Raa­si­ku suu­rim tööand­ja Mist­ra-Au­tex koon­da­mi­si ei plaa­ni

2332
Ettevõtte juht PRIIT TAMM hoiab käes sõiduauto istme seljatagust, mida Mistra-Autexis toodetakse aastas umbes 600 000. Need on kõigis Volvodes, mis on alates 2015. aastast turule tulnud.

„Pä­rast eel­mist ma­jan­dusk­rii­si ole­me vä­ga ran­gelt jäl­gi­nud, et järg­mi­seks krii­siks oleks meil pii­sav puh­ver üks­kõik mi­da üle ela­da,“ üt­leb Raa­si­ku suu­ri­ma et­te­võt­te, ASi Mist­ra-Au­tex juht PRIIT TAMM.

Raa­si­kul üle 30 aasta te­gut­se­nud Mist­ra-Au­tex val­mis­tab teks­tii­list ja plast­mas­sist si­sus­tus­de­tai­le au­to­töös­tu­se­le. Et­te­võt­tel on ot­se­le­pin­gud Vol­vo ja Volks­wa­gen Grou­pi­ga, ku­hu kuu­lub ka Porsc­he.

„Eel­kõi­ge lä­heb meie too­dang riikidesse, kus neid au­to­sid too­de­tak­se või kus asu­vad te­ha­sed, kes nen­de au­to­de jaoks mi­da­gi too­da­vad, kuid mõ­ned too­ted saa­da­me ka Hii­na ja Amee­ri­kas­se,“ üt­leb et­te­võt­te juht ja oma­nik Priit Tamm.

Ku­ni tä­na­vu märt­si­ni läks fir­mal sa­ma­moo­di, na­gu vii­ma­sel nel­jal-viiel aas­tal, mil aas­ta­käi­ve on ol­nud 23-25 mil­jo­nit eu­rot. Sel­le aas­ta esi­me­ses kvar­ta­lis oli ar­ves­ta­tud väi­ke­se vä­he­ne­mi­se­ga, ku­na au­to­töös­tus oli nii eel­mi­sel aas­tal kui sel­le aas­ta al­gu­ses lan­gu­ses: „Mis­ki ei saa lõp­ma­tu­se­ni kas­va­da, nii ka au­to­töös­tus. Kas­vab tea­tud pii­ri­ni, siis jääb pi­da­ma või lan­geb. Kuid see oli ku­ni kol­me­prot­sen­di­li­ne lan­gus.“

Kriis oli Priit Tam­me sõ­nul õhus, kuid mit­te pan­dee­mia pä­rast, na­gu see tu­li.

„Liht­salt ühel päe­va pan­di kõik järs­ku kin­ni,“ tõ­deb ta.

Mistra 1980ndate keskel valminud kontorihoone renoveeriti kolm aastat tagasi.

Mist­ra-Au­te­xi ju­hi­na on see kriis tema jaoks kol­mas. Esi­me­ne oli 1990nda­te lõ­pu rub­lak­riis, mis lõi Raa­si­ku töös­tust vä­ga va­lu­sas­ti, ku­na tõi kaa­sa ve­ne rub­la de­val­vee­ru­mi­se – Mist­ra-Au­te­xi too­dang läks too­na 100prot­sen­di­li­selt ve­ne tu­ru­le. Tei­ne oli 2008-2009 aas­ta üle­maailm­ne ma­jan­dusk­riis: „Ees­ti ma­jan­du­se jaoks oli se­da te­ge­li­kult pi­kalt et­te nä­ha. Meie la­si­me 2008. aas­ta jõu­lu­deks 190 töö­ta­jast um­bes 50 lah­ti ja sai­me sel­le eest aja­kir­jan­du­ses hirm­sas­ti pek­sa, sest mu­jal oli veel buum. Kui meie tu­li­me järg­mi­se aas­ta ap­ril­lis sel­lest väl­ja, siis üle­jää­nud Ees­tis al­gas al­les su­vel ma­jan­dus­kriis. Täp­selt sa­ma­moo­di oli ka nüüd – au­to­töös­tu­ses oli 2018. aas­tal kasv null, eel­mi­sel aas­tal mii­nus kolm prot­sen­ti. Sel­le põh­jal oli sel­ge, et kriis tu­leb. Aga et tu­li sel­li­sel ku­jul ja nii­su­gu­se pau­gu­ga, ei osa­nud kee­gi et­te nä­ha.“

Ap­ril­lis töö sei­sis
Ap­rill tä­hen­das Mist­ra-Au­te­xi jaoks si­su­li­selt sei­sa­kut – nii ma­da­lat kuu­käi­vet viim­se küm­ne-viie­teist aas­ta jook­sul va­rem ol­nud ei ole. Ta­va­li­se 2,1-2,2 mil­jo­ni ase­mel oli ap­ril­li­käi­ve 500 000 eu­rot. Täp­selt sa­ma­su­gu­ne kuk­ku­mi­ne oli au­to­töös­tu­set­te­võ­te­tes ko­gu maail­mas, sõ­nab Priit Tamm.

