Raa­si­ku val­las on uus hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se pro­jek­ti­kon­kurss

912

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas en­ne jaa­ni­päe­va väl­ja pro­jek­ti­kon­kur­si, et pak­ku­da val­las 7-19aas­tas­te­le noor­te­le pa­re­maid või­ma­lu­si hu­vi­ha­ri­du­ses osa­le­mi­seks. Toe­tust saab ku­ni 22. au­gus­ti­ni kü­si­da hu­via­la­de spekt­ri ja paind­lik­ku­se laien­da­mi­ne uu­te loo­da­va­te hu­vi­rin­gi­de ja ole­ma­so­le­va­te laien­da­mi­se abil; loo­dus-, teh­ni­ka- ja tea­dus­vald­kon­na hu­vi­rin­gi­de või­ma­lus­te laien­da­mi­ne ning noor­te osa­lu­se suu­ren­da­mi­seks; hu­vi­rin­gi kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mi­seks uu­te trans­por­di­või­ma­lus­te abil ning eri­va­ja­du­se­ga noor­te­le hu­vi­ha­ri­du­ses ja -te­ge­vu­ses osa­le­mis­või­ma­lus­te loo­mi­seks.

Val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et sa­ma­su­gu­ne kon­kurss oli Raa­si­ku val­las ka möö­du­nud aas­tal, võr­rel­des eel­mi­se kor­ra­ga on nüüd eral­di eri­va­ja­du­se­ga noor­te­le hu­vi­rin­gi­de loo­mi­ne. See või­ma­lus oli ka va­rem, kuid pol­nud kon­kur­si tin­gi­mus­tes väl­ja too­dud.
Mul­lu said toe­tust 12 hu­vi­rin­gi. Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et kon­kurss õi­gus­tas end, sest al­gu­se said mit­med as­ja­li­kud rin­gid.

Kon­kur­si ee­lar­ve on 30 000 eu­rot, ra­ha tu­leb rii­gilt, oma­va­lit­su­sed said noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se mit­me­ke­sis­ta­mi­seks ra­ha hu­vi­ha­ri­du­se te­ge­vus­ka­va alu­sel. Ühe­le pro­jek­ti­le eral­da­tak­se ku­ni 3000 eu­rot.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­meist­rid