elama oma elu. Arengukavasse pandi kirja kõik soovid ja unistused, võibolla ka fantaasiad, kuid eelarve toob nüüd must-valgel välja, mida saame teha, mida mitte.“

Lähiaastate suurimad investeeringud Raasikule
Vastavalt uuele arengukavale ehitatakse 2012. aastal lõplikult välja Raasiku põhikooli staadion. Selleks on PRIAst lubatud 95 857 eurot, vallaeelarvest lisatakse 88 458 eurot, Raasiku lasteaia juurdeehituse projekteerimiseks kavandatakse tuleval aastal 15 120 eurot, kahe rühmakompleksi ehitamist planeeritakse 2013. aastasse. Ehituse hind pole veel teada, kuna tegemisel on alles eskiisprojekt.

Järgmisel aastal on kavas tellida ka Raasiku põhikooli juurdeehituse projekt. Selleks nähakse ette 27 600 eurot. Kooli juurdeehitusse peaks tulevikus kolima Raasiku raamatukogu, mille senised ruumid lähevad rahvamaja ja Pääsulinnu Raasiku filiaali kasutusse. 

„Minu nägemus on, et Raasiku kooli ehitus jääb ootama järgmist KOIT kava. Selle programmperiood algab aastal 2014, kuid arvatavasti samal aastal raha kohale ei jõua, nii et ehituse algusajaks arvestame 2015. aastat. Arutame ka, kas teha Raasiku lasteaia juurdeehitus laenu abil. Kuna 2013. aastal ei ole avanemas ühtki fondi ning nüüd tohivad omavalitsused jälle laenu võtta,“ lausus vallavanem.

2012. aastaks on planeeritud ka 73 800 eurot Pikavere laste­aia-algkooli maaküttesüsteemi ning 31 948 eurot lasteaia teise rühma jaoks ruumide väljaehitamiseks (esimene KIKi ja teine EASi kaasabil), 10 000 eurot Aruküla lasteaia välisfassaadi soojustamiseks.

Hariduse ja kultuuri vallas investeeritakse lähiaastail veel Aruküla lasteaeda, Aruküla mõisa, tehakse remonti Aruküla raamatukogus ning rahvamajades, ehitatakse välja Aruküla kooli staadion, terviserajad Arukülla, Pikaverre ja Raasikule, rajatakse kergliiklusteid, laiendatakse noortekeskuseid ning mängu- ja spordiväljakuid.

Sotsiaalvaldkonna investeeringutena on plaanis remontida probleemsete perede jaoks sotsiaalkortereid, arendada sotsiaalmaja Raasikul, ehitada projektitoetuse abil Arukülla Piiri t 12 hoonesse perekeskus.

Tehnilise taristu osas on igal aastal kavas investeerida ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi elluviimiseks, 2012. aastal planeeritakse selleks 51 129 eurot. Ka teehoiukava täitmiseks nähakse raha ette kuni 2018. aastani igal aastal, tulevaks aastaks kavandatakse 66 165 eurot. Kavas on rajada parklad Raasiku ja Aruküla rongijaamadesse, projekteerida ja ehitada Arukülas Suvila tee lõpp, Põhja tänav ja Harju ning Järsi tee, rajada tänavavalgustus Aruküla mõisa kurvi ja Kaasiku tänavale, viimane ka remontida.

Veel on plaan leida raha Raasiku veetorni ja Pae 4 pritsumaja projekteerimiseks ja konserveerimiseks või rekonstrueerimiseks, taastada Kiviloo endine koolimaja, renoveerida vallamaja katus ja fassaad, remontida kabinette.

Lähiaastail tellitakse projekte parkide korrastamiseks ja raja­mi­seks, liigvee eemaldamiseks tehakse kuivendussüsteeme ning investeeritakse ka valla uue üldplaneeringu koostamisse.