Raa­si­ku val­la va­li­mis­de­batt: põ­le­ta­vad prob­lee­mid ning koos­tööp­laa­nid

1980
IR­Li kan­di­daat AN­NE EEN­PA­LU, va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald IVAR VIL­BERG, MA­RIAN­NE LOIK, UR­MAS RAU­DE, KAT­RIN PRII­VITS, ELIIS KAH­LO, TII­NA RÜH­KA, AND­RE SEPP, AA­RE ETS, TIIT REE­DER, MIR­KO MII­LITS. Va­li­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si AN­NE­LY LIIV, ME­GEL AR­RO­KÜLL, AND­RUS MOS­SOV, TAL­VI ARUAAS.

De­ba­til osa­le­sid kõi­ki­de kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jad ja ük­sik­kan­di­daat.

Raa­si­ku val­la va­li­mis­de­batt toi­mus tei­si­päe­va, 3. ok­toob­ri õh­tul Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Saa­lis is­tus üle 80 kuu­la­ja. Kõik ko­ha­le­tul­nud kan­di­daa­did paluti istuma laua ta­ha. Kui pal­ju kan­di­daa­te võis igast ni­me­kir­jast de­ba­tee­ri­ma tul­la, pol­nud pii­ra­tud. De­ba­ti kor­ral­da­sid MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ning MTÜ Aru­kü­la Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi, toe­tust saa­di Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist. Kau­ge­malt sõi­du­tas rah­vast de­ba­ti­le buss, mis väl­jus Pi­ka­ve­rest ja Raa­si­kult. Mo­de­raa­tor oli Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne, ettevõtja Kas­par Aren, kes on pärit Raasiku vallast.

Kü­si­mu­sed kan­di­daa­ti­de­le olid ja­ga­tud nel­ja voo­ru. Es­malt oli igal selts­kon­nal ae­ga viis mi­nu­tit en­da tut­vus­ta­mi­seks, rää­ki­da oma va­li­mis­lu­ba­dus­test ja -plat­vor­mist. Tu­li vas­ta­ta, mil­le­le kes­ken­du­tak­se järg­mi­sel nel­jal aas­tal, mis on Raa­si­ku val­la va­lu­punk­tid, kui­das on plaa­nis neid la­hen­da­da ning kui­das hin­na­tak­se peh­meid väär­tu­si val­las. Tei­ses voo­rus esi­tas mo­de­raa­tor kü­si­mu­si, mis olid pos­ti­ta­tud sa­mal päe­val Fa­ce­boo­ki gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja. Kas­par Aren te­gi de­ba­ti­päe­va hom­mi­kul Facebooki vi­deo, kus kut­sub üles tea­da and­ma, mis kü­si­mu­se­le de­ba­til vas­tust soo­vi­tak­se. Kü­si­mu­si pos­ti­ta­ti paar­küm­mend. Igal selts­kon­nal oli vas­ta­mi­seks 3 mi­nu­tit. Kol­mas voor oli ava­tud dis­kus­sioon, iga kü­si­mu­se aru­ta­mi­seks 10 mi­nu­tit. Vii­ma­ne voor oli pub­li­ku kü­si­mus­teks ning kan­di­daa­ti­de kü­si­mu­sed üks­tei­se­le.

Tut­vus­tus­ring

Esi­me­se­na tut­vus­tas end va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si. Laua ta­ga olid An­ne­ly Liiv, Me­gel Ar­ro­küll, Tal­vi Aruaas ning And­rus Mos­sov: „Meie põ­hiees­märk on, et val­la elu ja juh­ti­mi­ne oleks lä­bi­pais­tev, aus. Eri­ti ole­me rõh­ku pan­nud pro­fes­sio­naal­su­se­le, ole­me kaa­sa­nud ni­me­kir­ja ini­me­si, kes tun­ne­vad häs­ti oma vald­kon­da. Meie hul­gas on mit­meid noo­ri, püüa­me nen­de­ga ja nei­le suu­na­ta oma te­ge­vu­se, et nad osa­lek­sid roh­kem val­lae­lus ja -juh­ti­mi­ses. Prae­gu tun­ne­me, et nad on sel­lest kõr­va­le jää­nud. Val­las pi­kalt kest­nud ra­hu­lik ja ui­nuv olek peaks lõp­pe­ma, tu­leb lei­da suu­ri ideid ja mõt­teid.”

Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest HEI­KO KRAUB­NER, KRIS­TI VA­DER, MAAR­JA SI­KUT, MA­RI MÖLS, ANTS KI­VI­MÄE, MAAR­JA-LY TEI­NO, KA­DI TAM­MA­RU, AVO MÖLS, DEA IVASK, MEE­LI TE­DER. Ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.
Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest HEI­KO KRAUB­NER, KRIS­TI VA­DER, MAAR­JA SI­KUT, MA­RI MÖLS, ANTS KI­VI­MÄE, MAAR­JA-LY TEI­NO, KA­DI TAM­MA­RU, AVO MÖLS, DEA IVASK, MEE­LI TE­DER. Ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest laua ta­ga olid Hei­ko Kraub­ner, Kris­ti Va­der, Maar­ja Si­kut, Ma­ri Möls, Maar­ja-Ly Tei­no, Ka­di Tam­ma­ru, Avo Möls, Dea Ivask, Mee­li Te­der. Tut­vus­tas Ants Ki­vi­mäe: „Ole­me prae­gu­se val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi­ga vä­ga ra­hul. Ta­haks, et ta jät­kaks. Meil on ka tu­gev vo­li­ko­gue­si­me­he kan­di­daat Maar­ja Si­kut, kes aas­taid töö­ta­nud Ani­ja val­las fi­nants­ju­hi­na. Püüa­me lei­da kõi­ges ta­sa­kaa­lu, aren­da­da ko­gu val­da. Tu­leb ehi­ta­da Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, laien­da­da Aru­kü­la koo­li ja staa­dio­nit, ehi­ta­da ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pa­ra­ku tu­leb võt­ta veel lae­nu. Tä­nu spor­di­le ja noor­te­le ta­ha­me elav­da­da lii­ku­mist, ter­veid elu­vii­se.”

Ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas tut­vus­tas end luu­le­vor­mis. Ta rää­kis, et ta­hab pak­ku­da kul­tuu­ri, mis an­nab mõ­nu­said ela­mu­si ja tund­mu­si, tä­nu sel­le­le on tul­nud Raa­si­ku val­da pal­ju uu­si ela­nik­ke, li­saks re­mon­ti­da hoo­neid, ra­ja­da kõn­ni­teid. Ta li­sas, et va­li­misp­lat­vor­mi­des on nii vä­he ori­gi­naal­sust, et ei viit­si­ta min­na va­li­ma.

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Lii­tu esin­das An­ne Een­pa­lu: „Olen õn­ne­lik, et sain küü­dita­tu­te järg­la­se­na või­ma­lu­se üles ehi­ta­da Hel­le­ma ta­lu. An­des­ta­ge, kui olen öel­nud või tei­nud mi­da­gi pa­has­ti, sest võit­lus ta­lu üle­se­hi­ta­mi­se eest on ol­nud lii­ga ras­ke. Mul on hea meel, et Raa­si­ku val­las on nii mu­nit­si­paal­koo­lid kui wal­dorf­kool, tu­gev hu­vi­kool. Tu­leb jät­ka­ta noor­tes isa­maa­li­­se kas­va­tu­se ku­jun­da­mist, noor­tes tüd­ru­ku­tes graat­siat. See ei lä­he mit­te, kui noor neiu lii­gub na­gu trak­tor, mit­te kui daam. Tu­leb jääd­vus­ta­da kul­tuu­ri­pä­ran­dit, uu­ri­da lä­hia­ja­loo rep­res­sioo­ne. In­ves­tee­rin­gu­test on üks olu­li­se­maid Aru­kü­la Jaa­ma tä­na­va kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne.”

Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald lauas is­tu­sid Ivar Vil­berg, Ma­rian­ne Loik, Ur­mas Rau­de, Kat­rin Prii­vits, Eliis Kah­lo, Tii­na Rüh­ka, Aa­re Ets, Tiit Ree­der, Mir­ko Mii­lits. Val­la­va­ne­ma kan­di­daat And­re Sepp: „Meie va­li­mis­liit po­le uus moo­dus­tis, ole­me sa­ma ni­me all osa­le­nud va­li­mis­tel ka va­rem. Ole­me tu­gev mees­kond, kel­le­ga koos­ta­nud sel­ge prog­ram­mi. Suu­re­ma­te as­ja­de­ga, mis aren­gu­ka­vas, tu­leb kind­las­ti eda­si min­na. Li­saks on meie suu­re­mad ideed Raa­si­ku spordi­koo­li asu­ta­mi­ne ning hool­de­ko­du ra­ja­mi­ne. Täht­sus­ta­me val­la lä­bi­paist­vat juh­ti­mist ning koos­tööd. Ku­na asu­me Tal­lin­na­le nii lä­he­dal, on val­lal pal­ju pot­ent­siaa­li. Kui mul­le usal­da­tak­se val­la­va­ne­ma amet, ei lä­he rii­gi­ko­gus­se ta­ga­si ega kan­di­dee­ri sin­na uues­ti.”

