Raa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas lä­hiaas­ta­te in­ves­tee­rin­gu­te plaa­ni

281
Andre Sepp.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas aas­ta­te 2020-2023 ee­lar­vest­ra­tee­gia, mil­les on ana­lüü­si­tud järg­mi­se nel­ja aas­ta tu­lu­sid-ku­lu­sid ning nen­de põh­jal teh­tud fi­nantsp­rog­noo­se ja ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­guid. Nel­ja järg­mi­se aas­ta jook­sul on ka­vas in­ves­tee­ri­da kok­ku 6,56 mil­jo­nit eu­rot.

Val­la­va­nem And­re Sepp hin­das in­ves­tee­rin­gu­te ka­va aja­le­he­le kom­men­tee­ri­des üs­na am­bit­sioo­ni­kaks ning li­sas, et osa in­ves­tee­rin­gu­test on plaa­ni­tud el­lu viia lae­nu abil.
„Raa­si­ku val­la lae­nu­koor­mus on üs­na kõr­ge, ole­me Har­ju­maal lae­nu­koor­mu­se suu­ru­selt Har­ku val­la jä­rel tei­ne. Lae­nu võt­mi­ne ei ole halb, kui se­da toe­tab ela­ni­ke ar­vu kasv, sest oma­va­lit­su­se pea­mi­ne tu­lu­baas on ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks. Meie mu­re on, et pü­si­me ik­ka 5000 ela­ni­ku pii­ri­mail. Rah­vaar­vu suu­ren­da­mi­seks on kaks või­ma­lust: mee­li­ta­da ole­ma­so­le­vad ela­ni­kud meie re­gist­ris­se ning nä­ha et­te uu­si ela­mu­piir­kon­di,“ rää­kis ta.

Käe­so­le­va aas­ta sei­su­ga on Raa­si­ku val­la ne­to­võ­la­koor­mus 5,4 mil­jo­nit eu­rot, mis moo­dus­tab 65 prot­sen­ti põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­dest. Lae­nu tu­leb ta­ga­si maks­ta Aru­kü­la liig­vee ära­juh­ti­mis­süs­tee­mi­de, Raa­si­ku las­teaia, koo­li ja spor­di­hoo­ne ning Aru­kü­la koo­li ja spor­di­hoo­ne juur­dee­hi­tu­se ning staa­dio­ni ra­ja­mi­se eest. Ee­lar­vest­ra­tee­gia ko­ha­selt võib lae­nu­koor­must suu­ren­da­da 6,7 mil­jo­ni eu­ro­ni ehk 71 prot­sen­di­ni tu­lu­dest.

Tu­le­val aas­tal on ka­vas in­ves­tee­rin­guid te­ha li­gi 2 mil­jo­ni eu­ro eest. Ku­lu­tu­si val­la­tee­de kor­ras­hoi­du on ala­tes tä­na­vu­sest, mil sel­leks on ee­lar­ves 300 000 eu­rot, ka­vas igal aas­tal 10 000 eu­ro võr­ra tõs­ta, tu­le­val aas­tal in­ves­tee­ri­tak­se vas­ta­valt tee­hoiu­ka­va­le 310 000 eu­rot. Tä­na­va­val­gus­tu­se in­ves­tee­rin­guid pla­nee­ri­tak­se järg­mi­sel aas­tal 100 000 eu­rot, üle­järg­mi­sel aas­tal on KI­Ki toel plaan asen­da­da ale­vi­kes kõik ole­mas­o­le­vad val­gus­tid uu­te­ga, li­saks näeb ee­lar­vest­ra­tee­gia et­te igal aas­tal 40 000 eu­ro eest nii ale­vi­kes­se kui kü­la­des­se li­sa­val­gus­ti­te pai­gal­da­mist.

