Raa­si­ku vo­li­ko­gu 7 lii­get al­ga­ta­sid val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA um­bu­sal­da­mi­se

1096

Um­bu­sal­dus­hää­le­tus on era­kor­ra­li­sel is­tun­gil ree­de, 1. juu­ni hom­mi­kul.

Va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest liik­med al­ga­ta­sid tei­si­päe­va, 8. mai volikoguis­tun­gil Raa­si­ku val­la­va­ne­ma And­re Se­pa um­b­usal­du­sa­val­da­mi­se. Aval­du­se­le on al­la kir­ju­ta­nud kõik Ko­du­ko­ha Eest vo­li­ni­kud – Maar­ja Si­kut, Ka­di Tam­ma­ru, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Re­ne Lill, Avo Möls, Olev Si­ni­järv, Olev Räh­ni. Val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­seks sel­lest ei pii­sa, puu­du on veel kaks häält. Raa­si­ku val­las koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut sõl­mi­tud ei ole. Volikogu on 17liikmeline. Li­saks Ko­du­ko­ha Eest 7 liik­me­le on vo­li­ko­gus 8 volinikku val­la­va­ne­ma va­li­mis­ni­me­kir­jast Raa­si­ku Vald, üks koht va­li­mis­lii­dul Ühes­koos

Eda­si, kust on vo­li­ko­gus Tõ­nu Suur­kuusk ning ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.

Pöör­du­mi­se lu­ges is­tun­gi al­gu­ses et­te Maar­ja Si­kut. Umb­u­sal­da­jad hei­da­vad et­te, et Raa­si­kul Te­ha­se teel võe­ti ma­ha hin­nan­gu­li­selt 70aas­ta­ne kaa­sik, kuid en­ne ei hin­na­tud pui­du väär­tust ega võe­tud kol­me sõl­tu­ma­tut hin­na­pak­ku­mist ning väl­ja jäi and­ma­ta raie­lu­ba. Li­saks po­le la­ge­raie plaa­ni kir­jel­da­tud ühes­ki val­la aren­gu­do­ku­men­dis ning um­bu­sal­da­ja­te hin­nan­gul po­le val­lal sel­get plaa­ni, mis kin­nis­tu­ga eda­si saab.

Li­saks raie­le ju­hi­vad va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest liik­med tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et vii­ma­sel ajal on ol­nud val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­te ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga seo­tud eel­nõud mit­me­te vi­ga­de­ga, mis­tõt­tu on ve­ni­nud val­la­ko­da­ni­ke tee­nin­da­mi­seks ku­lu­nud aeg. Nad hei­da­vad et­te ka se­da, et Aru­kü­la põ­hi­koo­li õp­pe­hoo­ne ja võim­la laien­da­mi­se ja staa­dio­ni üm­be­re­hi­tu­se han­ke väl­ja kuu­lu­ta­mi­ne on ve­ni­nud, ehituse algus lük­kub eda­si.

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad soo­vi­sid era­kor­ra­list is­tun­git tei­si­päe­val, 15. mail. Ku­na see kuu­päev ei so­bi­nud kõi­ki­de­le vo­li­ni­ke­le, jäi sõe­la­le ree­de, 1. juu­ni hom­mik.

Val­la­va­nem kom­men­tee­rib
Raa­si­ku val­la­va­nem, valimisnimekirja Raasiku Vald juht And­re Sepp kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et um­bu­sal­dus­val­dust val­la­va­ne­ma­le pä­rast poolt aas­tat tööd ning ühe va­li­mis­lii­du liik­me­te all­kir­ja­de­ga, võib pi­da­da po­lii­ti­li­seks aval­du­seks: „Raa­si­ku val­la jaoks on tä­na­vu era­kord­ne in­ves­tee­rin­gu­te aas­ta. Pa­ra­ku tu­leb lap­pi­da va­ra­se­malt pro­jek­tee­ri­mi­sel teh­tud vi­gu ja möö­da­lask­mi­si nii Raa­si­ku võim­la kui kerg­liik­lus­tee ehi­tu­sel. Võ­sa tuli Raa­si­kul raiuda, et hoi­da kok­ku tee­de­le mõel­dud ra­ha. Pä­rast kui­ven­da­mist saab maa­tü­ki­le la­des­ta­da Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­tu­sest üle jää­va pin­na­se.

Võ­sa­lõi­kus oli va­ja­lik ka seal, kus prob­lee­me te­ki­ta­sid kin­ni­kas­va­nud ja võ­sas­tu­nud kraa­vid.”

Val­la­va­nem li­sas, et val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list pak­kus väl­ja komp­leks­la­hen­du­se pu­has­ta­da maa­tükk võ­sast, kui­ven­da­da, ka­su­ta­da pin­na­se la­des­ta­mi­seks ning jät­ta hil­jem val­la re­serv­maaks: „Ju­ba pro­jek­ti koos­ta­mi­sel oleks tul­nud et­te nä­ha või­ma­lik la­des­tu­sa­la. Maa­tükk kuu­lub val­la­le, se­da po­le plaa­nis võõ­ran­da­da, vaid jät­ta re­serv­maaks hool­de­ko­du või las­teaia jaoks. Se­ni tu­leb maa kui­ven­da­da ja see­jä­rel hal­jas­ta­da.”

Ta möö­nas, et en­ne võ­sa ma­ha­võt­mist oleks pi­da­nud val­la esin­da­ja ak­tee­ri­ma ma­ha­võe­ta­va ko­gu­se, mil­lest oleks ol­nud või­ma­lik jä­rel­da­da, kas see oli põh­jen­da­tud või mit­te: „Oleks pi­da­nud roh­kem pla­nee­ri­ma ja suhtl­ema. Olen al­ga­ta­nud ka sea­du­sest tu­le­ne­va dist­sip­li­naar­me­net­lu­se.”

