Raa­si­ku vald sai juu­be­li­lo­go

3179
Lo­go „Raa­si­ku vald 25“.

Lo­go ku­jun­das Aru­kü­la fo­tog­raaf ÜLO UDU­MÄE.

Raa­si­ku val­las täi­tub 12. märt­sil 25 aas­ta möö­du­mist oma­va­lit­su­se õi­gu­se and­mi­sest. Val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud, et sün­ni­päe­va tu­leb tä­his­ta­da suu­relt ja vää­ri­kalt.
Na­gu viis aas­tat ta­ga­si eel­mi­sel juu­be­lil, on ka tä­na­vu Raa­si­ku val­lal juu­be­li­lo­go, mi­da ka­su­ta­tak­se sün­ni­päe­va­üri­tus­te kau­nis­ta­mi­seks.
Raa­si­ku abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re: „Lo­go „Raa­si­ku vald 25” ku­jun­das kunst­nik Ülo Udu­mäe. Lo­go põh­jaks va­lis ta viis aas­tat ta­ga­si väl­ja mõel­dud emb­lee­mi, mil­le ku­jun­du­se­le­men­did on Raa­si­ku val­la kõik 13 kü­la ning meie kaks ale­vik­ku Aru­kü­la ja Raa­si­ku oma prae­gus­tes pii­ri­des. Sel­le­le li­san­du­vad val­la va­nust mär­kiv num­ber 25, taa­s­ise­seis­vu­mi­se kuu­päev, kuu ja aas­ta ning juu­be­li pi­da­mi­se aas­ta 2017.”
Ta li­sas, et lo­gol on ka Raa­si­ku val­la vapp, mil­le kin­ni­tas vo­li­ko­gu 1995. aas­tal: „Va­pi kilp on dia­go­naa­li­ga ja­ga­tud ka­heks väl­jaks. Ühel neist on män­ni­puu Aru­kü­la män­ni­ku ja vi­sa­du­se süm­bo­li­na, tei­ne vä­li on ro­he­li­ne kui loo­du­se ja loo­dus­lä­he­du­se vär­vus. Mänd on hõ­be­da­sel foo­nil, mil­lel puh­tu­se ja loo­tu­se tä­hen­dus.”
Suu­re­mad sün­ni­päe­vaü­ri­tu­sed on la­vas­tu­se „Mets­loo­ma­de haig­la” esie­ten­dus. Näi­den­di on kir­ju­ta­nud lau­lu­loo­ja Ju­han Trump Aru­kü­last, la­vas­tab Me­ri­ke Ka­hu Jõe­läht­me val­last. Pro­jek­ti­põ­hi­ses näi­te­män­gus osa­le­vad Raa­si­ku val­la ela­ni­kud.
Plaa­nis on veel pi­du­lik aja­loo­kon­ve­rents, kont­sert-ak­tus, val­la taid­le­ja­te ja õpi­las­te kont­ser­did, Vai­no Na­pi raa­ma­tu e­sit­lus, Raa­si­ku põ­hi­koo­lis fo­to­ja­hi näi­tus, Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus au­ko­da­ni­ku Hel­vi Vi­lip­pu­se mä­les­tus­te õh­tu ning val­la­vo­li­ko­gu ava­tud pi­du­lik is­tung rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­lis.

Eelmine artikkelTor­mi­se-selt­si juht UL­VI RAND: „MTÜd võik­sid te­ha pal­ju roh­kem koos­tööd.”
Järgmine artikkelAni­ja val­las luuak­se mu­re­las­te tu­gig­rup­pi