Kui Raa­si­ku suu­ri­mas et­te­võt­tes 1. ap­ril­lil toot­mi­ne seis­kus, ka­van­da­ti paa­ri nä­da­la pä­rast jät­ka­ta. Te­ge­li­kult ol­di pau­sil kuu ae­ga: „Va­he­peal käi­sid töö­ta­jad puu­du­vaid too­teid te­ge­mas, kuid toot­mi­seks se­da ni­me­ta­da ei saa.“

Ala­tes 4. maist on toot­mi­ne taas käi­vi­ta­tud, kui­gi mai­kuus teh­ti um­bes pool ta­va­pä­ra­sest ma­hust, sest maail­ma au­to­töös­tu­sed töö­ta­vad ko­roo­na­krii­si tõt­tu vaid ka­hel-kol­mel päe­val nä­da­las. Mist­ra-Au­te­xi jaoks tä­hen­dab see ta­va­li­se ka­he-kol­me va­he­tu­se ehk öö­päe­va­ring­se toot­mi­se ase­mel tööd ühes-ka­hes va­he­tu­ses.

„Meil on pal­ju lii­ne, need töö­ta­vad prae­gu eri ae­ga­del. See on toot­mi­se juh­ti­mi­se ja pla­nee­ri­mi­se jaoks kõ­va väl­ja­kut­se, sest va­rem olid meil sta­biil­sed tel­li­mu­sed, prae­gu tõs­te­tak­se neid eda­si. Ku­na tea­ta­tak­se 48 tun­di et­te, pea­me pi­de­valt jäl­gi­ma ko­gu­seid – et la­du po­leks vä­ga täis ega hak­kaks üle aja­ma, kuid po­leks ka mi­da­gi puu­du. Nii et toot­mi­se­le on prae­gu pi­gem suu­re­ma ak­tiiv­su­se­ga pe­riood.“

Mist­ra-Au­tex taot­les töö­tu­kas­sast toe­tust ning säi­li­tas kõi­gi­le sun­ni­tud puh­ku­sel ol­nud töö­ta­jai­le kesk­mi­se pal­ga. Se­da taot­le­tak­se ka mai­kuu eest, juu­ni eest maks­tak­se kõi­gi töö­ta­su oma va­hen­di­test. Üh­te­gi et­te­võt­te 275 töö­ta­jast ko­roo­nak­rii­si tõt­tu koon­da­tud ei ole ning Priit Tam­me kin­ni­tu­sel po­le koon­da­mi­si ka plaa­nis.

„Ole­me ot­sus­ta­nud, et töö­ta­me su­ve­puh­ku­se­ni. Juu­li kesk­pai­gast al­gab meil kol­lek­tiiv­puh­kus na­gu ko­gu maail­ma au­to­töös­tu­ses. Pä­rast se­da hin­da­me olu­kor­da, kas ja kui­das on krii­sist väl­ja tul­dud ning tee­me pi­kaa­ja­li­si plaa­ne. Ma ei usu, et on va­ja koon­da­da, kuid ju­ba ala­tes eel­mi­sest aas­tast po­le me lah­ku­nud töö­ta­ja­te ase­me­le enam uu­si ot­si­nud,“ rää­gib Mist­ra-Au­te­xi juht.

Ta on vä­ga tä­nu­lik, et te­ha­se töö­ta­jad olid val­mis ka ko­roo­na­vii­ru­se tip­pa­jal tööl käi­ma ja hir­me trot­si­ma: „Müts ma­ha kõi­gi ini­mes­te ees, kes ei too­nud et­te­kään­deks min­geid põh­ju­seid ega võt­nud hai­gus­leh­te. Kui nad po­leks jul­ge­nud sel ajal tööl käia, olek­si­me ol­nud vä­ga suur­te prob­lee­mi­de ees.“

Kui ko­roo­nas on mi­da­gi po­si­tiiv­set, siis Priit Tam­me hin­nan­gul see, et tä­na­vu jäi gri­pi­lai­ne ära. Mist­ra-Au­te­xis on ol­nud pe­rioo­de, kus gri­pi tõt­tu on kor­ra­ga ku­ni 30 prot­sen­ti töö­ta­jaist hai­ged. Tä­na­vu pä­rast kuu ae­ga kest­nud sun­ni­tud töö­sei­sa­kut juh­tus es­ma­kord­selt, et kõik töö­ta­jad olid ter­ved ja said töö­le tul­la.

