Raa­si­ku Te­ha­se põik­tä­na­va aren­du­se­ga saa­vad ko­du 16 pe­ret

416
Raa­si­ku Te­ha­se põik­tä­na­va­le ha­ka­tak­se paa­ris- ja ri­da­ma­ju ehi­ta­ma märt­sis, esi­me­sed ela­ni­kud saa­vad sis­se ko­li­da ok­toob­ris.

Kuu ae­ga ta­ga­si, 5. det­semb­ril ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­ta­da ehi­tus­load Raa­si­ku ale­vik­ku, asu­la kes­ku­sest li­gi­kau­du 1,4 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel asu­va Te­ha­se põik 7 aren­du­se­le 4 paa­ri­se­la­mu ning 2 ri­dae­la­mu ehi­ta­mi­seks. Nel­ja­ kor­te­ri­ga ri­da­ma­jad on ka­van­da­tud Te­ha­se põik 7 ja Te­ha­se põik 9 krun­ti­de­le, ka­he­le pe­re­le mõel­dud paa­ris­ma­jad Te­ha­se põik 18, 20, 22 ja 24 krun­ti­de­le. Kok­ku saa­vad kuues ma­jas uued ko­dud 16 pe­ret.

Te­ha­se põik 7 ka­tast­riük­su­se de­tailp­la­nee­ring al­ga­ta­ti 2015. aas­tal, hu­vi­ta­tud isi­ku osaü­hin­gu Vi­ve In­vest taot­lu­sel. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus keh­tes­tas de­tailp­la­nee­rin­gu 2017. aas­ta jaa­nua­ris, sa­mal ke­va­del ja­ga­ti 9830 ruut­meet­ri suu­ru­ne va­ra­sem maa­tu­lun­dus­maa sih­tots­tar­be­ga ka­tast­riük­sus kuueks ela­mu­maa ja üheks trans­por­di- ehk tee­maa krun­diks. Prae­gu­ne aren­da­ja, Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­dus OÜ, os­tis de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ala eel­mi­selt aren­da­jalt 2021. aas­tal.

„Ole­me eel­mi­se aren­da­ja plaa­ne vei­di muut­nud, esial­gu olid sin­na ka­van­da­tud ka­he­kord­sed hoo­ned, meie la­si­me pro­jek­tee­ri­da ühe­kord­sed ki­vist ma­jad, A-ener­giak­las­si­ga, et ta­ga­da ma­da­lad eksp­lua­tat­sioo­ni­ku­lud,“ rää­kis Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­du­se ju­ha­tu­se lii­ge Alek­sandr Võ­gon­noi.

Paa­ris­ma­ja­de ja ri­dae­la­mu­te kor­te­rid, mi­da Raa­si­ku Te­ha­se põi­gu aren­du­se­le ha­ka­tak­se ehi­ta­ma, on 89-100 ruut­meet­ri suu­ru­sed, nel­ja­toa­li­sed – ava­tud köö­gi­ga elu­toa ja kol­me ma­ga­mis­toa­ga. Mõ­nes kor­te­ris on saun, iga ma­ja ta­ga ter­rass ja ees kaks par­ki­mis­koh­ta. Ma­ja­des­se tu­leb õhk-ve­si-kü­te, kin­nis­tu­te­le tsent­raal­ne vee­va­rus­tus ja ka­na­li­sat­sioon.

Ma­jao­sa­de-kor­te­ri­te hin­nad al­ga­vad 225 000 eu­rost, kal­li­mad mak­sa­vad 255 000 eu­rot. Alek­sandr Võ­gon­noi mär­kis, et reeg­li­na kal­li­ne­vad müü­da­va­te kin­nis­va­raob­jek­ti­de hin­nad ehi­tus­pe­rioo­di jook­sul vas­ta­valt sel­le­le, kui suur osa on ju­ba val­mis ning kui suur on nõud­lus.

Ta mär­kis: „Vaa­ta­ma­ta prae­gu­se­le ma­jan­dus­li­ku­le olu­kor­ra­le ning ar­ves­ta­des, et aren­dus on al­les va­ra­ses staa­diu­mis, on hu­vi­lis­te arv prae­gu pii­sav.“

Kor­te­reid-ma­jao­si müüak­se aren­du­se in­ter­ne­ti­le­he ja kin­nis­va­ra­por­taa­li­de kau­du. Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­du­se juht üt­les, et nüüd­seks on sõl­mi­tud mi­tu võ­laõi­gus­lik­ku le­pin­gut ning pal­ju­de hu­vi­lis­te­ga käi­vad lä­bi­rää­ki­mi­sed. Raa­si­kul on nen­de ra­ja­tud kin­nis­va­ra ost­jad te­ma sõ­nul nii ko­ha­li­kud kui ka Tal­lin­na ja sel­le lä­hiümb­ru­se ini­me­sed. Aren­du­se ko­du­le­he and­me­tel on prae­gu­seks müü­dud 2 kor­te­rit ja 7 bro­nee­ri­tud.

Alek­sandr Võ­gon­noi lau­sus, et peab Raa­si­ku ale­vik­ku vä­ga nõu­tud elu- ja aren­dus­piir­kon­naks: „Sel­le ko­ha suur ee­lis on Tal­lin­na lä­he­dus ning ron­gi­ühen­du­se ole­ma­so­lu.“

Esi­me­sed elu­ma­jad ra­jas Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­dus Raa­si­ku­le ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si. Nad on ehi­ta­nud ri­da­ma­ju Nii­du, Roht­la, Pa­ju tä­na­va­le ja Tal­lin­na maan­tee äär­de ning ük­si­k­era­muid Nii­du, Tii­gi, Lu­ha tä­na­va­le ja Tal­lin­na maan­tee­le. Möö­du­nud aas­tal ehi­ta­ti paa­ris- ja üksikelamuid Ko­se­le.

Raa­si­ku Te­ha­se põik 7 aren­du­ses alus­ta­tak­se lä­hia­jal tu­le­vas­te ela­mu­te tar­beks ra­ja­ma teh­no­võr­ke – tä­na­va­val­gus­tust, vee-, ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­se, sõi­du­teid, si­de­ma­gist­raa­le, tu­le­tõr­je vee­va­rus­tust. Ma­ja­de ehi­tu­se­ga on plaa­nis alus­ta­da märt­sis.

„Alus­ta­me ri­dae­la­mu­te ehi­ta­mi­se­ga, see­jä­rel tee­me paa­ris­ma­jad. Esi­me­sed ma­jao­sad an­tak­se oma­ni­ke­le üle hil­je­malt ok­toob­ris,“ lu­bas Alek­sandr Võ­gon­noi.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­li­kel lii­ni­del jät­ka­vad se­ni­sed ve­da­jad
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni esi­me­he va­li­mi­ne