Raa­si­ku las­teaed Ora­va­ke lii­de­tak­se põ­hi­koo­li­ga

1502
Raa­si­ku las­teaed (paremal) asub põ­hi­koo­li ja uue spor­di­hoo­ne (vasakul) vas­tas. Fo­to Ants Ki­vi­mäe

Ala­tes 1. sep­temb­rist töö­ta­vad põ­hi­kool ja las­teaed Raa­si­ku Koo­li­na.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tei­si­päe­val, 7. ap­ril­lil toi­mu­nud e-is­tun­gil 12 poolt­hää­le­ga lõ­pe­ta­da 31. au­gus­tist Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaia te­ge­vus ning lii­ta las­teaed Raa­si­ku põ­hi­koo­li­ga.

Vo­li­ko­gus oli Raa­si­ku las­te­aia koo­li­ga liit­mi­se tee­ma es­ma­kord­selt aru­te­lu all kuu ae­ga va­rem, 10. märt­sil. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul tu­li ühen­da­mi­se al­ga­tus nii-öel­da alt­poolt – eel­kõi­ge las­teaia ja koo­li hoo­le­ko­gu­delt. Val­la­va­lit­sus toe­tas, ku­na nä­gi ühen­da­mi­ses või­ma­lust pak­ku­da las­te­le üht­last kva­li­teet­set ha­ri­dust ala­tes las­teae­da mi­ne­kust ku­ni põ­hi­koo­li lõ­pu­ni. Raa­si­ku las­teaed ja kool asu­vad kõr­vu­ti, ja­ga­vad osa­li­selt tu­gi­per­so­na­li, suu­rem osa Raa­si­ku las­teaia lõ­pe­ta­jaist asu­vad õp­pi­ma Raa­si­ku koo­li. 2019. aas­ta al­gu­sest, mil Raa­si­ku las­teaia di­rek­tor Stel­la Hei­berg jäi lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le, on te­ma ko­hu­se­täit­ja­na töö­ta­nud Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri.

Vo­li­ko­gu ka­he is­tun­gi va­he­li­sel ajal aru­tas las­teaia koo­li­ga liit­mist ha­ri­dus-, kul­tuu­ri, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon. Ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­le kut­su­tud Rae val­la Peet­ri las­teaed-põ­hi­koo­li di­rek­tor Luu­le Nii­ne­sa­lu rää­kis, et liit­mi­sest või­da­vad nii las­teaed, kool kui ko­gu­kond, te­kib üht­ne aru­saa­mi­ne õp­pi­mi­sest las­teaias ja koo­lis, luuak­se üht­se asu­tu­se kul­tuur ja põ­hi­väär­tu­sed. Ko­mis­jon ot­sus­tas Raa­si­ku las­teaia koo­li­ga liit­mist toe­ta­da ja soo­vi­tas vo­li­ko­gul ot­sus vas­tu võt­ta.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil tõ­des Avo Möls, et asu­tus­te töö­ta­ja­te­ga ei ole pii­sa­valt rää­gi­tud, ka Olev Si­ni­järv ar­vas, et ka­he kol­lek­tii­vi ühi­ne­mi­sel oleks pi­da­nud esi­ta­ma uue st­ruk­tuu­ri, koos­ta­ma põ­hi­mää­ru­se ja aren­gu­ka­va pro­jek­tid. Ga­ri­na Too­min­gas kü­sis, mil­lal ja kui­das ha­ka­tak­se tööd üm­ber kor­ral­da­ma. Ju­ta Asu­ja vas­tas, et üm­ber­kor­ral­du­sed tehakse juu­lis-au­gus­tis, mil õp­pe­tööd ei toi­mu ning muu­da­tu­sed puu­du­ta­vad vaid juh­ti­mist, asu­tu­se­le jääb üks juht ja kum­mas­se­gi üks poo­le ko­ha­ga õp­pe­juht. Need ko­had on täi­de­tud, li­san­dub sek­re­tä­ri-ju­hia­bi ame­ti­koht.

And­res Kal­las­te mär­kis, et as­jaa­ja­mi­ne per­so­na­li-kü­si­mus­tes po­le ol­nud kõi­ge kor­rekt­sem ning kü­sis, kas asu­tus­te ühen­da­mi­ne on prae­gu sea­dus­lik. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sel­gi­tas, et lap­se­va­ne­ma­te­le tu­leb ot­su­sest tea­ta­da vä­he­malt 5 kuud en­ne üm­ber­kor­ral­du­se keh­ti­ma hak­ka­mist. See tä­hen­dab, et ot­sus oleks tul­nud te­ha hil­je­malt märt­si lõ­puks. Ta sel­gi­tas, et on kon­sul­tee­ri­nud ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga – see nõue on sea­du­ses, et kaits­ta õpe­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te hu­ve ju­huks, kui üks koo­lias­te kaob või asu­tus pan­nak­se kin­ni või töö­ta­jad kao­ta­vad töö: „Prae­gu ei kao meil mi­da­gi, väl­jaar­va­tud üks asu­tu­se ju­hi koht. Koh­tus­se saab ala­ti pöör­du­da, kuid siis peab ole­ma põh­jen­da­tud, kui­das on kel­le­gi hu­vid saa­nud kah­jus­ta­da.“

Raa­si­ku las­teaia koo­li­ga liit­mi­se poolt hää­le­ta­sid Are Kau­rit, And­res Kal­las­te, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Eliis Kah­lo, Hel­le Va­ga, Ivar Vil­berg, Ka­di Tam­ma­ru, Maar­ja Si­kut, Ma­rian­ne Põld, Re­ne Lill, Tii­na Rüh­ka ja Tõ­nu Suur­kuusk, vas­tu Avo Möls, Ga­ri­na Too­min­gas, Mee­li Te­der ja Olev Si­ni­järv. Kai­do Kir­sip hää­le­ta­mi­sel ei osa­le­nud.

