Raa­si­ku vald võ­tab in­ves­tee­rin­gu­teks 3,8 mil­jo­nit lae­nu

772

Lae­nu ka­su­ta­tak­se Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni ra­ja­mi­seks.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis möö­du­nud nä­da­lal is­tun­gil val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da han­ge 3,8 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­se in­ves­tee­ri­mis­lae­nu võt­mi­seks.

Vo­li­ko­gu lubas val­la­va­lit­su­se­l kor­ral­da­da lae­nu­han­ge ka möö­du­nud aas­ta ok­toob­ris. Too­na oli plaa­nis võt­ta lae­nu 2,4 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest 1,4 mil­jo­nit oli pla­nee­ri­tud Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­hoo­ne fi­nant­see­ri­mi­seks ning mil­jon Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­seks ja staa­dio­ni ra­ja­mi­seks. Eve­lyn Vel­berk sõ­nas, et ot­su­se te­ge­mi­sel puu­dus val­la­vo­li­ko­gul ja -va­lit­su­sel tead­mi­ne in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­li­kust mak­su­mi­sest, pla­nee­ri­tud sum­ma ei si­sal­da­nud Aru­kü­la koo­li spor­di­hal­li tri­büü­ni­de ehi­tust ja staa­dio­ni ko­gu­mak­su­must.

Ta li­sas, et prae­gu­seks on ot­sus­ta­tud – Aru­kü­la koo­li laien­dus tu­leb te­ha kor­ra­ga, koos spor­di­hal­li tri­büü­ni­de ja staa­dio­ni­ga. Sel­leks oleks va­ja lae­nu­ra­ha juur­de 1,4 mil­jo­nit eu­rot.

Ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja üt­les, et fi­nat­see­ri­mi­sa­su­tus­te­ga su­hel­des on sel­gu­nud, val­la­le on ka­su­li­kum võt­ta 3,8 mil­jo­nit eu­rot lae­nu ühes osas. Vo­li­ko­gu tun­nis­tas eel­mi­se aas­ta ot­su­se keh­te­tuks ning võt­tis vas­tu uue.

Lae­nu täh­taeg on 10 aas­tat, mak­seg­raa­fik kes­tab 15 aas­tat. Val­la ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk sel­gi­tas, lae­nu­mak­se ha­ju­ta­tak­se 10 aas­ta pea­le, et lä­hiaas­ta­tel po­leks ta­ga­si­mak­se lae­nu­koor­mus nii suur: „Ta­ga­si­mak­se täh­ta­jast pi­ke­ma mak­se­graa­fi­ku ees­märk on vä­hen­da­da aas­tast põ­hio­sa ta­ga­si­mak­set 127 000 eu­ro võt­ta.”

Lae­nu­ra­ha on pla­nee­ri­tud ka­su­tus­se võt­ta tä­na­vu au­gus­tist tu­le­va aas­ta juu­li­ni. See tõs­tab val­la lae­nu­koor­mu­se aju­ti­selt üle 70 prot­sen­di, mis on ra­han­du­so­sa­kon­na ju­hi sõ­nul küll kõr­ge, kuid oma­va­lit­su­sed või­vad võt­ta lae­nu ku­ni 100 prot­sen­ti ning Raa­si­ku val­la fi­nant­so­lu­kord on pii­sa­valt hea, et lae­nu­ga toi­me tul­la.

Val­la­va­nem And­re Sepp sõ­nas, et Raa­si­ku val­las on prae­gu era­kord­ne in­ves­tee­rin­gu­te pe­riood. Raa­si­ku võim­la ehi­tus al­gas möö­du­nud aas­ta lõ­pus ning kul­geb val­la­va­ne­ma sõ­nul prae­gu plaa­ni­pä­ra­selt, si­sus­tu­seks on et­te näh­tud ra­ha val­la li­saee­lar­ves. Val­mi­mis­täh­taeg on tu­le­va aas­ta sü­gi­sel. Aru­kü­la põ­hi­koo­li ehi­tus­han­ke tu­le­mus on tea­da ning ehi­tus al­gab pea­gi. Li­saks on Raa­si­kul käi­mas kerg­liik­lus­tee ehi­tus, mil­le val­mi­mist toe­tab EAS. Al­ga­mas on ka Aru­kü­la ühis­vee­võr­gu ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­tus, mil­le jaoks sai vee-et­te­võt­ja Ra­ven toe­tust Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt.

Eelmine artikkelAlgas rah­va­hää­le­tus – 100 meel­de­jää­va­mat aru­kü­la­last pää­se­vad kaan­te va­he­le
Järgmine artikkelAru­kül­la Sü­gi­se tä­na­va­le tu­leb uus hoo­ne Ra­ve­ni kon­to­ri ja va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te jaoks