Raa­si­ku val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 7 pro­jek­ti

450
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­las esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 13 taot­lust. Rii­giee­lar­vest eral­da­ti toe­tu­se maks­mi­seks 8979 eu­rot, val­laee­lar­vest 10 000 eu­rot, vas­ta­valt prog­ram­mi tin­gi­mus­te­le peab kol­man­di­ku li­sa­ma taot­le­ja. Et toe­tust ja­guks 7 pro­jek­ti­le, kü­sis val­la­va­lit­sus nen­de esi­ta­ja­telt, kas ol­lak­se val­mis omao­sa­lust pi­sut suu­ren­da­ma. Kõik taot­le­jad olid sel­le­ga nõus, et suu­ren­da­vad oma­fi­nant­see­rin­gut 1,3 prot­sen­di võr­ra.

Esi­ta­tud taot­lus­test olid 12 vee­vald­kon­na, viis ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ja üks juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks. Taot­lu­si hin­das kuue­liik­me­li­ne ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne, hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, ra­han­du­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk, ar­hi­tekt Krista Kohv, han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ning eel­mi­ne tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Rai­ko Mo­lok.

„Sead­si­me taot­lu­sed pin­ge­rit­ta. Meie prio­ri­tee­did on las­te­ga pe­red ja puu­de­ga ini­me­sed ning ma­ja­pi­da­mi­sed, kus olu­kord va­jab kii­ret la­hen­da­mist, näi­teks ei ole pe­re joo­giks ka­su­ta­tav ve­si joo­gi­kõl­bu­lik, reo­ve­si sa­tub joo­gi­vet­te, salv­kae­vust saa­dav ve­si on am­men­du­nud või reo­vee ko­gu­mi­se kae­vud on amor­ti­see­ru­nud,“ üt­les ko­mis­jo­ni esi­mees, kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne.

Ta li­sas, et kõik taot­lu­sed olid nõue­te­ko­ha­sed. Üks esi­ta­ja võt­tis oma taot­lu­se ta­ga­si, kõik üle­jää­nud projektid, mida ei toe­ta­ta, jäävad sel­lest il­ma ra­ha­puu­du­sel: „Kah­juks ei ol­nud või­ma­lik neid ra­hul­da­da, sest kok­ku taot­le­ti rii­gi ja oma­va­lit­su­se toe­tust 32 987 eu­rot, ja­ga­da sai­me 18 979 eu­rot. Va­ja­dus on pä­ris suur ja loo­da­me, et järg­mi­sel aas­tal õn­nes­tub ka val­la osa­lust ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mis tõs­ta.“

Ljud­mil­la Jär­mut saab Ki­vi­loo Kor­te­riü­his­tu Loo­ki­vi puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 3445,31 eu­rot, kui oma­fi­nant­see­ring on vä­he­malt 1798,69 eu­rot.

Mee­li Ur­ba­ni­le an­tak­se Mal­la­ve­re kü­las Mai­du ta­lu puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 2175,98 eu­rot, tin­gi­mu­sel, et ta­ga­tak­se 1136,02 eu­ro suu­ru­ne oma­osa­lus ning en­ne toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist esi­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se­le ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ehi­tus­tea­tis koos pro­jek­ti­ga.

Eve Pii­be­le­he­le eral­da­tak­se Ka­le­si kü­las Kask­met­sa vee­va­rus­tus­süs­tee­mist joo­gi­vee aas­ta­ring­seks ta­ga­mi­seks ku­ni 2917,08 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 1522,92 eu­rot.

Mak­sim Pav­lov saab Pi­ka­ve­res Mel­li ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks 2179,14 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 1137,66 eu­rot.

Kai­ri Pa­ju­puu saab Jär­si kü­las And­rek­se kin­nis­tu­le puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 2102,4 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 1097,60 eu­rot.

Ma­rian­ne Põl­lu­le eral­da­ti Rät­la kü­las Väi­ke­mäe ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni te­ge­mi­seks 4336,20 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 2263,80 eu­rot.

Ma­dis Kuusk saab Jär­si kü­las Ko­lo­ve­re kin­nis­tu­le uue ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 1085,44 eu­rot, omal tu­leb li­sa­da 942,56 eu­rot.

Eelmine artikkelOTT RIC­HARD HÄÄL pur­je­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­hal
Järgmine artikkel­Kol­ga­kü­las tut­vus­ta­ti Riiast Tal­lin­na­ni kul­ge­vat mat­ka­ra­da