Raa­si­ku val­las on loo­dud ko­ha­li­ke va­li­mis­te vee­bi­leht ja Fa­ce­boo­ki-külg

1546

Le­he­kül­gi mo­de­ree­ri­vad JU­TA ASU­JA Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest ja Ees­ti Puue­te­ga Ini­mes­te Ko­jas töö­tav TAU­NO ASU­JA.

Ko­ha­li­ke oma­va­lit­su­te va­li­mis­te­ni on jää­nud al­la kuu aja. Mit­me­tes oma­va­lit­sus­tes on ha­ka­tud va­li­mis­te tee­mal arut­le­ma ka sot­siaal­mee­dias, Raa­si­ku val­la­ga seo­tud le­he­kül­ge­del-grup­pi­des se­ni aru­te­lu­sid toi­mu­nud ei ole.

Möö­du­nud nä­da­lal asu­ta­sid Aru­kü­la ela­ni­kud Ju­ta ja Tau­no Asu­ja kaks uut aru­te­lup­lat­vor­mi vee­bi­le­he­na ning Fa­ce­boo­ki. Nad saat­sid Raasiku valla kõi­gi­­le 66 kan­di­dee­ri­ja­le 19. sep­temb­ril kü­si­mus­ti­ku ning pa­lu­sid vas­ta­ta hil­je­malt 25. sep­temb­riks. Vas­tu­seid hak­ka­vad nad ko­du­le­he­le ja Fa­ce­boo­ki vas­ta­mi­se jär­je­kor­ras üles laa­di­ma, seal on või­ma­lik neid kom­men­tee­ri­da ning ka ise aru­te­lu­tee­ma­sid al­ga­ta­da.

Kan­di­daa­ti­delt kü­si­tak­se, mis on nen­de töö­koht; se­ni­sed ko­ge­mu­sed ja saa­vu­tu­sed, mis ai­ta­vad kaa­sa töö­le vo­li­ko­gu liik­me­na; kolm suu­ri­mat prob­lee­mi Raa­si­ku val­las, mil­le la­hen­dus­te leid­mi­se­ga soo­vib kan­di­dee­ri­ja vo­li­ko­gu liik­me­na te­ge­le­ma ha­ka­ta ning või­ma­li­kud la­hen­du­sed eel­ne­valt mai­ni­tud prob­lee­mi­de­le. Soo­vi­ja­tel on veel või­ma­lik li­sa­da in­fot en­da kan­di­da­tuu­ri ja idee­de koh­ta. Es­mas­päe­va, 25. sep­temb­ri õh­tuks oli vas­tu­se saat­nud 21 kan­di­daa­ti. Li­saks kan­di­daa­ti­de vas­tus­te­le on iga ni­mi seo­tud vii­te­ga va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni le­he­le, kust leiab kan­di­daa­ti­de kon­tak­t­and­med.

Tau­no Asu­ja, kes oli eel­mis­te va­li­mis­te ajal ne­li aas­tat ta­ga­si ka Raa­si­ku val­la va­li­mis­de­bat­ti­de mo­de­raa­tor Aru­kü­las ja Raa­si­kul, üt­les, et on rõõm nä­ha Raa­si­ku vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­mas nii pal­ju te­gu­said ini­me­si.

„Kan­di­dee­ri­ja­te hul­gas on neid, kes on val­las tun­tud, pi­de­valt pil­dil ja ke­da tea­tak­se. Sa­mas on ni­me­kir­ja­des pal­ju tub­li­sid ja te­gu­said, kel­lest pal­jud meist po­le va­rem kuul­nud­ki. Kõi­gil kan­di­dee­ri­ja­tel on kind­las­ti pal­ju ideid, kui­das elu Raa­si­ku val­las pa­re­maks te­ha,” üt­les Tau­no Asu­ja.

Ta li­sas, et ot­sus­tas te­ha le­he­kül­je, ku­na siia­ni on Raa­si­ku val­las seo­ses KOV-va­li­mis­te­ga ava­li­kult veel vä­he kuul­da – po­le laie­malt tut­vus­ta­tud nä­gu­sid ega lu­ba­du­si: „An­na­me hoo­gu, et en­ne va­li­mis­pe­rioo­di kan­di­daa­ti­de­ga lä­he­malt tut­ta­vaks saa­da.”

Ta li­sas, et ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mi­sed on või­ma­lus hää­le­ta­da idee­de ja plaa­ni­de poolt: „Ei ta­su vaa­da­ta, mil­li­ses ni­me­kir­jas kan­di­dee­rib su sõ­ber, vaid kel­le ideed on si­nu jaoks olu­li­sed, kel­lel on või­me­kust idee­de rea­li­see­ri­mi­seks.”

Va­li­mis­le­he­kül­jed on Ju­ta ja Tau­no Asu­ja sõ­nul nen­de va­ba­taht­lik ja era­poo­le­tu al­ga­tus, mi­da kee­gi ra­ha­li­selt ei toe­ta.

Fa­ce­boo­kis leiab Raa­si­ku val­la va­li­mis­te le­he ni­me alt Raa­si­ku KOV va­li­mi­sed 2017. Ko­du­leht, kus va­li­mis­tel sil­ma peal hoi­da, ava­neb aad­res­sil https://raasiku2017.voog.com.

Eelmine artikkelAni­ja val­la lai­ri­ba­ko­mis­jon lõ­pe­tas töö
Järgmine artikkelRaasiku valla lasteaiaõpetajate palkadest