Raa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis noor­te hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­ti­se kor­da

747

Sel­ge­malt on väl­ja too­dud, et hü­vi­tist saab ka­su­ta­da ka laag­ri­ta­su­de maks­mi­seks ning tõs­te­ti sis­se­tu­le­ku­te pii­ri 500 eu­ro­ni pe­re­liik­me koh­ta kuus.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu võt­tis tä­na­vu veebruaris vas­tu uue hü­vi­ti­se kor­ra. Hü­vi­tist saa­vad kü­si­da vä­he­kind­lus­ta­tud pe­red 9-17aas­tas­te las­te hu­vi­ha­ri­dus­te­ge­vu­ses osa­le­mi­se hü­vi­ta­mi­seks. 2018. aas­taks on pla­nee­ri­tud toe­tus­teks 22 000 eu­rot. Sum­ma saa­dak­se rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks oma­va­lit­sus­te­le eral­da­tud ra­hast.

Val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nas vo­li­ko­gu ap­ril­li­kuu is­tun­gil, et siia­ni po­le üh­te­gi taot­lust esi­ta­tud ning kor­da oleks mõist­lik muu­ta nii, et hü­vi­tis oleks suu­re­ma­le hul­ga­le pe­re­de­le kät­te­saa­dav.

Ta sõ­nas, et hü­vi­tist võiks saa­da taot­le­da, kui sis­se­tu­lek pe­re­liik­me koh­ta on ku­ni 500 eu­rot kuus, mit­te 300, na­gu oli prae­gu. Ta põh­jen­das, et hü­vi­ti­se ees­märk on toe­ta­da roh­ke­ma­te noor­te osa­le­mist hu­vi­ha­ri­du­ses ning pii­ri tõst­mi­ne teeks sel­le kät­te­saa­da­vaks.

500 eu­ro tin­gi­mus oli kor­ra loo­mi­sel val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek, kuid vo­li­ko­gu soo­vil muu­de­ti see 300 eu­roks, mis kit­sen­das või­ma­li­ke hü­vi­ti­se­saa­ja­te rin­gi.

Sis­se­tu­le­kuid kont­rol­lib val­la sot­siaa­lo­sa­kond sel­le pe­rioo­di koh­ta, mil­le eest hü­vi­tist taot­le­tak­se või laag­ri­te pu­hul ar­ve ta­su­mi­se kuu koh­ta.

Tei­ne muu­da­tus puu­du­tab laag­ri­ta­su­sid. Ju­ta Asu­ja lau­sus, et kui hü­vi­ti­se suu­rus on et­te näh­tud 300 eu­rot lap­se koh­ta aas­tas, siis laag­ris osa­le­mi­seks on sel­lest või­ma­lik ka­su­ta­da ku­ni 100 eu­rot. Ko­gu sum­mat laag­ri­ra­haks või­mal­da­da po­le mõist­lik, ku­na see ei täi­da hü­vi­ti­se ees­mär­ki – lap­se jär­je­pi­de­vat osa­le­mist hu­vi­rin­gi­des. Raa­si­ku val­las eral­di laag­ri­toe­tust po­le, se­ni­ni on se­da ta­su­tud val­la re­serv­fon­dist ju­hul, kui va­ne­mad on aval­du­se tei­nud. Ju­ta Asu­ja mär­kis, et laag­ri­toe­tust pa­kub näi­teks ka Rae vald.

Taot­lu­si on või­ma­lik esi­ta­da ogu aeg. Tä­na­vu jät­kuks hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist Raa­si­ku val­las um­bes 70 lap­se­le va­nu­ses 7-19.

Taot­lu­sed vaa­tab lä­bi val­la sot­siaa­lo­sa­kond.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus nõus­tus lii­va kae­van­da­mi­se­ga Kuu­sa­lu kar­jää­rist