See­jä­rel vas­ta­sid kan­di­daa­did, kui­das pla­nee­ri­vad ta­ga­da, et Raa­si­ku val­la ela­ni­kud leiak­sid roh­kem tööd ja te­ge­mist Raa­si­ku val­las ega lii­guks lin­na.

An­ne Een­pa­lu: „Tu­leks ot­si­da üles Nei­nar Se­li, kes oman­das meie kuul­sa vei­ni­töös­tu­se. Et saa­da töö­koh­ti, peab ole­ma toot­mist. Tu­leks ai­da­ta ka Pe­nin­gi mõi­sa oma­nik­ku Ar­vo Hau­gi. Ka­tus on mõi­sal peal, muu osa sei­sab. La­gu­ne­vad ka ku­na­gi­sed kol­hoo­si toot­mis­hoo­ned, mis ase­ri­te­le müü­di. Ku­hu on jää­nud saia-lei­va­toot­mi­ne? Tu­leb luua või taas­ta­da töö­või­ma­lu­sed ko­ha­peal.”

Ivar Vil­berg: „Äri lä­heb oma­soo­du, vä­gi­si ei saa üh­te­gi et­te­võ­tet ku­hu­gi tuua. Töö­ko­had te­ki­vad sin­na, kus on töö­jõud ja toi­miv lo­gis­ti­ka. Aru­kü­last on mit­meid et­te­võt­teid lah­ku­nud, ku­na po­le töö­jõu­du. Näen ka ise et­te­võt­ja­na, kui ras­ke on töö­ta­jaid lei­da. Kui soo­vi­me ela­nik­ke juur­de, pea­vad ole­ma hea elu­kesk­kond ja ühen­dus Tal­lin­na­ga ja seal­se­te töö­koh­ta­de­ga.”

And­rus Mos­sov: „Nõus­tun, pro­fes­sio­naal­set töö­jõu­du on ras­ke lei­da. Peaks ole­ma mu­gav käia Tal­lin­nas­se, sa­mas pea­me pak­ku­ma või­ma­lust kau­ge­malt tul­la töö­le Aru­kül­la, Raa­si­ku­le. Sel­leks peaks ole­ma häs­ti or­ga­ni­see­ri­tud bus­si­liik­lus, ka val­la­si­se­selt ja maa­piir­kon­da­des.”

Ka Ko­du­ko­ha Ees­ti va­li­mis­lii­du liik­med nõus­tu­sid eel­kõ­ne­le­ja­te­ga. Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et peaks elav­da­ma ko­du­val­las töö­ta­mist, et siin sün­di­nud, õp­pi­nud ja ela­nud ini­me­sed saak­sid pa­nus­ta­da oma tar­ku­se Raa­si­ku val­la aren­gus­se.

Koos­tööp­laa­nid

Ga­ri­na Too­min­gas: „Mul­le meel­diks kõi­gi­ga koos­tööd te­ha. On tot­ralt to­be, kui hak­ka­me vo­li­ko­gus üks­tei­se­le ära te­ge­ma, ole­me ju kõik oma val­la eest väl­jas. Vo­li­ko­gu lii­ge peab ole­ma tub­li ja tu­gev.”

Avo Möls: „Olen staažikas vo­li­ko­gu­lii­ge. On ol­nud vas­tan­du­mi­se ae­gu, aga pi­gem uue koos­sei­su al­gu­ses. Kui ko­had saa­vad pai­ka, on üle­jää­nud aeg nor­maal­ne val­la toi­mi­mi­ne. Kel­le­ga koos­tööd tee­me, sel­gub pä­rast va­li­mi­si.” Ka And­rus Mos­sov ei soo­vi­nud veel koos­tööst rää­ki­da, niiöel­da lask­ma­ta ka­ru nah­ka müüa.

