Raa­si­ku vallavolikogu langetas maa­maksu

1271

Maa­mak­su lan­ge­ta­mi­se et­te­pa­ne­ku te­gid vo­li­ni­kud KAI­DO KIR­SIP ja TÕ­NU SUUR­KUUSK.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas möö­du­nud nä­da­lal maa­mak­su mää­ra 2018. aas­taks. Val­la­va­lit­sus oli vo­li­ko­gu­le et­te val­mis­ta­nud eel­nõu, kus maa­maks ei muutuks võr­rel­des möö­du­nud aas­ta­ga ja jääks sea­du­se­ga keh­tes­ta­tud mak­si­maal­se mää­ra­ni, mis on Raa­si­ku val­las keh­ti­nud ala­tes 2014. aas­tast – ela­mu-, met­sa- ja muu maa määr 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas, ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa maa­mak­su­määr 2 prot­sen­ti.
Kai­do Kir­sip va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald ja Tõ­nu Suur­kuusk va­li­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si soo­vi­sid vä­hen­da­da ela­mu-, met­sa- ja muu maa mak­su­mää­ra 0,1 prot­sen­di võr­ra ehk 2,4 prot­sen­di­ni ning loo­dus­li­ku ro­hu­maa mak­su­mää­ra poo­le võr­ra ehk ühe prot­sen­di­ni. Et­te­pa­ne­kut aru­ta­nud kul­tuu­ri-, ha­ri­dus-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon ning ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon oma koo­so­le­ku­tel se­da ei toe­ta­nud.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil soo­vis Kai­do Kir­sip et­te­pa­ne­ku hää­le­ta­mist. Ta põh­jen­das, et põl­lu­ma­jan­dus ja met­san­dus on suu­res­ti il­mas­ti­kust sõl­tu­vad ning möö­du­nud aas­ta lõpp ja tä­na­vu­se al­gus on ol­nud vä­ga sa­de­me­te­roh­ke, mär­ga­de il­mao­lu­de tõt­tu said loo­ma­kas­va­ta­jad vä­hem ja hal­ve­ma kva­li­tee­di­ga söö­ta, te­ra­vil­ja­kas­va­ta­ja­tel jäid mit­med kul­tuu­rid liig­niis­ke­telt põl­du­delt ko­ris­ta­ma­ta.

Ta li­sas, et Ees­ti met­sa- ja pui­du­töös­tu­se liit ja era­met­sa­liit on kuu­lu­ta­nud väl­ja erio­lu­kor­ra ning ka Raa­si­ku val­las tu­leks põl­lu­me­hi toe­ta­da.
Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka sõ­nas, et sa­ma mu­re­ga on vo­li­ko­gu poo­le pöör­du­nud ka Aru­kü­la põl­lu­pi­da­ja Ivo Een­pa­lu, kes kin­ni­tas, et sa­de­me­te hulk on ol­nud üle mit­me aas­ta nor­mi ja suur osa saa­ki jäi ko­ris­ta­ma­ta.

Kai­do Kir­si­pi ja Tõ­nu Suur­kuu­se et­te­pa­nek oli kat­ta maa­mak­su lan­ge­ta­mi­sest saa­ma­ta jääv um­bes 20 000 eu­rot pla­nee­ri­tud füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­su ülelaekumisega.

Ga­ri­na Too­min­gas ja Hel­le Va­ga sõ­na­sid, et ei toe­ta­nud et­te­pa­ne­kut ko­mis­jo­ni­des, kuid on mak­su­mää­ra lan­ge­ta­mi­se poolt pä­rast sel­gi­tus­te kuu­la­mist.

Ka­di Tam­ma­ru soo­vis tea­da, kas mak­su­mää­ra lan­ge­ta­mi­ne on põl­lu­mees­te­le abiks ja toob te­ge­lik­ku lee­ven­dust.

Kai­do Kir­sip vas­tas, et po­le veel tea­da, kui suu­red on põl­lu­mees­te kah­jud ning kui pal­ju tu­leb maa­mak­su konk­reet­ne muu­tus põl­lu­me­he­le kasuks, sel­gub paa­ri kuu pä­rast.

And­res Kal­las­te toe­tas et­te­pa­ne­kut ning mär­kis, et olu­li­ne ei ole sum­ma, vaid sõ­num põl­lu­mees­te­le, et vo­li­ko­gu hoo­lib ja toe­tab.
Ivar Vil­berg juh­tis tä­he­le­pa­nu, et lee­ven­dust saa­vad põl­lu­pi­da­jad, kuid met­sad, mis sa­mu­ti liig­niis­ked, on kõr­ge­ma mak­su­mää­ra­ga ja met­sa­mees­te­le suurt või­tu ei too.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et Raa­si­ku val­las on 5598 maa­mak­su­ko­hus­last ning 3715 mak­sus­ta­ta­vat ka­tast­riük­sust: „Ku­na põl­lu- ja met­sa­maa on maa­tu­lu­nuds­maa sih­tots­tar­be­ga, on ras­ke väl­ja tuua, kui pal­ju on isi­kuid, kel­lel on eral­di ai­nult põl­lu­maa või met­sa­maa.”

Tä­na­vu­ses ee­lar­ves on maa­mak­su lae­ku­mi­seks pla­nee­ri­tud 145 000 eu­rot.

Muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku poolt oli 10, vas­tu 5, era­poo­le­tuid 2 vo­li­nik­ku.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge TOO­MAS TÕ­NI­SE on käi­nud 13 olüm­pia­män­gu­del
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma palk ei muu­tu