Raa­si­ku val­las me­net­leb pla­nee­rin­guid HE­LI­NA MAALT

817
HELINA MAALT

Juu­nis sõl­mis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kol­meks kuuks töö­le­pin­gu He­li­na Maal­ti­ga
(pil­dil), kes hak­kas te­ge­le­ma de­tail­pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se­ga,
ku­na val­laar­hi­tekt se­da ei jõud­nud. Möö­du­nud nä­da­lal pi­ken­da­ti He­li­na Maal­ti­ga le­pin­gut veel kol­me kuu võr­ra. Ta on pä­rit Aru­kü­last, kuid elab Tal­lin­nas. Lõ­pe­tas tä­na­vu Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis ar­hi­tek­tuu­ri eria­la ning töö­tab põ­hi­ko­ha­ga ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roos. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses on He­li­na Maalt tööl ka­hel päe­val nä­da­las, kol­ma­päe­vi­ti ja nel­ja­päe­vi­ti. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­hi Aa­re Et­si sõ­nul kaa­lub val­la­va­lit­sus pla­nee­rin­gu­te me­net­le­ja ame­ti­ko­ha loo­mist.

Eelmine artikkelAni­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la Lea­der-gru­pi esin­da­jad käi­sid õp­pe­rei­sil Poo­las
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Ani­ja vald osa­le­vad „Maal ela­mi­se päe­val“