Raa­si­ku ja Ani­ja val­la las­teaiad pi­da­sid teist kor­da ühist spor­di­päe­va

28
Spordipäeva peakorraldajad – Raasiku kooli Oravakese lasteaia õppejuht AVE HERMAS, liikumisõpetaja LJUDMILLA PO­POVA ja koolidirektor TRIIN HALLIK.

Tu­le­val aas­tal on Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaia al­ga­ta­tud spor­di­päev Keh­ras.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 15. mail oli Raa­si­kul teist kor­da las­teae­da­de spor­di­päev, mil­lest tä­na­vu võt­sid osa roh­kem kui 100 las­teaia­last. Li­saks Raa­si­ku koo­li Oravakese las­teaia las­te­le olid spor­di­päe­val pea­mi­selt koo­liee­li­ku­te rüh­ma­de lap­sed Aru­kü­la Rukkilille las­teaiast ja Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Aeg­vii­du koo­li las­teaiast. Aru­kü­la, Keh­ra ja Aeg­vii­du lap­sed sõit­sid spor­di­päe­va­le Raa­si­ku­le ja ta­ga­si ron­gi­ga.

Lasteaedade spordipäeva kõik osavõtjad said Oravakese lasteaialt ettevõtliku sportlase medali.

Raa­si­ku koo­li staa­dio­nil toi­mu­sid las­te­le viis sport­lik­ku män­gu: mäk­ke­jooks, 60 meet­ri jooks, pal­li­vi­se, kau­gus­hü­pe ning tea­te­võist­lus 10liik­me­lis­te­le võist­kon­da­de­le. Spor­di­päe­va ka­va mõt­les väl­ja Raa­si­ku las­teaia lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Ljud­mil­la Po­po­va, võist­lu­si-män­ge ai­ta­sid lä­bi viia ja lap­si ju­hen­da­sid Raa­si­ku koo­li 4., 5. ja 8. klas­si õpi­la­sed. Kui­gi mõõ­de­ti ka tu­le­mu­si, ei sel­gi­ta­tud nen­de põh­jal pa­re­mus­jär­jes­tust. Me­da­li, mil­lel oli Raa­si­ku Ora­va­ke­se las­teaia lo­go ning tekst „Et­te­võt­lik sport­la­ne“, said kõik osa­võt­jad.

„Kut­su­si­me las­teae­da­de spor­di­päe­va eel­mi­sel aas­tal el­lu, et las­teaia­lap­sed ja nen­de õpe­ta­jad saak­sid käia Raa­si­ku ja ümb­rus­kon­na staa­dio­ni­del ning näek­sid, mil­li­sed on neis kohtades sportimisvõimalused. Tei­ne ees­märk oli an­da las­te­le koos­te­ge­mi­se po­si­tiiv­set ko­ge­must ja süs­ti­da neis­se sel­le kau­du hu­vi liikumise ja spor­ti­mi­se vas­tu,“ rää­kis Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Triin Hal­lik.

Ta li­sas, et las­teaia­rüh­ma­dega kaa­sas ol­nud mõned õpe­ta­jad kin­ni­ta­sid, po­le va­rem kor­da­gi Raa­si­ku staa­dio­nil käi­nud: „Ka meie tei­ne ees­märk sai täi­de­tud. Soo­vi­si­me las­te­le an­da sõ­nu­mit, et spor­ti saa­me te­ha kõik, see ei ole või­me­tes kin­ni, vaid et­te­võt­mi­se asi. Sel­le­pä­rast on­gi spor­di­päe­va nimetus „Et­te­võt­lik sport­la­ne“. Me ei sel­gi­ta­nud pa­ri­maid, vaid püüd­si­me las­te­le pak­ku­da po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne. Õpe­ta­ja­telt ja va­ne­ma­telt kuul­si­me, et lap­sed, kes meie spor­di­päe­val osa­le­sid, olid sel­le üle vä­ga uh­ked. Nad oo­ta­sid vä­ga me­da­lit ning olid õn­ne­li­kud, et see pol­nud šo­ko­laa­dist.“

Raa­si­ku Coo­pist said kor­ral­da­jad iga­le lap­se­le ko­hu­ke­se.

Triin Hal­lik rää­kis, et kui ka­hel esimesel korral tehti spor­di­päev Raa­si­kul, siis järg­mi­sel aas­tal toi­mub Keh­ras. Kui­gi Ani­ja Val­la Las­teaiad vii­sid Raa­si­kult kaa­sa ränd­ka­ri­ka, ei tä­hen­da see te­ma kinnitusel, et Keh­ra las­teaed oleks spor­di­päe­va võit­ja, vaid et Ani­ja Val­la Las­teaiad olid nõus järg­mi­sel aas­ta spor­di­päe­va Keh­ras kor­ral­da­ma.

„Meil oleks hea meel, kui spor­di­päev hak­kaks järg­mis­tel aas­ta­tel toi­mu­ma kor­da­möö­da Raa­si­ku ja Ani­ja val­las. Oleks vä­ga vahva, kui see lii­guks ka Aru­kül­la ja Aeg­vii­tu ning jõuaks iga nel­ja aas­ta ta­gant meie juur­de ta­ga­si. Kas nii lä­heb, va­jab veel teis­te osa­le­ja­te­ga kok­ku­lep­pi­mist,“ üt­les di­rek­tor.

Raa­si­ku koo­li las­teaia õp­pe­juht Ave Her­mas sõ­nas, et järg­mi­se spor­di­päe­va kor­ral­da­jad Keh­ra las­teaiast kü­si­sid, kas või­vad tu­le­val aas­tal ka tei­si naa­ber­las­teae­du kut­su­da.
„Mui­du­gi, kui on tu­li­jaid. Meie ole­me kut­su­nud veel Pi­ka­ve­re ja Ala­ve­re las­teae­da, aga nad ei ole Raa­si­ku­le tul­nud, meie spor­di­päe­val on käi­nud vaid raud­teeäär­se­te asu­la­te las­teaiad,“ lau­sus Ora­va­ke­se õp­pe­juht.

Ta li­sas, et oleks to­re, kui val­lad ta­suk­sid las­teaia­las­te sõi­du­ku­lud, siis ehk saak­sid spor­di­päe­va­le sõi­ta ka need las­teaiad, kes sin­na ron­gi­ga ei pää­se.

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Pri­mend või­tis Ees­ti kä­si­pal­li esi­lii­ga
Järgmine artikkel25. mail oo­ta­vad La­he­maa kü­lad mat­ka­le ja pik­ni­ku­le