Ni­mi võib veel muu­tu­da
Val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Raa­si­ku koo­li ja las­teaia töö­ta­ja­te ega las­te­va­ne­ma­te jaoks ei muu­tu 1. sep­temb­rist ot­se­selt mi­da­gi pea­le ni­me­va­he­tu­se ning ilm­selt ha­ka­tak­se ka koo­li ja las­teaia töö­ta­jai­le kor­ral­da­ma ühi­seid üri­tu­si, et kol­lek­tii­vi lii­ta.

Kui­gi vo­li­ko­gu ot­su­ses on kir­jas, et Raa­si­ku põ­hi­kool ni­me­ta­tak­se uuest õp­peaas­tast Raa­si­ku Koo­liks, võib asu­tu­se ni­mi Ju­ta Asu­ja sõ­nul põ­hi­mää­ru­se koos­ta­mi­se käi­gus veel muu­tu­da: „Ole­neb, mi­da ko­gu­kond soo­vib. Näi­teks on va­rian­did Raa­si­ku põ­hi­kool-las­teaed või ha­ri­dus­kol­lee­gium, na­gu on väl­ja pa­ku­tud.“

Ku­na las­teaed lii­de­tak­se koo­li­ga, kaob las­teaia di­rek­to­ri ame­ti­koht. Ora­va­ke­se di­rek­tor Stel­la Hei­berg, kes on lap­se­hool­dus­puh­ku­sel, üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei pool­da asu­tus­te liit­mist.

„See on teh­tud kii­rus­ta­des, kõik osa­poo­led ei ole saa­nud aru­te­lus osa­le­da. Toi­mus õpe­ta­ja­te­le mõel­dud koo­so­lek, kus koo­liõ­pe­ta­jaid oli vä­he, ku­na see oli koo­li­va­hea­jal. Tee­ma ot­sus­ta­ti mõ­le­ma asu­tu­se hoo­le­ko­gu­des, ei toi­mu­nud laie­maid aru­te­lu­sid lap­se­va­ne­ma­te­le. Rõ­hu­tud on sel­le­le, et te­gu on väi­kes­te asu­tus­te­ga, aga just väi­ke­ses kol­lek­tii­vis sai tek­ki­da ko­du­ne ja soe õhk­kond. Mul on sii­ralt kah­ju, et ei saa enam pa­nus­ta­da ko­du­ko­ha las­teaia aren­da­mis­se,“ lau­sus ta.

Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri üt­les, et sel­li­se suu­ru­se­ga – Raa­si­ku koo­lis on 212 ja las­teaias 85 last – lä­hes­tik­ku asu­va­te ha­ri­du­sa­su­tus­te liit­mi­ne on täies­ti ta­va­li­ne prak­ti­ka. Ta tõi näi­teks li­saks Rae­le ka Sa­ku val­la.

„Ühi­ne suu­rem asu­tus või­mal­dab lii­ku­da suu­re­ma jõu­ga üht­se vi­sioo­ni suu­nas. Ole­me koo­lis ko­gu aas­ta jook­sul mõel­nud oma iden­ti­tee­dist ja väär­tus­test ning prae­gu on vä­ga hea või­ma­lus koos ko­gu­kon­na­ga aeg ma­ha võt­ta, sõ­nas­ta­da üht­sed väär­tu­sed ja siis ha­ka­ta koos eda­si lii­ku­ma. Mi­na usun, et üht­su­ses ja suu­ru­ses pei­tub jõud. On vä­ga suur va­he, kas sa­mas suu­nas lii­gub 21 õpe­ta­jat või 36 õpe­ta­jat-õpe­ta­ja abi,“ ar­vas Ree­li­ka Tu­ri.

Ta li­sas, et te­ma unis­tus on luua Raa­si­ku­le tu­gev ko­gu­kon­na­kool: „Soo­vin, et see oleks pii­sa­valt ko­du­ne ja kaa­sav, kuid sa­mas kõr­ge­ta­se­me­li­se kaa­saeg­se õp­pe­ga, meie ale­vi­ku kesk­punkt. Ko­he on al­ga­mas dia­loog ko­gu­kon­na­ga, loo­dan, et või­ma­li­kult pal­jud meie ini­me­sed leia­vad jõu­du sel­lest osa võt­ta ning ol­la suu­re­ma asu­tu­se loo­mi­se juu­res.“

Eelmine artikkelAruküla lasteaia juurdeehitusest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai loa koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­keks