Tii­na Rüh­ka: „Ole­me val­mis te­ge­ma kõi­gi­ga koos­tööd, vas­ta­sel ju­hul on pi­dur aren­gu­le. Vo­li­ko­gu peab ole­ma põh­ja­li­kult, süs­teem­selt ja jär­je­pi­de­valt ju­hi­tud, ühi­se prog­ram­mi ja nä­ge­mu­se­ga.”

An­ne Een­pa­lu: „Olu­li­ne on jär­je­pi­de­vus. Tee­me koos­tööd kõi­gi­ga, kes hin­da­vad isa­maa­li­si väär­tu­si, las­te ku­jun­da­mist isa­maa­li­ses vai­mus, pe­re­de ja ko­du­de eest hoo­lit­se­mist.”

Pa­ki­li­sed prob­lee­mid

And­re Sepp: „Esi­me­ne asi on lei­da uuel vo­li­ko­gul ühi­so­sa, asu­da täit­ma va­li­mis­lu­ba­du­si. Pa­ki­li­sed on ÜVK, Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus, Raa­si­ku spor­di­hoo­ne.”

And­rus Mos­sov: „Põ­hi­tee­mad on pai­gas ja töös – need on ha­ri­dus, trans­port, ÜVK. Loo­da­me, et tu­le­vad uued, suu­red ja võim­sad ideed, mis pa­kuks pi­kaa­ja­li­selt rõõ­mu, tu­leb rää­ki­da as­ja­dest suu­re­malt.”

Avo Möls: „Li­saks ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­se­le ja val­la­va­ne­ma va­li­mi­se­le on pa­ki­li­ne in­ves­tee­ri­da ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se, kas­va­tada in­ves­tee­rin­gu­te mah­tu.”

Ga­ri­na Too­min­gas: „Olu­li­ne on saa­da oma­va­hel häs­ti lä­bi, hin­na­ta üks­tei­se teh­tud tööd ja plaa­ne.“ An­ne Een­pa­lu pi­das täht­saks kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu ra­ja­mist, Jaa­ma kerg­liik­lus­teed, tank­la ra­ja­mist, Raa­si­ku spor­di­hoo­net, Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tust, Raa­si­ku kerg­liik­lus­teed ning val­la selt­sie­lu.

Val­la eri­pä­ra­de­na tõi Ko­du­ko­ha Eest väl­ja, et Raa­si­ku vald ei muu­tu ku­na­gi suu­reks töös­tus­val­laks, tu­leks ol­la tee­nu­se­pak­ku­ja rah­va­le, kes tu­leb va­ba ae­ga veet­ma Tal­lin­nast. Li­saks on väi­ke­se val­la koh­ta pal­ju lau­lu-tant­su­peo­li­si, mit­me­külg­ne ha­ri­dus ning pal­ju tub­li­sid sport­la­si. Avo Möls: „Meil on taht­mist te­gut­se­da, mit­te ol­la kõr­valt­vaa­ta­ja ja vin­gu­da. Väi­ke­se rah­vaar­vu­ga ole­me suut­nud pal­ju.”

Ga­ri­na Too­min­gas kii­tis ron­giü­hen­dust ning an­de­kaid ja po­si­tiiv­seid ini­me­si. Nõus­tus An­ne Een­pa­lu, kes li­sas häs­ti or­ga­ni­see­ri­tud hu­vi­te­ge­vu­se.

Mir­ko Mii­lits, kes on Aru­kü­las uus ela­nik, tun­nus­tas val­la ko­gu­kon­na­tun­net: „Kui on idee, lei­dub ala­ti kee­gi, kel­le­ga se­da aru­ta­da.”

And­rus Mos­sov mär­kis, et Raa­si­ku vald on hea koht, ku­hu ko­du luua ja puh­ka­mas käia.

