Raa­si­ku en­di­se vee­tor­ni ka­tu­se re­mont

444
Raasiku veetorn.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma en­di­se vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­di­töö­de te­gi­ja leid­mi­seks han­ke, pak­ku­mi­sed tu­li esi­ta­da 13. juu­liks. Täh­taeg­se pak­ku­mi­se te­gid kolm fir­mat, kuid val­la­va­lit­sus ot­sus­tas need pak­ku­mi­sed ta­ga­si lü­ka­ta, sest üle­ta­sid ee­lar­ves­se ka­van­da­tud sum­mat. Kor­da tu­leks te­ha tor­ni ka­tus koos ilu­liis­tu­de ja ka­he väik­se­ma tor­ni­ga. Vee­tor­ni taas­tab Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selts. Sel­le eest­ve­da­ja, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe üt­les, ta on asu­nud lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma kõi­ge oda­va­ma pak­ku­mi­se tei­nud et­te­võt­te­ga, et tööd saak­sid teh­tud oda­va­ma sum­ma eest: „Ar­van, et leia­me ühi­se kee­le ja ka­tus saab veel sel su­vel kor­da.“ Raa­si­ku vee­torn on val­mi­nud 150 aas­tat ta­ga­si, 1870. aas­tal. Vee­tor­ni tee­vad eri­li­seks kaks ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni, mil­le pui­dust ak­na­raa­mid on tor­ni­ga sa­ma va­nad. Ants Ki­vi­mäe sõ­nul oli Aeg­vii­du raud­tee­jaa­ma vee­torn sa­ma­su­gus­te ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni­de­ga, kuid seal on need ma­ha võe­tud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se fas­saa­di re­mon­t
Järgmine artikkelKeh­ra Nukk an­dis Keh­ra pa­be­ri­päe­val esie­ten­du­se