Ras­kem on möö­das
Priit Tamm usub, et Mist­ra-Au­te­xi krii­sieel­ne too­dan­gu­maht taas­tub sep­temb­ris-ok­toob­ris, na­gu ko­gu maail­ma au­to­töös­tu­ses.

„Jäl­gi­me tä­he­le­pa­ne­li­kult, mis toi­mub Hii­nas. Seal oli pan­dee­mia tipp veeb­rua­ris, siis lan­ges uu­te sõi­duau­to­de müük 80 prot­sen­ti. Eu­roo­pa kesk­mi­ne oli sel­li­ne ap­ril­li­kuus. Järg­mi­sel pan­dee­mia­kuul oli Hii­nas au­to­de müü­gi lan­gus võr­rel­des eel­mi­se aas­ta sa­ma kuu­ga 45 prot­sen­ti. Eu­roo­pa numb­rid po­le veel tea­da, aga en­nus­tan, et lan­gus on pi­gem suu­rem, ku­ni 50 prot­sen­ti, ku­na Ing­lis­maa ja Lõu­na-Eu­roo­pa rii­gid said vii­ru­se­ga kõ­ve­mi­ni pih­ta. Ap­ril­li­kuu­ga jõu­dis Hii­na au­to­töös­tus eel­mi­se aas­ta­ga võr­rel­des nul­li ehk si­su­li­selt taas­tus uu­te sõi­duau­to­de müük seal ka­he kuu­ga. Se­da ma siis­ki ei usu, et Eu­roo­pas jõu­tak­se nul­li ju­ba juu­nis, ku­na su­vel ei tee ini­me­sed au­toos­tu ot­su­seid. Juu­lis au­to­töös­tus puh­kab, see­ga usun, et meie töös­tus­ha­rus hak­kab ta­va­pä­ra­ne toot­mis­maht taas­tu­ma sep­temb­rist,“ prog­noo­sib Priit Tamm.

Ta kin­ni­tab, et Mist­ra-Au­tex saab krii­si üle­ta­mi­se­ga hak­ka­ma ning oleks sel­le kind­las­ti üle ela­nud ka il­ma töö­tu­kas­sa abi­ta. Sel­leks ha­ka­ti pä­rast 12 aas­ta eest toi­mu­nud ma­jan­dusk­rii­si ko­gu­ma va­ru­sid: „Noo­red ju­hid ja Ees­ti riik vii­ma­sel nel­jal aas­tal on käi­tu­nud nii, et ka­su­ta­nud hea­del ae­ga­del kõik ära ja kui kriis käes, ha­ka­tak­se mõt­le­ma, kui­das min­na eda­si. Mi­nu­va­nu­seid on kas­va­ta­tud nii, et hea­del ae­ga­del tu­leb kõr­va­le pan­na, et ras­ke­te ae­ga­de üle­ela­mi­seks oleks va­ru­sid võt­ta. Tu­le­vik näi­tab, mil­li­ne käi­tu­mi­ne on õi­ge.“

Raa­si­ku suu­rim et­te­võ­te ei ka­vat­se kü­si­da pan­galt in­ves­tee­rin­gu­te lae­nu­de-lii­sin­gute ta­ga­si­mak­se­teks aja­pi­ken­dust ega jä­ta ära ka­van­da­tuid in­ves­tee­rin­guid.

„Püüa­me hoo­pis roh­kem in­ves­tee­ri­da, kui aas­ta al­gu­ses ka­van­da­si­me, ku­na hin­nad on prae­gu sood­sad – mit­te et olek­sid vä­ga pal­ju kuk­ku­nud, pi­gem po­le enam nii pal­ju tõus­nud kui va­rem. Äs­ja jõu­dis meie maj­ja uus ve­si­lõi­kur, pä­rast jaa­ni­päe­va hak­ka­me se­da üles pa­ne­ma,“ üt­leb Mis­ta-Au­te­xi juht Priit Tamm.

 

Eelmine artikkelVõimalikest uutest kaevandustest
Järgmine artikkelKultuuripärand hoiab meid koos