Raa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Pi­hu­ve­re kar­jää­ri kae­van­dus­loa pi­ken­da­mi­se­ga

1053

OÜ Pi­hu­ve­re Kruus taot­leb kesk­kon­naa­me­tilt Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ris kae­van­dus­loa pi­ken­da­mist 10 aas­taks.

Raa­si­ku val­las Mal­la­ve­re kü­las Pi­ka­ve­re-Visk­la maan­tee ää­res Ko­se val­la pii­ril asu­vas Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ris po­le vii­ma­sed 5-6 aas­tat kruu­sa kae­van­da­tud. OÜ­le Pi­hu­ve­re Kruus väl­jas­ta­tud maa­va­ra kae­van­da­mi­se 10aas­ta­ne lu­ba lõ­peb 2018. aas­ta 22. jaa­nua­ril, et­te­võ­te on esi­ta­nud kesk­kon­naa­me­ti­le taot­lu­se loa pi­ken­da­mi­seks veel 10 aas­taks, ku­na ena­mik va­rust on kar­jää­rist veel kae­van­da­ma­ta. Kesk­kon­naa­met kü­sis ar­va­must Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gult, kes kae­van­da­mi­se möö­du­nud nä­da­la is­tun­gil heaks kii­tis.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Ala­ri Kruus­vall üt­les, et maa­va­ra kae­van­da­mi­se kesk­mi­seks aas­ta­mää­raks on maa­va­ra kae­van­da­mi­se loas mär­gi­tud 36 000 kuup­meet­rit. Iga kae­van­da­tud kuup­meet­ri eest lae­kub ta­su ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se, ala­tes järg­mi­sest aas­tast 1,852 eu­rot kuup­meet­ri eest, sum­ma hak­kab tõus­ma iga aas­ta­ga. Ta­su saab ai­nult kar­jää­ri osast, mis asub rii­gi­maal. Väi­ke osa Pi­hu­ve­re kar­jää­rist asub ka Ul­si kin­nis­tu era­maalt, sealt vald ta­su ei saa.

Maa­va­ra kae­van­da­mi­se loas on OÜ­le Pi­hu­ve­re Kruus sea­tud tin­gi­mu­sed, et kruu­sa ve­da­mi­sel ei to­hi ka­su­ta­da Mal­la­ve­re kü­la Mäe ta­lu maid lä­bi­vat era­teed, Visk­la-Pi­ka­ve­re maan­teel tu­leb kruu­sa ve­da­mi­sel koor­mad kat­ta ning tee ää­res paik­ne­va­te elu­ma­ja­de juu­res töö­del­da tee­lõi­ku tol­mu­tõr­je­va­hen­di­te­ga, peab ta­ga­ma Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ri tee­nin­da­mi­seks ra­ja­tud Ul­si tee kor­ra­li­se hool­du­se, pu­rus­tus-sor­tee­ri­mis­sõl­me­de töö on il­ma nii­su­tus­süs­tee­mi­ta kee­la­tud. Kas­ta tu­leb kar­jää­ris kae­vi­se trans­por­ti­mi­sel ja kil­lus­ti­ku toot­mi­sel ka­su­ta­ta­vaid teid, sa­mu­ti mäee­ral­di­se põh­ja­osast väl­ju­vat väl­ja­veo­teed 100 meet­ri ula­tu­ses mäee­ral­di­se pii­rist.

Mal­la­ve­re kü­la­va­nem And­res Kal­las­te üt­les, et ela­ni­ke­ga on kar­jää­ri tee­mal rää­gi­tud: „Tin­gi­mus­test tu­leks väl­ja võt­ta Visk­la-Pi­ka­ve­re tee tol­mu­va­ba hoid­mi­se nõu­de, ku­na teel on must­ka­te. Nõud­mis­tes­se tu­leks li­sa­da eri­tin­gi­mus, et kae­van­da­ja pa­neb Ul­si tee­le sa­ja meet­ri ula­tu­ses must­kat­te.”
Val­la­va­lit­sus ar­ves­tas kü­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­kuid ning edas­tab need koos val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga kesk­kon­naa­me­ti­le.