Aru­kü­la las­teaia kesk­küt­te­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mis­se ja laien­da­mis­se – las­teaia­le ehi­ta­tak­se ruu­mid eri­va­ja­dus­te­ga las­te rüh­ma­le ning võim­le­mis­saal – on 2020. aas­taks ka­van­da­tud 700 000 eu­rot. Raa­si­ku ÜVK tei­se eta­pi val­la­pool­seks omao­sa­lu­seks ka­van­da­tak­se 200 000 eu­rot, Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee äär­de kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks 150 000 eu­rot. 150 000 eu­rot on järg­mi­sel aas­tal pla­nee­ri­tud ka val­la va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le Aru­kül­la Lea­der-prog­ram­mi toel ga­raa­ži ehi­ta­mi­se omao­lu­seks. Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks koos KI­Ki toe­tu­se­ga nä­hak­se et­te 137 320 eu­rot, mil­lest omao­sa­lus on 40 320 eu­rot. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li fas­saa­di re­konst­ruee­ri­mi­seks pla­nee­ri­tak­se 2020. aas­tal 20 000 ja 2021. aas­tal 200 000 eu­rot, nii Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se fas­saa­di re­mon­diks kui val­la­ma­ja ka­tu­se soo­jus­ta­mi­se­le järg­mi­se aas­tal 60 000 eu­rot, Aru­kü­la pe­re­kes­ku­se ja raa­ma­tu­ko­gu ÜVK­ga lii­tu­mi­seks, küt­te­süs­tee­mi­de, fas­saa­di ja ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks kok­ku 55 000 eu­rot. Aru­kü­la mõi­sa piir­deaia uuen­da­mi­seks ka­van­da­tak­se 40 000 eu­rot, Raa­si­ku­le ter­vi­se­ra­ja te­ge­mi­seks ja ole­ma­so­le­va­te laien­da­mi­seks ka­hel järg­mi­sel aas­tal 10 000 eu­rot aas­tas, kü­la­de bus­si­pea­tus­te val­gus­tu­se ja oo­te­ko­da­de jaoks on 2020 pla­nee­ri­tud 5000 eu­rot. 10 000 eu­rot on järg­mi­se aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas val­la maa­de de­tailp­la­nee­ri­mi­seks.

2021. aas­tal nä­hak­se suu­re­ma­te in­ves­tee­rin­gu­te­na li­saks tä­na­va­val­gus­tu­se­le ja tee­de­le veel 500 000 eu­rot Raa­si­ku Pa­ju tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­seks koos kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­se­ga, 300 000 eu­rot val­la­ma­jae­si­se par­ki­mis- ja liik­lus­ko­ha ku­jun­da­mi­seks-re­konst­ruee­ri­mi­seks, 150 000 eu­rot rii­gi kaa­s­abil sot­siaal­ma­ja ra­ja­mi­se alus­ta­mi­seks, 170 000 eu­rot Aru­kü­la liu­väl­ja-ho­ki­väl­ja­ku­le jää­ma­si­na ja kül­mu­tus­sead­me­te ost­mi­seks, kui sel­leks saa­dak­se pro­jek­ti­toe­tust, 15 000 Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gi lau­lu­la­va kaas­ra­has­ta­mi­seks, sa­ma pal­ju Raa­si­ku par­gi-rei­si park­la laien­da­mi­seks, 10 000 eu­rot Raa­si­ku jalg­pal­lis­taa­dio­ni ka­tu­se­kat­te pro­jek­ti jaoks. Veel on in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas 2021. aas­taks il­ma ra­ha­sum­ma­de­ta kir­ja pan­dud Raa­si­ku las­teaed ja Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­ti­mi­ne esi­me­sel või­ma­lu­sel.

Val­la­va­nem mär­kis, kui Raa­si­ku­le on va­ja juur­de uu­si las­teaia­rüh­mi, tu­leb en­ne in­ves­tee­rin­guot­su­se te­ge­mist kaa­lu­da al­ter­na­tii­ve – kas on näi­teks või­ma­lik ehi­ta­da las­teaia­le li­sa­kor­rus, la­hen­da­da ruu­mi­puu­dus kon­tei­ner-ma­ja abil. Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tus tu­leks te­ma sõ­nul tu­le­val aas­tal re­mon­ti­da, et hoo­ne roh­kem ei la­gu­neks: „Raa­si­ku vee­torn on na­gu meie Eif­fe­li torn, mil­lel on pi­gem süm­bo­li väär­tus. Es­ma­täh­tis on see kii­res­ti la­gu­ne­mi­se eest pääs­ta, küll edas­pi­di jõuab ot­sus­ta­da, kui­das vee­torn ka­su­tu­se­le võt­ta.“
Kas kõik ee­lar­vest­ra­tee­gias et­te näh­tud in­ves­tee­rin­gud just ka­van­da­tud ajal rea­li­see­ru­vad, sel­gub val­laee­lar­ve me­net­le­mi­se käi­gus.

Eelmine artikkelMinis­tee­riu­mi hoo­le­kan­de osa­kon­na juht oli tööp­rak­ti­kal Kuu­sa­lu val­la­ma­jas
Järgmine artikkelKon­kurss Raa­si­ku Val­la Noor Ees­ku­ju