Raa­si­ku vo­li­ko­gu aru­tab kü­la­ra­ha­de maks­mist

1290

Raa­si­ku val­la kü­lad saa­vad val­lalt toe­tust prae­gu kaks kor­da aas­tas. Ra­has­tu­se saa­mi­se eel­dus on, et on va­li­tud kü­la­va­nem, vas­tu võe­tud kü­la aren­gu­ka­va ning te­gut­seb kü­la­selts. Toe­tus ja­ga­tak­se va­le­mi alu­sel ning toe­tust on ta­va­pä­ra­selt saa­nud Pe­nin­gi, Här­ma, Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re, Tõ­hel­gi, Ki­vi­loo, kok­ku on val­las 13 kü­la.

Möö­du­nud nä­da­lal tõi abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re vo­li­ko­gu et­te esi­me­se­le lu­ge­mi­se­le uue, täien­da­tud mää­ru­se. Ta sel­gi­tas, et kü­la­de­le eral­da­tud ra­ha jao­ta­mi­se kor­ra muu­da­tu­se tin­gis eba­sel­gus kü­la­de­le ra­ha jao­ta­mi­se põ­hi­mõt­te ja laia­li­val­gu­va te­ge­vus­ka­va ja ra­ha­de ka­su­ta­mi­se kor­ra osas. Et­te­pa­nek on min­na kü­la­de ra­has­ta­mi­sel va­le­mi­põ­hi­se ar­vu­tu­se ase­mel üle pea­ra­ha­põ­hi­se­le ar­ves­tu­se­le läh­tu­valt 1. jaa­nua­ril kü­la­des ela­va­te ini­mes­te rah­vas­ti­ku­re­gist­ri järg­sest sei­sust ning kü­la­de­le eral­da­ta­vast ra­hast.

Mää­ru­se muut­mi­se­ga plaa­nitakse ha­ka­ta kü­la­de­le maks­ma ühel kor­ral aas­tas, se­ni on sum­ma väl­ja maks­tud ka­hes jaos. Raa­si­ku val­la ee­lar­ves pla­nee­ri­tak­se prae­gu kü­la­de­le ra­ha 0,5 prot­sen­ti ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust. Vo­li­ko­gu jät­kab mää­ru­se me­net­le­mist.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gus on 19 lii­get 3 ni­me­kir­jast
Järgmine artikkelASil Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed al­gas Kuu­sa­lu val­las uus jäät­me­veo­pe­riood