Raa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se vald pea­vad vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si

171

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis juu­ni­kuu is­tun­gil vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se alus­ta­da naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te vee-et­te­võt­ja­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, et moo­dus­ta­da 2023. aas­ta al­gu­sest ühi­ne vee-et­te­võ­te. Val­la­va­lit­su­se­le teh­ti üle­san­deks viia koos osaü­hin­gu Ra­ven nõu­ko­gu­ga ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­sed lä­bi sep­temb­riks ja an­da see­jä­rel vo­li­ko­gu­le üle­vaa­de lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gust, et ot­sus­ta­da OÜ Ra­ven või­ma­lik ühi­ne­mi­ne naa­be­ro­ma­va­lit­su­se või naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te vee-et­te­võt­ja­ga. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis sar­na­se ot­su­se vas­tu ap­ril­lis, ühi­se vee-et­te­võt­te loo­mi­seks ot­sus­ta­ti alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si nii Raa­si­ku kui Ko­se val­la­ga.

Vo­li­ko­gu ot­sus­te ajend oli, et val­da­de kom­mu­naa­let­te­võt­ted ei vas­ta enam piir­kond­li­ku vee-et­te­võt­te kri­tee­riu­mi­te­le ega kva­li­fit­see­ru ühis­vee­vär­gi- ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) ra­ja­mi­seks KI­Ki ja Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­te­le. Toe­tust saa­vad ala­tes käe­so­le­vast aas­tast taot­le­da üks­nes need vee-et­te­võt­ted, kel­lel on vä­he­malt 5000 klien­ti ning kel­le tee­nin­dus­piir­kon­nas on vä­he­malt kuus reo­vee­ko­gu­mi­sa­la, neist vä­he­malt ühel mi­ni­maal­selt 2000 ini­mek­vi­va­len­ti.

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­ja Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vo­li­ko­gu an­dis vo­li­tu­sed lä­bi­rää­ki­mis­te pi­da­mi­seks, kas üld­se ja kel­le­ga ühi­ne­tak­se, ot­sus­ta­vad lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mus­te põh­jal vo­li­ko­gud sep­temb­ris.

Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­da­de oma­va­lit­sus­juh­ti­de ning vee-et­te­võt­ja­te esin­da­ja­te kok­ku­saa­mi­sel 10. juu­nil ot­sus­ta­ti moo­dus­ta­da vee-et­te­võ­te­te või­ma­li­ku ühi­ne­mi­se üle lä­bi­rää­ki­mis­teks 10liik­me­li­ne ko­mis­jon, kus Ani­ja ja Raa­si­ku val­last on 3, Ko­se val­last 4 esin­da­jat. Ani­ja val­last on ko­mis­jo­nis li­saks val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le ja OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Enn Pun­ga­le val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Vel­ko AV eel­mi­ne ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö ning Raa­si­ku val­last li­saks val­la­va­nem Raul Sie­mi­le ja Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi­le ka vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni ning Ra­ve­ni nõu­ko­gu lii­ge Lau­ri Mõis­ja. Ko­mis­jo­ni kok­ku­saa­mi­ne oli eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 29. juu­nil Ani­ja val­la­va­lit­su­ses.

„See oli in­for­ma­tiiv­ne koo­s­o­lek. Rää­ki­si­me, mil­li­sed ju­rii­di­li­sed toi­min­gud oo­ta­vad iga oma­va­lit­su­se et­te­võt­teid ees. Ko­se val­las on mi­tu kom­mu­naa­let­te­võ­tet. Ra­ven on kol­mes val­las ai­nus üks­nes vee-et­te­võ­te, teis­tel on li­saks vee-et­te­võt­lu­se­le ka muud üle­san­ded, kuid lä­bi­rää­ki­mi­sed puu­du­ta­vad ai­nult ühi­se vee-et­te­võt­te loo­mist,“ rää­kis Ser­gei Ki­vi.

Koh­tu­mi­sel osa­le­sid ka ad­vo­kaa­di­bü­roo TRI­NI­TI OÜ esin­da­ja ning 12 oma­va­lit­su­se vee­ma­jan­dust hõl­ma­va ASi Ema­jõe Vee­värk ju­ha­ta­ja And­res Aru­hein.

„And­res Aru­hein an­dis oma ko­ge­mus­te põh­jal nõu, mil­le­le tu­leks uue st­ruk­tuu­ri loomi­sel tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, et väl­ti­da või­ma­lik­ke prob­lee­me. Ad­vo­kaa­di­bü­roo esin­da­ja mär­kis, et ku­na Raa­si­ku val­las on ai­nu­ke üks­nes vee-et­te­võ­te, ei ole se­da ju­rii­di­list ke­ha mõist­lik re­gist­rist kus­tu­ta­da, vaid ühi­ne­mi­se kor­ral lii­ta sel­le­ga teis­te et­te­võ­te­te vee­ma­jan­du­se osa,“ sel­gi­tas Ra­ve­ni juht.

Koh­tu­mi­sel tõ­de­ti ka, et ÜVK ra­ja­mi­seks mõel­dud toe­tu­sed on suures­ti vä­he­ne­nud, kesk­kon­na­meet­mest ja­ga­tak­se sel­leks ra­ha veel vaid üks kord aas­tas ning ka mit­me oma­va­lit­su­se piir­kon­da­de liit­mi­ne ühi­ses­se vee-et­te­võt­tes­se ei ga­ran­tee­ri toe­tu­se saa­mist.

Koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti, et tel­li­tak­se fi­nant­sa­na­lüü­sid, kus on al­ter­na­tiiv­sed võrd­lu­sed, mil­li­sed muu­tu­sed se­nis­tes vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­rii­fi­des ühe või mit­me vee-et­te­võt­te liit­mi­se­ga kaas­ne­vad. Ana­lüü­sid peak­sid Ser­gei Ki­vi hin­nan­gul val­mi­ma juu­li lõ­puks, see­jä­rel toi­mub kol­me val­la esin­da­ja­te järg­mi­ne kok­ku­saa­mi­ne, kus fi­nant­sa­na­lüü­si koos­ta­ja sel­gi­tab ana­lüü­si si­su: „Sel­le põh­jal saa­vad oma­va­lit­su­sed ha­ka­ta te­ge­ma jä­rel­du­si, kas ja kel­le­ga on nen­de vee-et­te­võt­tel mõist­lik lii­tu­da.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku koo­li di­rek­toriks valiti TRIIN HAL­LIK
Järgmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da