Val­la­va­nem nõus­tub, et raies­mik po­le prae­gu, na­gu ala­ti pä­rast raa­da­mist, eri­ti ke­na: „Olen kin­del, et see ala saab kor­da.”

And­re Sepp ei nõus­tu, et Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja võim­la laien­da­mi­se ning staa­dio­ni han­ge on põh­jen­da­ma­tult ve­ni­nud: „Se­da tea­vad kõik vo­li­ko­gu­liik­med, et te­gi­me ke­va­del õi­ge ja mõist­li­ku ot­su­se ehi­ta­da kõik as­jad kor­ra­ga, nii on val­la­le sood­sam. Esialg­ne plaan taas­kord eta­pi­vii­si­li­selt ehi­ta­da, oleks koo­lie­lu häi­ri­mist veel aas­ta­teks pi­ke­maks ve­ni­ta­nud. Ala­tes ot­su­se het­kest oli va­ja tel­li­da li­sap­ro­jekt võim­la laien­da­mi­seks. Kur­sis on ka koo­li hoo­le­ko­gu ning han­ke õn­nes­tu­mi­sel on või­ma­lik alus­ta­da ehi­tu­se­ga juu­li al­gu­sest.”

Ka ei le­pi val­la­va­nem väi­te­ga, et val­la­va­lit­su­se eel­nõud de­tailp­la­nee­rin­gu­te osas on ol­nud vi­ga­de­ga ja see­tõt­tu on val­la­ko­da­ni­ke tee­nin­da­mi­ne ve­ni­nud: „Se­da saa­vad kin­ni­ta­da ka need, kes on käi­nud val­la­ma­jas aas­taid seis­ma jää­nud de­tailp­la­nee­rin­guid kü­si­mas. Ole­me mak­si­maal­se töö­koor­mu­se juu­res püüd­nud kõi­gi­le kii­res­ti vas­tu tul­la, aga va­ra­se­mast pe­rioo­dist te­ge­ma­ta töid on vä­ga pal­ju. Leian, et prae­gu­ses olu­kor­ras, in­ves­tee­ri­mis­ma­hu suu­re­ne­mi­se ja val­la ees seis­va­te üle­san­ne­te­ga, on val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­ne vas­tu­tus­tun­de­tu.”

Mi­da ar­va­vad teised va­li­mis­lii­dud ja ük­sik­kan­di­daat
Maar­ja Si­kut va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest lau­sus – tal on kah­ju, et nii on juh­tu­nud: „Meie liit on lu­ba­nud oma va­li­ja­te­le, et Raa­si­ku val­las ha­ka­tak­se rah­va­ga suht­le­ma. Tun­dub, et val­la­va­nem ei saa siis­ki aru, mis mei­le mu­ret teeb. Miks ei kü­si­tud ale­vi­ku ela­ni­kelt, mi­da ne­mad ma­ha­võe­tud met­sa ase­mel nä­ha soo­vi­vad. Meie sei­su­koht on, et val­la juh­ti­mi­ne peab ole­ma aus, lä­bi­pais­tev ja val­la­ko­da­nik­ke kaa­sav. Kah­juks ei ole prae­gu­sel ju­hul üks­ki neist punk­ti­dest täi­de­tud.”

Va­li­mis­lii­dul Ühes­koos Eda­si on vo­li­ko­gus üks koht, vo­li­nik Tõ­nu Suur­kuusk üt­les, et um­bu­sal­du­sa­val­dus on võit­lus või­mu pä­rast: „Kui kee­gi te­gi võ­sa­lõi­ka­mi­se­ga ek­si­mu­se, siis se­da po­le uu­ri­tud, vaid lah­mi­tak­se puu­salt. See­tõt­tu val­la­va­ne­mat um­bu­sal­da­da po­le vä­hi­mat­ki va­ja­dust. Ei väi­da, et ek­si­mus oli tü­hi­ne, kuid se­da peab en­ne uu­ri­ma. Ko­he, kui um­bu­sal­dus et­te loe­ti, te­gin ot­su­se, et sel­le­ga kaa­sa ei lä­he, ku­na on po­lii­ti­li­ne või­mu­võit­lus.”
Ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma po­le oma sei­su­koh­ta um­bu­sal­du­sa­val­du­se osas veel ku­jun­da­nud: „Mul on vä­ga kah­ju, et raie­ga nii­moo­di läks. Kõik me ek­si­me, sel­le eest po­le kee­gi kaits­tud. Sa­mas on mul vä­ga hea meel, et val­la­va­lit­sus kor­ral­dab 24. mail Raa­si­kul rah­va­koo­so­le­ku, kus saa­vad kõik aru pä­ri­da, kui­das ik­ka­gi nii juh­tus. Siis saan ka mi­na oma ar­va­mu­se ku­jun­da­da. Va­ja on rah­va­ga rää­ki­da ning sil­mast sil­ma koh­tu­da. Loo­dan, et ko­hal on tee­ma­ga seo­tud amet­ni­kud, vo­li­ko­gu liik­med nii opo­sit­sioo­nist um­b­usal­du­se al­ga­ta­ja­te hul­gast kui koa­lit­sioo­nist ning pal­ju rah­vast.” 

Eelmine artikkelNoor­te­ga­ran­tii juh­tu­mi­kor­ral­da­ja­na töö­tab Raa­si­ku val­las MAR­GE AA­SA­LAID
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­koo­li ja staa­dio­ni han­ge väl­ja kuu­lu­ta­tud