Teed-tä­na­vad, in­ves­tee­rin­gud

Ava­tud dis­kus­sioo­nis al­gas aru­te­lu tee­de kor­ras­ta­mi­sest. And­re Sepp: „Tee­de kor­ras­hoid on prob­leem igas oma­va­lit­su­ses. Mõis­tan kü­lae­la­ni­ke mu­ret, kes po­ri­sel teel au­tot lõ­hu­vad. Ole­me pla­nee­ri­nud tõs­ta tee­de ra­has­tust kaks kor­da. Kaa­sa­ta sel­leks vä­lis­ra­has­tust, ko­da­ni­ke omao­sa­lust, ka val­la või­ma­lu­sed on kas­va­nud, või­ma­lik, et ka rii­giee­lar­ve­li­sed või­ma­lu­sed ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le suu­re­ne­vad. Peaks ole­ma konk­reet­ne plaan, mis aas­tal min­gi kü­la­tee mus­ta kat­te al­la saab. Üldp­la­nee­rin­gus peaks ole­ma sel­ge nä­ge­mus, mil­li­ne hak­kab ole­ma kergliiklus- ja kõn­ni­tee­de võr­gus­tik.”

Ivar Vil­berg li­sas, et mõ­ned teed jää­vad­ki kruu­sa­tee­deks.

Avo Möls: „Li­sa­me tee­de eel­ar­ves­se igal aas­tal viis prot­sen­ti juur­de, see on am­mu kok­ku le­pi­tud ning peab jät­ku­ma.”

Rää­gi­ti ka suu­re­ma­test in­ves­tee­rin­gu­test, mi­da kõi­ki­des va­li­misp­lat­vor­mi­des olu­li­seks pee­tud, kuid prae­gu veel val­mi­ma­ta.

Ivar Vil­berg: „Need in­ves­tee­rin­gud on ol­nud plaa­nis kaua, sest aren­gu­ka­va te­hak­se küm­neks aas­taks et­te. Kui ava­ne­vad Eu­roo­pa Lii­du fon­did, saab te­ha ai­nult neid as­ju, mis kir­jas aren­gu­ka­vas ja ee­lar­vest­ra­tee­gias.”

Ants Ki­vi­mäe: „Raa­si­ku koo­li spor­di­hoo­ne saa­ga on ol­nud pik­ka vin­na­ga. Loot­si­me saa­da eu­ro­fon­dist ra­ha, oo­ta­si­me aas­taid. Sel­gus, et toe­tust saab kesk­koo­li­de­le, mis te­hak­se üm­ber põ­hi­koo­li­deks. Ot­sus­ta­si­me alus­ta­da koo­li laien­da­mi­sest ning nüüd on järg spor­di­hoo­ne käes.”

Veel tu­li de­ba­til jut­tu, mis saaks, kui kee­gi äri­mees os­taks Raa­si­ku val­las maad ning plaa­niks ra­ja­da 500 ela­muk­run­ti. Kan­di­daa­did tõ­de­sid, et sur­ve sel­les suu­nas on, uu­sa­ren­du­sed müü­vad kii­res­ti. Avo Möls li­sas, et ole­ma­so­lev ta­ris­tu, koo­lid-las­teaiad nii pal­ju uu­si ini­me­si kor­ra­ga vas­tu võtta ei suu­da. And­re Sepp pak­kus, et ti­hen­da­ma peaks kes­ku­si. Ivar Vil­berg soo­vi­tas vaa­da­ta üle, mis tin­gi­mus­tel lu­ba­da aren­da­jal te­gut­se­da – ra­ja­da kom­mu­ni­kat­sioo­nid, teed, tä­na­va­val­gus­tu­s.

An­ne Een­pa­lu: „Suu­red kin­nis­va­raa­ren­du­sed ei juh­tu üleöö. See on pi­kaa­ja­li­ne prot­sess, mis nõuab aren­da­jalt vas­tu­tust, sis­se­mak­seid, aren­da­ja üle tu­leb te­ha kont­rol­li.”

And­rus Mos­sov li­sas, et aren­du­sed ei ole igal pool nii kii­red – krun­te on aren­da­tud li­gi küm­me aas­tat, ma­ha po­le müü­dud üh­te­gi.

Jut­tu tu­li ka sel­lest, mi­da soo­vi­vad kan­di­daa­did val­las efek­tiiv­se­maks muu­ta ning kas on või­ma­lik, et val­las ha­ka­tak­se el­lu vii­ma era­kond­lik­ku po­lii­ti­kat. Publik küsis investeerin­gute koh­ta, teedeehitusest, koos­tööst.

Kandidaatide omavahelis­tes küsimustes kerkisid esile pagulasteema, OTT taluturg, ääremaade külad, haldusreform.